Naast uitstekende advocaten, economen en boekhouders vindt u bij Welex ook efficiënte adviseurs in arbeidszaken die u kunnen bijstaan in eender welke kwestie in arbeidszaken dan ook.

Ons advocatenkantoor in Marbella (Málaga) stelt hoog gekwalificeerde advocaten tot uw beschikking en biedt de dienst ‘advies in arbeidszaken voor bedrijven’.

De Spaanse arbeidszaken van uw bedrijf worden professioneel en efficiënt behandeld. Wij zorgen ervoor dat uw bedrijf voldoet aan alle verplichtingen in arbeidsrecht. Ons advocatenkantoor in Marbella communiceert op directe en transparante wijze. Dat is fundamenteel voor zowel natuurlijke personen als voor rechtspersonen die perfectie nastreven in hun werkwijze.

Voert u een economische activiteit uit in Spanje? Dan heeft u ongetwijfeld de professionele diensten nodig van een adviseur in arbeidsrecht. Neem vandaag nog contact op met ons advocatenkantoor in Marbella voor al uw vragen op dit vlak.

STEL EN VRAAG

Bij Welex bieden wij u het beste advies in Spaanse arbeidszaken, met inbegrip van de volgende administratieve procedures:

 • De arbeidsrechtspecialisten van ons kantoor voeren alle administratieve taken uit die voortvloeien uit het aan arbeidszaken gerelateerde advies.
 • Wij zorgen er te allen tijde voor dat uw bedrijf voldoet aan de specifieke vereisten van het op ieder moment geldende arbeidsrecht.
 • Wij stellen contracten op die volledig voldoen aan de behoeften van de bedrijfsleider en we stellen de salarisspecificatie op voor iedere werknemer
 • Advies voor het personeel van de directie
 • Inschrijving van uw bedrijf bij de Spaanse sociale zekerheid, alsmede het verkrijgen van het sociale zekerheidsnummer voor iedere werknemer alvorens deze in dienst te nemen
 • In- en uitschrijven van werknemers van het bedrijf
 • Advies met betrekking tot mogelijke problematiek van de vennoten en directie
 • Onvoorziene zaken en onbeschermde situaties
 • Ontslag
 • Administratieve procedure in geval van onbekwaamheid
 • Het verzamelen en registreren van gastenboeken
 • Uitbreiden of verminderen van de werkuren
 • Vorderingen van bedragen, rechten en sancties
 • Advies bij ontslagregelingen

Kortom, bij Welex vindt u specialisten in arbeidsrecht in Spanje bij wie het beheer van uw bedrijf in zekere, doeltreffende en deskundige handen is.

Neem vandaag nog contact op met een van onze adviseurs in arbeidszaken. Wij zullen met genoegen uw vragen in Spaanse arbeidszaken beantwoorden.

Gebruik de dienstverlening van een goede Nederlandstalige advocaat in Spanje om veiling een woning te verkopen.

Om een woning in Spanje te verkopen is het belangrijk om – gedurende het hele proces – van goed advies te worden voorzien door een betrouwbare Nederlandstalige advocaat in Spanje die volledig op de hoogte is van de Spaanse wetgeving en de benodigde documentatie.

Welex, kantoor van economen en advocaten in Spanje, is van mening dat het slagen of mislukken van een verkoop van een huis in Spanje vaak afhangt van het juiste advies, van een adviseur die de vastgoedmarkt kent en weet welke belastingen in Spanje betaald dienen te worden.

verkoop begeleiding in Spanje

Uitgaven en belastingen komen voort uit de verkoop van een onroerend goed in Spanje en daarom is het noodzakelijk dat de cliënt te allen tijde eerst begrijpt waar hij mee te maken krijgt, zodat hij vanaf het begin weet over welke middelen hij na de verkoop en de betaling van alle belastingen en uitgaven zal beschikken.’

Oplossing voor gebouwen die niet voldoen aan de voorschriften in Andalusië (Spanje)

Welex, uw vastgoed advocaat in Marbella, vertelt u graag meer over het wetsbesluit over urgente milieumaatregelen en territoriale aanpassingen voor gebouwen in Spanje die niet voldoen aan de voorschriften.

Op 24 september 2019 heeft de Andalusische regering het ‘Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares’ aangenomen (wetsbesluit over urgente milieumaatregelen en territoriale aanpassingen van gebouwen in Spanje die niet voldoen aan de voorschriften).

