Welex, uw accountants in Spanje.

In de huidige economische wereld, zijn we ervan overtuigd dat bedrijven in Spanje over betrouwbare financiële en boekhoudkundige informatie moeten beschikken. Dit zowel om de transparantie te bevorderen als om een globale visie te verkrijgen van de huidige en toekomstige situatie van een bedrijf, om zo vooruit te kunnen kijken op de huidige en toekomstige behoeften van het bedrijf en eender welk incident in het bedrijfsvermogen tekunnen detecteren.

Wenst u een Spaanse vennootschap te kopen? Wenst u fondsen te lenen aan een bedrijf in Spanje? In beide gevallen is het nuttig, indien het gaat om handelsvennootschappen die niet verplicht zijn een auditor in dienst te nemen, te kunnen rekenen op de diensten van een onafhankelijke expert die de financiële toestand van de balans van een vennootschap zal nakijken.

In deze zin staat de revisie van de financiële en boekhoudkundige balansen van een niet-gecontroleerd klein of middelgroot bedrijf in Spanje binnen de mogelijkheden van een Verslag of Advies van Overeengekomen Procedures waardoor een revisie mogelijk is met een matiger niveau dan een audit in Spanje maar aan een meer redelijke kostprijs.

STEL EN VRAAG

Heeft u verdere uitleg of informatie nodig van fiscale

Apart from the foregoing, our work to Spanish review the financial and accountancy statements may be extended or be more concrete, depending on the needs of the clients, exercising amongst others the following functions:

Naast de hierboven vermelde procedure, kunnen wij ons werk om de financiële en boekhoudkundige situatie te herzien, uitbreiden of concreter uitvoeren, afhankelijk van de behoeften van de cliënt. Daarbij kunnen we de volgende functies uitvoeren

Naast de hierboven vermelde procedure, kunnen wij ons werk om de financiële en boekhoudkundige situatie te herzien, uitbreiden of concreter uitvoeren, afhankelijk van de behoeften van de cliënt. Daarbij kunnen we de volgende functies uitvoeren:

Naast de hierboven vermelde procedure, kunnen wij ons werk om de financiële en boekhoudkundige situatie te herzien, uitbreiden of concreter uitvoeren, afhankelijk van de behoeften van de cliënt. Daarbij kunnen we de volgende functies uitvoeren:

 1. Certificaten, met of zonder interpretatie van de balansen, boekhoudkundige registraties, rekeningen, saldo’s, financiële balansen, schema van de winsten en boekhoudkundige documentatie.
 2. Analyse, revisie en verificatie van de resultaatrekeningen en balansen van bedrijven in Spanje.
 3. Tussenkomen in de opmaak van de inventarissen en balansen die de basis zullen vormen voor de overdracht, de oprichting, transformatie, fusie, overname, ontbinding en liquidatie van handelsvennootschappen, alsook het uitvoeren van arbitrage in de gevallen van de tweede paragraaf van artikel 20 van de wet van 22 december 1953 (R. 1734 en N. Dicc. 1462), of de vertegenwoordiging in boekhoudkundige kwesties die de onderhandeling vereist.
 4. Het opmaken van technisch-boekhoudkundige verslagen over de situatie van het bedrijf in Spanje.
 5. Tussenkomst bij opschortingen van betalingen, faillissement en vereffening van gebreken, indien het nodig is dat een economische, financiële of administratieve expert dient op te treden om dit soort situaties beter te verduidelijken.
 6. Studie en adviesverlening bij financiële, commerciële en boekhoudkundige problemen mbt de Spaanse wetgeving.
 7. Valoratie van bedrijven in Spanje en samenwerking in de benadering en adviesverlening van de economisch-financiële begrotingen.
 8. Organisatie en administratie van bedrijven in Spanje
 9. Toepassing van gedragsmodellen en simulaties.
 10. Het verwerken van gegevens en de behandeling van Spaans bedrijfsinformatie.
 11. Studie over de structurele alternatieven van het bedrijf, het beleid, de plannen en programma’s met inbegrip van het debat over de oplossing in alle opzichten voor het nemen van beslissingen.
 12. Verbeteringen van methodes en toepassing van systemen ter bevordering van de productiviteit.
 13. De boekhouding en administratie voeren en advies verlenen in boekhoudkundige en fiscale kwesties.
 14. De analyse van de balansen, kapitaalrekeningen, cash flow situaties of beschikbare hoeveelheden.
 15. De nodige boekhoudkundige operaties om de balansen te regulariseren, alsook voor de integratie of consolidatie ervan.
 16. Informatie verstrekken in verband met de economische, financiële en administratieve aspecten inzake kapitaalverhogingen, afgifte van aandelen en leningen van de overheid, het opmaken van amortisatieschema’s, vestiging van reserves en in het algemeen informatie verstrekken over het bedrijfsbeleid inzake kredieten.
 17. Het vestigen van selectieve investeringscriteria, met de respectievelijke modellen en toepassing van technieken voor de evaluatie ervan.
 18. Analyse en planning van investeringen en de financiering ervan.
 19. Financiering van middelen, met inbegrip van criteria tegenover het risico en de onzekerheid. Beheerstechnieken en financiële controle.
 20. Commercieel onderzoek en planning, met inbegrip van marketingtechnieken. Studie of oplossing van douane- en transportproblematiek van het bedrijf in Spanje.
 21. Risico- en kredietbeheer van Spaanse bedrijven.
 22. Het behandelen van aangiftes of documenten, als bijkomende functie, inherent aan de activiteit uitgevoerd door de econoom die deze daarna bij de officiële instellingen indient.
 23. Valoratie van nadelen in kwesties inzake transport, ongevallen of schade, onteigeningen en dergelijke, waarbij de kennis van een boekhoudkundige administratieve expert nodig is.
 24. Het uitoefenen van functies waarin, als adviesverlening of ter vertegenwoordiging van bijzondere belangen, de aanwezigheid van deskundigen in administratie en boekhouding wettelijk wordt vereist, bij Instellingen, arbitrageprocedures, administratieve rechtbanken, Vereniging van globale evaluatie, Vergaderingen van Verdragen, Commissies, etc.
 25. Technische bijstand voor bedrijven en particulieren in hun relaties met de Openbare Administratie en Autonome Instellingen.
 26. Personeelsselectie en -integratie, werkmethodes en administratieve stroomlijning.
 27. In het algemeen, de studie, adviesverlening en detectie in problematiek betreffende de boekhouding en administratie van het bedrijf.
 28. Het maken van studies of documenten van economische, financiële of boekhoudkundige aard betreffende het bedrijf die effecten kunnen sorteren in eender welke instelling van de Centrale, lokale administratie of semioverheidsinstellingen en andere territoriale entiteiten, alsook eender welke rechtbank.
 29. Informatie verstrekken over de economische, financiële, commerciële of administratieve situatie van bedrijven in Spanje
 30. Programmatie en Planning van de bedrijven in hun economisch, financieel, boekhoudkundig en administratief opzicht, indien de bedrijven een openbare dienst uitvoeren (kapitaalbegrotingen, plan voor het volstorten van het kapitaal, marktstudie, uitbreidingsplannen, etc.).

Heeft u verdere uitleg of informatie nodig van fiscale, juridische of boekhoudkundige aard? Neem vandaag nog contact op met één van de Nederlandstalige accountants in Spanje. Welex, uw accountant en advocaat onder één dak.

Verkrijg meer informatie op onze specifieke website over accountancy en belasting in Spanje.

Accountancy en belasting in Spanje

Vastgoed advocaten in Marbella: Heeft u juridische bijstand nodig in verband met uw woning in Spanje?

Welex beschikt over een team van professionals, onder andere bestaande uit advocaten en economen, experts in de aan- en verkoop van onroerend goed in Marbella en heel Spanje, zowel in de juridische als in de fiscale kant van de transactie. Verduidelijk uw twijfels, wacht niet om advies te vragen. Neem vrijblijvend contact op met onze kantoren, wij zullen u graag helpen. het beste advies in vennootschapsrecht, nalatenschappen, erfrecht, merken-, octrooi-, en handelsnaamrecht, burgerlijke rechtszaken, vastgoedrecht en strafrecht in Spanje.

Contact

Aanbevolen berichten

 • Belastingtarieven op spaargeld van residenten in Spanje

Belastingtarieven op spaargeld in Spanje

Woont u in Spanje en bent u op zoek naar de ins en outs van de belasting op spaargeld? Van Welex, uw gids en belastingadviseur in dit land, geven we u graag een overzicht van [...]