testamenten en erfrecht advocaten in MarbellaTestamenten en erfrecht advocaten in Marbella

Bij Welex, testamenten en erfrecht advocaten in Marbella, zal ons team u duidelijk informeren over de opmaak en het doen verlijden van uw testament ten overstaan van een Spaanse notaris, zodat deze rechtsgeldig wordt opgemaakt en voldoet aan alle formele vereisten die erop van toepassing zijn.

Onze juridische en boekhoudkundige adviseurs in Marbella bieden u de volgende diensten:

  • Het doen verlijden van het testament in Spanje opgemaakt in twee talen ten overstaan van een Spaanse notaris en bijstand van een professionele tolk bij het ondertekenen op het notariskantoor.
  • Nauwkeurige informatie omtrent de kosten en belastingen die voortvloeien uit de aanvaarding van de nalatenschap in Spanje.
  • Het verzamelen van de benodigde documenten voor het verlijden van de akte, zoals de overlijdensakte, testament, NIE nummer, certificaat bij het Centrale Testamentenregister, certificaat van de verzekeringsdekking van het overlijden, bankcertificaat van de houders van de Spaanse bankrekening en overige rechten en goederen in Spanje.
  • Bijstand op het notariskantoor voor het verlijden van de akte van verklaring van erfgenamen en in voorkomend geval de akte van aanvaarding en toedeling van de nalatenschap.
  • Het indienen en betalen van de successie- en schenkingsrechten bij de Spaanse belastingdienst.
  • Inschrijving in het betreffende eigendomsregister van de akte van de nalatenschap.
STEL EN VRAAG

Voorkom zorgen en onrust. Bij Welex, testamenten en erfrecht advocaten in Marbella, verzekeren wij u dat u over alle nodige documentatie beschikt om over te gaan tot de aanvaarding van de eigendomsakte van de nalatenschap in Spanje.

Onze advocaten in Marbella begeleiden u gedurende de hele erfenisprocedure in Spanje en bieden u een persoonlijke behandeling om uw twijfels weg te nemen en aan uw behoeften te voldoen.

Laat de aanvaarding van uw erfenis in Spanje over aan ons advocatenkantoor in Marbella: onze professionals zijn perfect uitgerust om een duidelijke en veilige procedure af te handelen.

Welex: toegewijd aan juridische uitmuntendheid in Spanje. Neem contact met ons op voor verder advies.

Testamenten en erfrecht advocaten Marbella: Verdere updates

Wijzigingen in de Spaanse successierechten in Andalusië

Met ingang van 1 januari 2018 werden belangrijke wijzigingen in de successierechten in Andalusië doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn voor zowel residenten als niet-residenten die hier bijvoorbeeld een vakantiehuisje hebbenerven in Spanje marbella

De recente hervormingen van de Spaanse successierechten in Andalusië laten toe dat in de meeste gevallen de echtgenoten, kinderen en ouders deze belasting niet meer hoeven te betalen.

Er is goed nieuws voor de inwoners van Andalusië: de Andalusische gemeenschap is qua successierechten van de duurste naar een van de goedkoopste gegaan, rekening houdend met het feit dat heel wat Britten in een gemeente van Andalusië wonen. De provincie Malaga is een van de belangrijkste bestemmingen voor Britten in Spanje. Vanuit Marbella bieden we advies voor eender welke vraag over de Spaanse successierechten in Andalusië.

Toen het nieuwe regionale budget voor Andalusië op 1 januari 2018 in werking trad, bracht het een aanzienlijke verandering met zich mee voor de successie- en schenkingsrechten. Het doel van de wijziging is om nabestaanden te beschermen tegen deze belasting, met name bij overdrachten wegens overlijden (d.w.z. erfenis).

Ons advies: Maak een testament in Spanje

Als u resident bent in een land binnen de Europese Unie en u heeft eigendommen in Spanje, is het misschien interessant om een testament vast te leggen ten overstaan van een Spaanse notaris. Hoewel het niet verplicht is, is het toch aan te raden.

Hier volgt meer informatie over de voordelen van het opmaken en doen verlijden van een testament in Spanje.