Onze Nederlandse vastgoed advocaten in Marbella willen graag een paar woordjes schrijven met een nieuw wetsbesluit in Spanje dat onder andere decreet 2/2012 van 10 januari vervangt,

Intrekken van een volmacht in Spanje

Bij Welex, uw advocatenkantoor in Marbella, lossen we uw twijfels op.

Vanuit ons advocatenkantoor in Marbella beschrijven wij hieronder voor u verschillende aspecten ten aanzien van het intrekken van een volmacht in Spanje, belangrijke aspecten bij een voorlopige koopovereenkomst in Spanje en een korte uitleg van Spaanse wetgeving over huur en verhuur.

volmacht intrekken in Spanje

Hoe trek men in Spanje een volmacht in

Beëindiging vruchtgebruik in Spanje

‘vruchtgebruik’ wordt verstaan.Om wat meer te weten te komen over de beëindiging van het vruchtgebruik in Spanje moeten we eerst weten wat precies onder de term

Definitie van vruchtgebruik in Spanje

Het recht van vruchtgebruik is het recht om gebruik te maken van goederen die aan een ander toebehoren en daarvan de vruchten te genieten met de plicht deze te onderhouden. Degene die het recht van vruchtgebruik heeft wordt vruchtgebruiker genoemd. Degene die eigenaar is va

vastgoed advocaat in Spanje

n een zaak die belast is met het recht van vruchtgebruik wordt blote eigenaar genoemd. Vruchtgebruik wordt in het Spaanse Burgerlijke Wetboek gedefinieerd in artikel 467. De vruchtgebruiker van een eigendom in Spanje moet ervoor zorgen dat de eigendom in goede staat blijft, tenzij de blote eigenaar (in het Spaans nuda propiedad) het anders autoriseert.

Hypotheek wet in Spanje deel II

De nieuwe hypotheek wet in Spanje door Welex, uw Nederlandstalige vastgoed advocaat in Marbella, Costa del Sol, Spanje.

Na het eerste artikel over de nieuwe wet inzake kredietovereenkomsten in Spanje heeft ons advocatenkantoor in Marbella het genoegen om enkele nieuwe punten te bekijken die zijn opgenomen in deze nieuwe hypotheek wetgeving in Spanje en die in meer of mindere mate van invloed zullen zijn op het verstrekken van hypothecaire leningen in Spanje:

Kosten voor de vestiging van hypotheken in Spanje

De nieuwe hypotheekwet in Spanje (artikel 14) voorziet in een nieuwe verdeling van kosten en belastingen op het moment dat de hypotheek wordt gevestigd. Zo zijn de kosten voor rekening van:

De bankentiteit: de notariskosten, registerkosten, administratiekosten, zegelrecht en de kosten voor een kopie van de akte.

De consument: de taxatie en een kopie van hypotheekakte

Verklaring van nieuwbouw bij oudere gebouwen in Spanje

Nieuwe hypotheek wet in Spanje (II)

Verklaring van nieuwbouw bij oudere gebouwen in Spanje: is het certificaat van het gemeentebestuur over de speciale aard van het land waarop het werd gebouwd, noodzakelijk of niet.

We zijn voortdurend bezig met het updaten van onze kennis om beter advies aan onze cliënten te kunnen geven. Zo hebben we de beschikking van het Directoraat Generaal van Registers en Notariaten ontvangen en wegens de geografische nabijheid van het thema vonden we het interessant om deze te bespreken.

Door WeLex, Nederlandstalige Spaanse advocaten en economen onder één dak!

De notariële koopakte in Spanje

Door WeLex, uw Nederlandstalig vastgoed advocatenkantoor in Spanje.

De notariële koopakte in Spanje

In dit artikel zullen we ingaan op de essentiële zaken die worden opgenomen in een notariële koopakte die wordt verleend ten overstaan van een Spaanse notaris.

De koopakte in Spanje omvat het volgende:

1.- Het repertoriumnummer dat wordt toegekend, plaats en datum van het verlijden van de akte en de identificatie van de notaris ten overstaan van wie wordt getekend.

2.- De comparitie, waarbij de verkopende en kopende partijen worden geïdentificeerd met inbegrip van de gegevens over hun nationaliteit, adres, beroep, identiteitskaart, paspoortnummer en NIE-nummer.

3. – De tussenkomst, waarbij wordt vermeld namens wie de partijen verschijnen en de bekwaamheid die zij hebben om te handelen in de koopakte, evenals de identificatie van de partijen in wier naam zij handelen indien ze optreden namens iemand anders.

