Hieronder brengt ons advocatenkantoor in Marbella u op de hoogte van de kernpunten van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in Spanje.

Zo kunnen we drie hoofdcategorieën onderscheiden.

De eerste vindt plaats wanneer de beëindiging veroorzaakt wordt door oorzaken buiten de twee contracterende partijen om.

 

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst in Spanje door externe oorzaken

Er dient rekening mee gehouden te worden dat de overeenkomst voor het inhuren van diensten, waarvan de arbeidsovereenkomst in Spanje afgeleid is (locatio operis), een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt heeft wanneer het gaat over het statuut van de werknemers. Daardoor dient naast de gebruikelijke redenen voor ontbinding ook de mogelijkheid van de partijen om hun professionele relatie stop te zetten voorzien te worden, net als de uitdoving van het voorwerp van de juridische overeenkomst zelf.

Op deze manier stelt de beëindiging van een arbeidsovereenkomst in Spanje door oorzaken die extern zijn aan beide contracterende partijen een einde aan de arbeidsrelatie, zonder schadevergoeding door de ondernemer, zoals het geval is bij arbeidsovereenkomsten voor de uitvoering van een werkzaamheid of overeenkomsten voor bepaalde duur (hoewel bij deze laatste uitzonderingen mogelijk zijn). Wanneer de termijn van de arbeidsovereenkomst verstreken is, of de werkzaamheden of diensten uitgevoerd zijn, zal de arbeidsrelatie tussen de werkgever en werknemer ontbonden worden.

Momenteel, in tijden van het coronavirus, is er geen rechtvaardiging voor het ontslag om objectieve redenen wanneer dit verbonden is aan de situatie van de economische crisis of gezondheidscrisis die veroorzaakt zijn door Covid- 19. Met deze maatregel wordt de procedure van objectief ontslag om deze reden verboden, maar we moeten ook verduidelijken dat collectieve ontslagen binnen deze groep van ontslagen vaak voorkomen. Dit staat bekend als ERES (Expedientes de Regularización de Empleo – Dossiers voor regularisatie van werkgelegenheid) waarbij de werkgever met deze motivering zijn personeel kan reorganiseren of structureren.

Beëindiging van arbeidsovereenkomst om objectieve redenen in Spanje

Een andere grote categorie is de beëindiging die plaatsvindt om objectieve redenen, d.w.z., een arbeidsovereenkomst in Spanje kan beëindigd worden om objectieve redenen.

Binnen deze categorie vinden we de economische (crisissituaties) of technische (aanpassing of technische herconditionering binnen het bedrijf) oorzaken.

Beëindiging van arbeidsovereenkomst in Spanje omwille van organisatorische redenen

Wanneer er een herstructurering is van het personeel door behoeftes van de onderneming of van productie. In deze gevallen kan de reële ontbinding van de arbeidsrelatie om deze redenen aanleiding geven tot een schadevergoeding ten laste van de werkgever van 20 dagen salaris per dienstjaar, met een limiet van 12 mensualiteiten.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst in Spanje omwille van de wens van de partijen

Ontslagen in Spanje kunnen gebaseerd zijn op de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de wil van de partijen. Zo veronderstelt de ontbinding van de arbeidsrelatie door de wil van de werknemer de ontbinding van de juridische arbeidsrelatie tussen de werknemer en de ondernemer, zelfs indien ze geen recht geeft op enige afhandeling of schadevergoeding.

Anderzijds zijn er de ontslagen die gebaseerd zijn op de wil van de werkgever, wat begrepen wordt als een onrechtmatig ontslag. Dit ontslag veronderstelt de ontbinding van de juridische arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en werkgever, hoewel er voor louter formele doeleinden een bepaling van de oorzaak van het ontslag plaatsvindt, aangezien de wederrechtelijkheid ervan wordt erkend en vergoed met een hoeveelheid van 33 dagen per gewerkt jaar, met een limiet van 24 mensualiteiten.

Als laatste is er een onafhankelijke categorie die bekend staat als disciplinair ontslag uit artikel 54 van het statuut van werknemers in Spanje.