1. Met de inwerkingtreding van de Europese Verordening nr. 650/2012 van 4 juli, die de erfopvolging regelt, alsook een erfopvolgingcertificaat op Europees niveau creëert, is het raadzaam om uitdrukkelijk in een testament aan te geven welke wetgeving van toepassing zal zijn op uw nalatenschap. Dit kan de wet van uw nationaliteit zijn of de wet van uw laatste gewone verblijfplaats.

testament Spanje

2. Zelfs als u een testament heeft doen verlijden in het land waar u woont of het land van uw nationaliteit, kan dit soms verwarrend zijn voor wat betreft de interpretatie en toepassing ervan in andere landen. Bovendien moeten uw erfgenamen het buitenlandse testament legaliseren, bewijzen dat het testament het laatste is, het testament laten vertalen in het Spaans en de apostille van de Conventie van Den Haag verkrijgen. Dit kan allemaal heel erg omslachtig zijn.

3. Zelfs als u een testament heeft doen verlijden in het land waar u woont of het land van uw nationaliteit vóór 17 augustus 2015, is het mogelijk dat deze misschien niet is aangepast aan de Europese verordening, omdat niet duidelijk wordt bepaald welk recht van toepassing is op uw nalatenschap – de wet van de laatste gewone verblijfplaats of de wet van uw nationaliteit. Neem contact op met de medewerkers van Welex en wij geven u hierover opheldering door uw testament na te kijken.

Erfenissen in Spanje, wat zijn de kosten, risico’s en termijnen?

Misschien wordt u op een dag geconfronteerd met de situatie dat u een ​​erfenis moet aanvaarden of weigeren. Dit is een moeilijk moment voor u en ook vrijwel altijd een belangrijke beslissing. Met dit artikel willen we u helpen om een ​​beetje licht te werpen op dit ingewikkelde thema.

In Spanje is een erfenis aanvaarden of weigeren een normale procedure. Voordat u een beslissing neemt, moet u echter rekening houden met alles wat het inhoudt. Wat zijn de risico’s? Zijn er kosten aan verbonden? Is er een bepaalde termijn waarin ik moet aanvaarden of verwerpen? Dit zijn enkele van de vragen die u moet beantwoorden. Ondanks de informatie die wij u bieden in dit artikel is het altijd goed om contact op te nemen met een specialist in erfenissen in Spanjedie uw specifieke zaak zal bestuderen.

Criterium van nationaliteit of verblijf in verband met erfopvolging

testament SpanjeErfrecht in Spanje. Welex, testamenten en erfrecht advocaten in Marbella, assisteert u met bezit in Spanje. Maatwerk testament in Spanje en met voorbereiding respectievelijk afwikkeling van uw nalatenschap in Spanje. De wet in Spanje die het Erfrecht regelt is anders dan in Nederland, oppassen dus met de criterium van nationaliteit of verblijf  inzake erfenissen en nalatenschappen in Spanje

De Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring.

Op 17 augustus 2015 is de Verordening nr. 1329/2014 van de Commissie in werking getreden, die de formulieren vermeld in Verordening nr. 650/2012 regelt.

Hoe kunnen wij u helpen bij een nalatenschap in Spanje: Procedures en belastingen

Op de website van Welex, uw erfrecht advocaat in Marbella, hebben we reeds uitleg gegeven over de juridische aspecten waarmee onze cliënten dagelijks te maken hebben. Het is dan ook hét fundamenteel doeleinde van ons blog om verschillende thema’s te verduidelijken die omslachtig kunnen lijken voor personen die geen juridische studies achter de rug hebben.

testament in Spanje

We zullen het vandaag specifiek hebben over verschillende aspecten omtrent de procedure inzake nalatenschappen in Spanje en successierechten. Bij Welex, testamenten advocaten in Marbella, staat een volledig team experten tot uw beschikking  om u advies te verlenen in al het geen de nalatenschap in Spanje betreft.

Het is heel belangrijk dat het advocatenkantoor in Spanje dat u helpt bij de nalatenschap een grondige kennis heeft van de Spaanse wetgeving en van de procedure inzake nalatenschappen in Spanje, zodat er achteraf geen onaangename verrassingen zijn. Onze expert adviseurs zullen al uw twijfels beantwoorden.