Nieuwe of in aanbouw zijnde woning kopen in Spanje?

In deze post biedt Welex, uw Nederlandstalige advocaat in Spanje, relevante informatie voor kopers die geïnteresseerd zijn in de aankoop van een nieuwe woning of een woning in aanbouw in Spanje.

vastgoed advocaat in Spanje

De Spaanse wetgeving beschermt de consument wat betreft de informatie die de ontwikkelaar bij de aankoop van vastgoed in Spanje moet verstrekken. Dit wordt geregeld in het Koninklijk Besluit 515/1989 van 21 april, waarin wordt bepaald welke informatie en documentatie bij aankoop van een woning aan de koper moet worden verstrekt.

In elk geval moet alle informatie die bij het aanbieden van het onroerend goed aan de koper wordt verstrekt verplicht worden nagekomen door de verkoper. Het gaat hier onder meer om gegevens over de constructie, de locatie, de diensten en de betalingwijze van de koopprijs.

Nieuwe of in aanbouw zijnde woning kopen in Spanje?

In deze post biedt Welex, uw Nederlandstalige advocaat in Spanje, relevante informatie voor kopers die geïnteresseerd zijn in de aankoop van een nieuwe woning of een woning in aanbouw in Spanje.

De Spaanse wetgeving beschermt de consument wat betreft de informatie die de ontwikkelaar bij de aankoop van vastgoed in Spanje moet verstrekken. Dit wordt geregeld in het Koninklijk Besluit 515/1989 van 21 april, waarin wordt bepaald welke informatie en documentatie bij aankoop van een woning aan de koper moet worden verstrekt.

In elk geval moet alle informatie die bij het aanbieden van het onroerend goed aan de koper wordt verstrekt verplicht worden nagekomen door de verkoper. Het gaat hier onder meer om gegevens over de constructie, de locatie, de diensten en de betalingwijze van de koopprijs.

Wie moet Onroerendzaakbelasting in Spanje (IBI) betalen voor het jaar waarin de verkoop van een woning plaats vindt?

Regels voor de Onroerendezaakbelasting in Spanje (IBI) in het jaar van de woningverkoop

Wenst u een woning in Spanje te kopen of te verkopen? Wie betaalt dan de Onroerendzaakbelasting, de Spaanse IBI dat jaar?

Deze materie wordt geregeld in de Spaanse Wetgeving voor Lokale Belastingkantoren. Daarin wordt bepaald dat het belastbaar feit voor deze belasting, de eigenaarstitel is van een eigendomsrecht, onder andere, over landelijke en stedelijke onroerende zaken.

belastingadviseurs marbella

Ter zake van deze belasting in Spanje, zullen landelijke en stedelijke onroerende zaken worden beschouwd volgens de definitie ervan in de regelgeving van het Kadaster en het Eigendomsregister.

Welke documenten heeft u nodig van de verkoper bij aankoop van een woning in Spanje?

In de eerste plaats moet onderscheid gemaakt worden tussen de eigendommen die rechtstreeks worden gekocht van de ontwikkelaar of vanaf het plan en bestaande ofwel tweedehandswoningen. Bij beide type woningen is andere documentatie nodig.

In deze blog vertellen we welke documenten u zou moeten aanvragen bij de vertegenwoordiger van de verkopende partij ingeval u een bestaande woning in Spanje wilt kopen:

Spaanse woningen gebouwd op percelen die niet voorzien zijn als bouwgrond

Welex, uw advocaat in Spanje informeert dat de stedenbouwkundige  ordening van Andalusië bepaalt een tijdsbeperking van 6 jaar om beschermingsmaatregelen te treffen betreffende de stedenbouwkundige wettelijkheid en om de verstoorde juridische orde te herstellen van die woningen die buiten de wettelijkheid werden gebouwd. Na deze periode kan de administratie geen handelingen ondernemen tegen deze woningen.

vastgoed advocaat in Spanje

Niettegenstaande was deze tijdsbeperking van 6 jaar niet van toepassing op handelingen en gebruiken van stedenbouwkundige verkaveling in percelen die niet geclassificeerd zijn als bouwgrond. In deze gevallen kan de administratie op eender welk moment maatregelen treffen om de verstoorde juridische orde te herstellen.

Belastingen en kosten die de koper dient te betalen op het moment dat hij een bestaande woning koopt in Andalusië, Spanje.

