Onze vastgoed advocaten en accountants in Spanje, van Welex, advocatenkantoor in Marbella, specificeren in detail de volgende belastingen waarmee rekening moet worden gehouden voor zowel koper als verkoper bij de aankoop of verkoop van een woning in Andalusië, Spanje.

Aankoop van een woning in Andalusië

BELASTINGEN VOOR DE AANKOOP VAN EEN WONING IN ANDALUSIE

OVERDRACHTSBELASTING IN SPANJE

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales ITP in Spanje

Het toepasselijke tarief is 7% over de aankoopprijs van het onroerend goed, of de referentiewaarde wanneer deze hoger is dan de overeengekomen aankoopprijs.

De referentiewaarde wordt vastgesteld door het Kadaster, rekening houdend met de prijzen van alle eigendommen in de transacties voor een notaris, op basis van de gegevens van elk eigendom, zoals geregistreerd in het kadaster.

De volgende verlaagde tarieven zijn ook van toepassing in de volgende omstandigheden:

– Overdracht van een onroerend goed bestemd voor de gewone verblijfplaats, indien de waarde van het onroerend goed niet meer bedraagt dan 150.000 euro: 6%.

– Overdracht van een onroerend goed waarvan de waarde niet hoger is dan 150.000 euro wanneer het bestemd is voor de hoofdwoning van de verkrijger en de verkrijger jonger is dan 35 jaar, slachtoffer is van huiselijk geweld, slachtoffer is van terrorisme of wordt verworven in een gemeente met een ontvolkingsprobleem: 3,5%.

– Overdracht van een woning in Spanje bestemd voor de gewone verblijfplaats, waarvan de waarde niet hoger is dan 250.000 euro, wanneer de koper wettelijk wordt beschouwd als een persoon met een handicap van 33% of meer, of een lid van een groot gezin: 3,5%.

– Verwerving van een onroerend goed in Spanje voor wederverkoop door een natuurlijke of rechtspersoon die een bedrijfsactiviteit uitoefent waarop de regels voor aanpassing van het Algemeen Plan voor de onroerendgoedsector van toepassing zijn: 2%.

BTW EN ZEGELRECHT IN SPANJE (EERSTE OVERDRACHT VAN EEN ONROEREND GOED VAN DE PROMOTOR)

BTW en zegelrecht.

– BTW voor eigendommen…… 10%.

– BTW voor percelen ………… 21%.

– Zegelrecht ………….. 1,2%.

BELASTINGEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROEREND GOED IN SPANJE

Plusvalia belasting in Spanje

 De Plusvalia belasting in Spanje is een lokale belasting die betaald moet worden aan het betreffende gemeentehuis. Zij wordt berekend op de taxatiewaarde van de grond waarop het onroerend goed is gebouwd en de tijd die is verstreken sinds de laatste transactie, toen het onroerend goed werd verworven.

De belastingplichtige van de Plusvalia belasting in Spanje, is de persoon of entiteit die het onroerend goed verkoopt.  Bovendien moet men er rekening mee houden dat de persoon of entiteit die het onroerend goed verwerft, de volgende belastingplichtige wordt indien de verkoper niet in Spanje woont.

Vermogenswinstbelasting in Spanje

Deze belasting in Spanje moet worden verrekend voor de winst die de verkoper bij de verkoop van het onroerend goed behaalt.

Zij is gebaseerd op het verschil tussen de huidige verkoopprijs (verminderd met de kosten) en de aankoopprijs die werd betaald bij de aankoop van het onroerend goed (vermeerderd met de kosten), tegen een tarief van 19%.

De persoon die het onroerend goed in Spanje koopt, ongeacht of hij in Spanje woont of niet, is verplicht 3% van de verkoopprijs in te houden en bij de belastingdienst te deponeren, zijnde een betaling voor de overeenkomstige vermogenswinstbelasting van de verkoper op de verkoop.

Indien de 3% inhouding niet bij de Belastingdienst wordt gedeponeerd, zal het onroerend goed onderworpen zijn aan de betaling van de 3% inhouding of aan de vermogenswinstbelasting

Wanneer er geen winst is voor de verkoper, kan hij aanspraak maken op terugbetaling van de inhouding.  Om dit te kunnen terugvorderen, moet hij de inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen van de laatste vijf jaar hebben betaald.

Andere kosten voor de vastgoedverkoper in Spanje

– Certificaat van de gemeenschap van eigenaars. Dit certificaat wordt gehecht aan het eigendomsbewijs, als garantie voor de koper dat er geen schuld is ten gunste van de Gemeenschap.

– Energiecertificaat, zijnde een officieel document opgesteld door een bevoegde technicus met objectieve informatie over de energetische eigenschappen van een gebouw.

Ons vastgoed advocatenkantoor in Marbella adviseert u graag over de aanpak van uw zaak en begeleidt u gedurende het hele proces. Neem contact op met ons team van advocaten gespecialiseerd in het kopen en verkopen van onroerend goed in Spanje