Dit artikel baseert het ontslag op een schending van het arbeidsvertrouwen dat gesteld wordt in de werknemer en er worden onvolkomenheden in overweging genomen, die als ernstig en schuldig bestempeld worden, herhaalde en niet-gerechtvaardigde afwezigheid en gebrek aan stiptheid op de werkvloer, wordt beschouwd als contractuele onvolkomenheid, met een jurisprudentiële ontwikkeling met betrekking tot het bepalen van de grenzen om een reden tot ontslag te rechtvaardigen, gebrek aan discipline of ongehoorzaamheid op de werkvloer, verbale of fysieke dreigementen aan de onderne

Beëindiging van arbeidsovereenkomsten in Spanje

mer of de personen die in de onderneming werken of familieleden waarmee ze samenleven, het verbreken evenals misbruik van vertrouwen bij de uitvoering van het werk, aanhoudende en vrijwillige vermindering van het normale of overeengekomen arbeidsrendement, regelmatige dronkenschap of middelenmisbruik, indien dit een negatieve invloed heeft op het werk, en intimidatie op basis van raciale of etnische afkomst, religie of omstandigheden, beperking, leeftijd, seksuele oriëntatie, seksuele intimidatie of intimidatie op basis van geslacht, van de werkgever of personen die in het bedrijf werken.

Dit zal leiden tot de ontbinding van de arbeidsrelatie in Spanje zonder recht op enige schadevergoeding ten laste van de werkgever.

Er kunnen zich specifieke situaties voordoen in verband met de ontbinding van de juridische relatie van werknemers, zoals het geval is bij de ERTES (dossier van tijdelijke regularisatie van de werkgelegenheid) of de situatie waarin de ontbinding plaatsvindt bij insolventieprocedures, waarbij ze behandeld wordt als onderdeel van de insolventieprocedure, waarvan de complexiteit de volgende regels overstijgt.

Aarzel niet om contact op te nemen met ons kantoor van advocaten en economen in Marbella voor elke twijfel van arbeidsgerelateerde aard! Reken op ons, we hebben de beste adviseurs in arbeidsaangelegenheden en advocaten in arbeidsrecht in Spanje!

Welex, uw arbeidsadviseur in Marbella, Estepona, Benahavís, Fuengirola, Mijas en Málaga. Beschikken over twee adviseurs in arbeidsaangelegenheden, zijn lid van het Illustere Officiële College van Adviseurs in Arbeidsaangelegenheden in Málaga, dat gespecialiseerd is in arbeidsgerelateerde adviesverlening. Een referentie voor arbeidsgerelateerd advies in Spanje!

Onze arbeidsadviseurs leveren onder andere de volgende diensten in Spanje:

ADVIESVERLENING EN OPSTELLEN VAN VERSCHILLENDE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN VOOR WERKNEMERS

Bestuderen en opstellen van arbeidsovereenkomsten in Spanje en mogelijke verlengingen daarvan. Controle van looptijden van werk-/arbeidsovereenkomsten in Spanje.

ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMSTEN IN SPANJE DOOR MIDDEL VAN ONTSLAGEN EN AFVLOEIINGEN

Opstellen van de noodzakelijke documenten voor ontbindingen van arbeidsovereenkomsten in Spanje en het verkrijgen van de volgende documenten:

Opzeg- en ontslagbrieven die aan de werknemer overgemaakt dienen te worden bij zijn ontslag in Spanje. Preliquidatie. Definitieve afsluiting. Bedrijfscertificaten, enz.

INSCHRIJVING VAN WERKNEMERS IN DE SPAANSE SOCIALE ZEKERHEID

Verwerking van personeelstoename, afvloeiing en wijziging van gegevens van werknemers in de Spaanse Sociale Zekerheid.

VERDEDIGING BIJ BEMIDDELINGEN EN RECHTSZAKEN MET BETREKKING TOT ARBEIDSAANGELEGENHEDEN IN SPANJE

Verdediging en vertegenwoordiging bij een Verzoenings- en Bemiddelingscentrum.

Aarzel niet om hier meer te lezen over adviesverlening in arbeidszaken door ons kantoor van advocaten en economen in Spanje.