Door Welex uw  Nederlandssprekende accountant in Marbella, Málaga, Spanje
Dit Besluit ORDEN JUS 319/2018, van 21 maart, die de nieuwe formulieren goedkeurt voor het deponeren van de jaarrekeningen bij het Handelsregister in Spanje van de personen die verplicht zijn tot deze publicatie ervan, brengt ons belangrijk nieuws dat deze buiten de boekhouding valt door een “verklaring van de uiteindelijke begunstigde” voor vennootschappen in Spanje te eisen.

law in Spain Law in Marbella

law in spain, law in marbella

Deze ministeriële maatregel is het gevolg van de Richtlijn (EU) 2015/849, over de preventie van het gebruik van het financiële systeem voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme.
Het is geen verplichting voor alle handelsvennootschappen aangezien het beperkt is tot bedrijven met maatschappelijke zetel in Spanje waarvan de eigenaren natuurlijke personen zijn (direct of indirect) van meer dan 25% van het maatschappelijk kapitaal of stemrechten van de vennootschap, of die via andere middelen, direct of indirect, het zeggenschap over de vennootschap uitoefenen.
Het zeggenschap over een vennootschap in Spanje wordt uitgeoefend door de meerderheid van de stemgerechtigden en/of die de bevoegdheid hebben om de leden van de bestuursraad te benoemen.
Bedrijven die op hun beurt weer deelnemen in andere rechtspersonen, moeten de uiteindelijke echte eigenaar of “uiteindelijke begunstigde” identificeren.
Deze verklaring van uiteindelijke begunstigde moet samen met de jaarrekening worden ingediend door een formulier in te vullen, ongeacht of de jaarrekeningen op papier of digitaal worden gedeponeerd. Deze verklaring wordt ingevuld door degenen die de jaarrekening ondertekenen, in het algemeen dus de bestuurders van de vennootschap.
Deze verklaring zal samen met de jaarrekeningen van de afgesloten boekjaren vanaf 1 januari 2017 worden gepresenteerd, zodat de bewaarder van het Handelsregister in Spanje kan kwalificeren.
De gegevens in deze verklaring zijn onderhevig aan de normen van formele publiciteit van het Handelsregister in Spanje (het aanvragen van een certificering aan de bewaarder), evenals de normen voor de bescherming van persoonsgegevens.

Dit identificatieproces van de uiteindelijke begunstigde lijkt een formaliteit te dupliceren die al in Spanje is vastgelegd in artikel 9, lid 6, van de Verordening inzake Witwassen van Kapitaal, waarin de uiteindelijke begunstigde van alle vennootschappen zijn opgenomen in het Databestand van Uiteindelijke Begunstigden.

Het moet gezegd worden dat dit besluit werd betwist ten overstaan van de rechtbank omdat beschouwd wordt dat het in strijd is met het recht op privacy van kleine en middelgrote ondernemingen. We moeten nu nog even het resultaat van het hoger beroep afwachten.

 

Welex, uw Nederlandstalige accountant in Marbella! Neem nú kontact met dit accountancy kantoor in Spanje voor al uw Spaanse fiscale en juridische vraag stukken.