Bij Welex, uw advocatenkantoor in Marbella, lossen we uw twijfels op.

Vanuit ons advocatenkantoor in Marbella beschrijven wij hieronder voor u verschillende aspecten ten aanzien van het intrekken van een volmacht in Spanje, belangrijke aspecten bij een voorlopige koopovereenkomst in Spanje en een korte uitleg van Spaanse wetgeving over huur en verhuur.

Hoe trek je in Spanje een volmacht in

Hoe trek je in Spanje een volmacht in

Als u in Spanje bij de notaris een volmacht hebt verleend zodat de gevolmachtigde namens u kan handelen door het uitoefenen van de bevoegdheden die in genoemde volmacht opgenomen zijn, weet dan dat u de volmacht te allen tijde kunt intrekken.

We bevelen u wel aan om, als de transactie waarvoor u de volmacht hebt verleend eenmaal is afgerond, een herroepingsakte voor die volmacht in Spanje bij de notaris te ondertekenen.

Deze herroepingsakte kan worden ondertekend bij elke notaris in Spanje. De notaris zal de herroeping mededelen aan de gevolmachtigde wiens bevoegdheden worden ingetrokken, zodat hij op de hoogte is en de eerder aan hem toegekende bevoegdheden, die zijn opgenomen in de nu herroepen volmacht, niet langer kan uitoefenen.

Ik ga een voorlopige koopovereenkomst tekenen in Spanje

Door Welex, uw advocatenkantoor in Marbella

We hebben het in dit geval over een onderhandse voorlopige koopovereenkomst van een onroerend goed in Spanje, die wordt getekend tussen de koper en de verkoper, zonder tussenkomst van de notaris. Ondertekening van de uiteindelijke definitieve koopakte dient wel bij de notaris te gebeuren.

Voordat u dit onderhandse document ondertekent dient, door het verkrijgen van informatie uit het eigendomsregister van de gemeente waar het pand zich bevindt, dient uitgezocht te worden wie de eigenaar van het pand en de situatie van eventuele lasten, dat wil zeggen, of het is bezwaard met eventuele lasten, zoals hypotheek of beslaglegging.

De overeenkomst wordt ondertekend door de verkoper of door zijn vertegenwoordiger, die daartoe naar behoren gemachtigd moet zijn door middel van een notariële volmacht. In de overeenkomst moet het volgende worden vastgelegd:

  • De beschrijving van het aan te kopen onroerend goed, de registergegevens en de kadastrale gegevens.
  • De koopsom en de wijze van betaling. En aanvullend daarop de gevolgen voor de partijen bij niet-betaling, waartoe meestal een borg wordt overeengekomen, waarbij de koper, indien hij zich niet aan de voorwaarden van de overeenkomst houdt, het betaalde bedrag verliest en de verkoper, indien hij zich niet aan de voorwaarden houdt, het ontvangen bedrag in tweevoud moet terugstorten.
  • De betaling van kosten van de transactie, zoals de kosten van de notaris, de registratie, de makelaar en gemeentelijke overwaardeheffing.

Ik wil een huis huren in Spanje. Huurwet.

De minimale looptijd van het huurcontract is die welke is overeengekomen tussen de eigenaar en de huurder, maar in Spanje is de minimale duur vastgelegd in de huurwet, tenzij de verhuurder het contract niet wenst te verlengen.

Indien het contract voor een periode korter dan vijf jaar is en de verhuurder is een natuurlijke persoon, moet het contract elk jaar worden verlengd totdat een minimale duur van vijf jaar is bereikt.

Indien het contract voor een periode korter dan zeven jaar is, en wanneer de verhuurder een rechtspersoon is, moet het contract elk jaar worden verlengd totdat een minimale duur van zeven jaar is bereikt.

Als de huurder de huurovereenkomst niet wil verlengen, moet hij dit dertig dagen voor het einde van de huurovereenkomst of van de lopende verlenging aan de verhuurder melden.

Om de verplichting van de jaarlijkse verlenging te laten vervallen, moet in het geval van een natuurlijk persoon, het eerste jaar zijn verstreken en moet de verhuurder expliciet in het huurcontract hebben opgenomen dat het voor hem noodzakelijk is permanent in de woning te wonen, voordat er vijf jaar verstreken zijn vanaf de contractdatum.

Aarzel niet om nu contact op te nemen met ons advocatenkantoor in Marbella met al uw juridische en fiscale vragen.