Wat gebeurt er als iemand in Spanje overlijdt zonder een testament te hebben gemaakt?

Welex, uw advocaat in Spanje, heeft het genoegen een paar regels te schrijven over erfopvolging bij versterf in Spanje.

In deze gevallen wordt in Spanje de zogenaamde “Intestate Succession” of “ab intestato” ingeleid, dit is te vinden in artikel 658 Cc “bij ontstentenis van een testament, wordt de erfopvolging door de wet uitgesteld”, dat wil zeggen dat het de Spaanse wet is die de vorm van de erfopvolging regelt bij ontstentenis van een testament of in het geval dat het testament ondoeltreffend is.

Artikel 913 C quater bepaalt: “Bij ontstentenis van testamentaire erfgenamen bepaalt de Spaanse wet dat de nalatenschap wordt overgedragen aan de verwanten van de overledene, aan de weduwe of weduwnaar en aan de Staat”.

Dit soort erfopvolging kan worden aangevraagd:

– Kinderen en nakomelingen

– Ascendants

– Bij ontstentenis van kinderen, nakomelingen en bloedverwanten in opgaande lijn, kan de weduwe-echtgenoot zulks verzoeken.

– Bij ontstentenis van een der genoemden, broers en zusters (en neven en nichten in geval van overlijden van laatstgenoemden).

– Bloedverwanten tot in de vierde graad

– Tenslotte, en bij gebrek aan al het voorgaande, de Spaanse Staat.

 

De titel van de erfopvolging bij versterf in Spanje is de zogenaamde “Verklaring van erfgenamen ab intestados”, zodat de persoon die zijn of haar recht als erfgenaam opeist na het overlijden van de overledene zonder testament in Spanje, verplicht zal zijn een verklaring van erfgenamen in Spanje af te leggen ten overstaan van een notaris.

 

Erfopvolging bij versterf in Spanje

 

Hoe kan ik in Spanje een erfenis opeisen?

 

Om deze verklaring van erfrecht in Spanje te verkrijgen, moet eerst een notariële akte van bekendheid bij de notaris worden neergelegd.

Iedere persoon met een legitiem belang kan de procedure bij een notaris aanvragen. Daartoe moet hij zich naar de bevoegde notaris begeven, de overlijdensakte van de overledene overhandigen (die binnen 24 uur na het overlijden in de plaats van de overledene moet worden aangevraagd) en de identiteit meedelen van de personen die geacht worden tot de nalatenschap te zijn geroepen, samen met de documenten waaruit zijn verwantschap met de overledene blijkt. Ook moet worden bewezen dat de overledene zonder testament is overleden aan de hand van de verklaring van erfrecht (document dat 15 dagen na het overlijden bij het ministerie van Justitie wordt aangevraagd).

 

Erfopvolging bij versterf in Spanje: Wat heb ik nodig voor een certificaat van laatste wil en testament in Spanje?

 

Er zullen twee getuigen moeten worden aangewezen om te getuigen dat de overledene zonder testament is overleden en dat de aangewezen personen zijn of haar enige erfgenamen zijn, die hoe dan ook geen begunstigden van de nalatenschap kunnen zijn.

Kortom, wat moet ik aan de notaris geven om de notariële akte van bekendheid te verkrijgen?

– DNI of paspoort van de overledene.

– Overlijdensakte

– Certificaat van laatste wil en testament

– Geboorteakte van de overledene.

– Huwelijksakte van de overledene.

 

20 dagen nadat de notaris de akte van bekendheid heeft verleden, zal de akte van verklaring van erfgenamen intestato worden verleden. Op die manier weten wij wie de erfgenamen van de overledene zijn, maar de percentages van de erfenis zijn niet vastgesteld.

Ten slotte moet de aanvaarding en toewijzing van de nalatenschap door de erfgenamen ten overstaan van een notaris geschieden.

Vervolgens, en zodra de erfgerechtigden zijn vastgesteld, bepaalt het Burgerlijk Wetboek het percentage waarin elk van hen moet erven, en wel als volgt:

– Aan de nakomelingen erven zij allen in gelijke delen.

– Zoals wij reeds hebben gezegd, erven de ascendenten bij gebreke van kinderen en nakomelingen. De vader en de moeder erven in gelijke delen. Indien slechts één van hen het kind overleeft, erft hij/zij de gehele nalatenschap.

– Bij ontstentenis van de twee voorgaande erven de echtgenoot en de bloedverwanten in de zijlinie in de volgende volgorde: eerst erft de echtgenoot en bij ontstentenis van de echtgenoot erven de broers en zusters en neven en nichten. Allemaal in gelijke delen.

 

Indien u meer informatie wenst of een meer gepersonaliseerd advies op maat van uw zaak, neem dan contact op met de advocaten en economen van Welex in Spanje. Onze advocaten in Marbella zullen een meer specifieke studie maken van uw zaak of van andere juridische en economische procedures in Spanje.