Bij het kopen van een woning in Spanje dient de koper naast de koopprijs ook rekening te houden met verschillende belastingen en kosten. Hieronder zetten we uiteen welke dat zijn.

gay friendly law firm in Marbella

Ten eerste moet er onderscheid worden gemaakt tussen de woning die voor de eerste keer wordt gekocht, dus vanaf een plan of rechtstreeks van de ontwikkelaar. Anderzijds kan het een woning betreffen die reeds eerder door een andere koper van een ontwikkelaar werd gekocht en is er dus sprake van een tweede overdracht.

In dit blog hebben we het over de belastingen en kosten betreffende een bestaande ofwel tweedehandswoning.

We hebben te maken met de volgende kosten:

Wettelijke gevolgen van een Volmacht die buiten Spanje werd verleden.

Beschikking d.d. 14 September 2106 van de zogenaamde Dirección General de los Registros y del Notariado.

machtiging in Spanje

Wenst u uw eigendom in Spanje te verkopen? Uw Nederlandstalige advocaat in Marbella wenst u te informeren over het volgende zodat u bij het gebruiken van een volmacht in Spanje daarmee rekening kunt houden.

Bent u een Nederlander of Belg en heeft u een huis aan de Costa del Sol en u wenst deze te verkopen maar u kan onmogelijk naar Spanje komen om de notariële verkoopakte te ondertekenen.

In deze situatie is de enige mogelijke weg om uw verkoop te voltooien, het doen verlijden van een Volmacht ten overstaan van een notaris in Nederland of België ten gunste van een persoon die op de dag van de verkoop naar het notariskantoor kan om te ondertekenen.

In het algemeen is de volmacht verleend in het buitenland (buiten Spanje) equivalent aan een Spaanse volmacht indien de volgende elementen aanwezig zijn:

Hoe vraag men een verklaring van nieuwbouw aan in Spanje?

Verklaring van nieuwbouw in Spanje

Om het concept en het belang van een verklaring van nieuwbouw te begrijpen geven we u hier enkele eenvoudige voorbeelden:

vastgoed advocaat in Spanje

Stelt u zich voor: u bezit een perceel in Spanje en het moment is aangekomen dat u besluit er een woning op te gaan bouwen. Een vakantiewoning wellicht. Opdat alles wettelijk in orde is en dus de bouwwerkzaamheden van start kunnen gaan, is het nodig dat u enkele formaliteiten uitvoert om deze woning te legaliseren. Dit gebeurt via de verklaring van nieuwbouw.

Deze situatie kan zich echter ook voordoen bij uw winkel-of bedrijfspand. U wenst bijvoorbeeld uw zaak uit te breiden en daarvoor moet u nieuwe infrastructuur bijbouwen. Ook in dat geval dient er een verklaring van nieuwbouw opgemaakt te worden.

Welke documentatie is nodig om deze verklaring van nieuwbouw te doen verlijden?

Neem nú contact met één van onze Nederlandstalige vastgoed advocaten in Spanje!

Accountants in Marbella

Voor meer informatie, wij hebben specifieke websites met verschillende onderwerpen.

Koop en verkoop van vastgoed
Procesrecht in Spanje
Accountancy en belasting in Spanje

Vastgoed advocaten in Marbella: Heeft u juridische bijstand nodig in verband met uw woning in Spanje?

Welex beschikt over een team van professionals, onder andere bestaande uit advocaten en economen, experts in de aan- en verkoop van onroerend goed in Marbella en heel Spanje, zowel in de juridische als in de fiscale kant van de transactie. Verduidelijk uw twijfels, wacht niet om advies te vragen. Neem vrijblijvend contact op met onze kantoren, wij zullen u graag helpen. het beste advies in vennootschapsrecht, nalatenschappen, erfrecht, merken-, octrooi-, en handelsnaamrecht, burgerlijke rechtszaken, vastgoedrecht en strafrecht in Spanje.

Contact

Aanbevolen berichten

De koopakte van een woning in Spanje

Als u besloten hebt om een eigendom in Spanje te kopen en het moment is aangebroken om uw aankoopakte te ondertekenen, zal Welex, advocaten- en accountantskantoor aan de Costa del Sol, u graag de details [...]

Akte van Nalatenschap in Spanje

In dit artikel legt een van onze professionals van Welex, een vooraanstaand advocaten- en accountantskantoor in Spanje, in detail uit welke documentatie nodig is om een akte van aanvaarding en toewijzing van nalatenschap op te [...]