Hoe kan ik een kopie verkrijgen van een testament dat in Spanje werd opgemaakt?

Testament in Spanje

Het belangrijkste waarmee we rekening moeten houden bij het verkrijgen van een testament in Spanje of een gewaarmerkt afschrift ervan is dat u eerst dient te weten of de overleden persoon al dan niet een testament heeft doen opmaken in Spanje.

testament Spanje

Het certificaat van uiterste wilsbeschikking die we dienen te verkrijgen zal bewijzen of de persoon al dan niet een testament in Spanje heeft opgemaakt en bij welke notaris. Daarom dienen we eerst het overlijden aan te tonen middels een originele overlijdensakte. Waar kan ik deze akte verkrijgen. De Burgerlijke Stand waar het overlijden werd ingeschreven, zal u zonder probleem een overlijdensakte afgeven.

Om de akte van uiterste wilsbeschikking te verzoeken, dient niet alleen de overlijdensakte ingediend te worden, maar moet u ook administratieve kosten betalen bij de desbetreffende bank. Het bedrag bedraagt tegenwoordig drie euro en zeventig cent. Daarnaast moet u ook het formulier 790  invullen dat u bij de provinciale afdeling van het belastingkantoor kan verkrijgen.

Alles wat u dient te weten over schenkingen in Spanje

Onder een schenkingen in Spanje, in de vorm van geld of onroerende goederen, wordt verstaan: de overdracht door een persoon en vrije aanvaarding door de andere persoon van geld of een zaak. Dit wordt geregeld in het Burgerlijk Wetboek onder de successie- en schenkingsrechten. Het belangrijkste verschil tussen schenking en erfenis is dat bij de schenking het eigendom onmiddellijk naar de ontvanger gaat en bij een erfenis is dat niet het geval.

donatie in Spanje

In het algemeen worden schenkingen gedaan aan familieleden en vrienden, maar ook aan NGO’s en stichtingen. In dit geval worden de schenking ook donaties genoemd. Voor fiscale doeleinden zijn donaties aftrekbaar, afhankelijk van het geschonken bedrag kan tussen de 30% en 75% van dat bedrag in mindering worden gebracht.

Neem nú contact met ons Nederlandstalige advocatenkantoor in Marbella en stel uw vraag!

Verkrijg meer informatie op onze specifieke website over procesrecht in Spanje.

Procesrecht in Spanje

Vastgoed advocaten in Marbella: Heeft u juridische bijstand nodig in verband met uw woning in Spanje?

Welex beschikt over een team van professionals, onder andere bestaande uit advocaten en economen, experts in de aan- en verkoop van onroerend goed in Marbella en heel Spanje, zowel in de juridische als in de fiscale kant van de transactie. Verduidelijk uw twijfels, wacht niet om advies te vragen. Neem vrijblijvend contact op met onze kantoren, wij zullen u graag helpen. het beste advies in vennootschapsrecht, nalatenschappen, erfrecht, merken-, octrooi-, en handelsnaamrecht, burgerlijke rechtszaken, vastgoedrecht en strafrecht in Spanje.

Contact

Aanbevolen berichten

Akte van Nalatenschap in Spanje

In dit artikel legt een van onze professionals van Welex, een vooraanstaand advocaten- en accountantskantoor in Spanje, in detail uit welke documentatie nodig is om een akte van aanvaarding en toewijzing van nalatenschap op te [...]

Testament in Spanje voor niet-residenten

Welex, Nederlandstalig advocatenkantoor aan de Costa del Sol, heeft het genoegen om een paar regels te schrijven over testamenten in Spanje voor niet-residenten. Als u hebt besloten om uw testament in Spanje op te maken, [...]

Schenkingen van niet-ingezetenen in Andalusië, Spanje

Bij Welex, advocaten- en accountantskantoor in Spanje, leggen we graag een onderwerp uit dat van groot belang is voor niet-ingezetenen in Andalusië, Spanje: schenkingen. Als experts op dit gebied weten we hoe belangrijk het is [...]