De nieuwe hypotheek wet in Spanje door Welex, uw Nederlandstalige vastgoed advocaat in Marbella, Costa del Sol, Spanje.

Nieuwe hypotheek wet in Spanje (II)

Nieuwe hypotheek wet in Spanje (II)

Na het eerste artikel over de nieuwe wet inzake kredietovereenkomsten in Spanje heeft ons advocatenkantoor in Marbella het genoegen om enkele nieuwe punten te bekijken die zijn opgenomen in deze nieuwe hypotheek wetgeving in Spanje en die in meer of mindere mate van invloed zullen zijn op het verstrekken van hypothecaire leningen in Spanje:

Kosten voor de vestiging van hypotheken in Spanje

De nieuwe hypotheekwet in Spanje (artikel 14) voorziet in een nieuwe verdeling van kosten en belastingen op het moment dat de hypotheek wordt gevestigd. Zo zijn de kosten voor rekening van:

De bankentiteit: de notariskosten, registerkosten, administratiekosten, zegelrecht en de kosten voor een kopie van de akte.

De consument: de taxatie en een kopie van hypotheekakte

Geen “bodemclausules” meer in Spaanse hypotheekaktes

In de nieuwe hypotheekwet in Spanje wordt geen elke verwijzing meer gemaakt naar neerwaartse limieten in de rente (artikel 21.3) waarbij kredietovereenkomsten met variabele rente dus geen grondclausules meer bevatten.

Clausules inzake vervroegde aflossing van een hypotheek in Spanje

De nieuwe Spaanse hypotheek wet vermindert commissies die voortvloeien uit de vervroegde aflossing van een lening, hetzij gedeeltelijk of totaal.

Zo kan bij hypothecaire leningen met vaste rente, de commissie voor vervroegde aflossing:

Rond de 2% zijn indien de aflossing plaatsvindt tijdens de eerste 10 jaar. en van 1,5% gedurende de rest van de tijd.

Bij hypothecaire leningen in Spanje met variabele rente, kan de commissie worden overeengekomen tussen de partijen van:

  •  0,25%, gedurende de eerste 3 jaar
  •  0,15% de eerste 5 jaar.

Clausules inzake vervroegde vervaldata van een hypotheek in Spanje

De schuldeiser kan de lening als vervroegd vervallen beschouwen in de volgende gevallen:

  1. a) Dat de consument in gebreke is met de betaling van een deel van de lening of rente
  2. b) Dat het aantal achterstallige en niet-betaalde termijnen ten minste gelijk is aan:
  •  3% van het toegekende krediet, binnen de eerste helft van de looptijd van het krediet of het bedrag equivalente aan de niet-betaling van 12 maandelijkse termijnen.
  • 7% van het toegekende krediet, binnen de tweede helft van de lening, of het bedrag equivalent aan de niet-betaling van 15 maandelijkse termijnen.
  1. c) Dat de schuldeiser de betaling aan de consument heeft geëist door een termijn van ten minste één maand toe te kennen voor de nakoming ervan end dat, indien dan nog niet wordt betaald, de schuldeiser de totale verschuldigde terugbetaling van de lening zal vorderen.

Documentatie en garanties voor particulieren

De bank moet de consument de volgende documenten verstrekken vooraleer de hypotheekakte te ondertekenen:

gestandaardiseerd Europees informatieblad (European Standardized Information Sheet  ESIS), dat een bindend aanbod heeft voor een minimumperiode van 10 dagen.

Informatieblad omtrent standaardwaarschuwingen. De bank moet ook dit document overhandigen dat informatie bevat over de bepalingen van de hypotheek, de tarieven, rente, kosten, periodiciteit van betalingen, enz.

De consument moet minimaal twee keer voor de notaris verschijnen. De eerste keer, tenminste één dag vóór de ondertekening van de hypotheekakte, waarbij de notaris de consument gratis advies verleent, een vragenlijst zal doen ondertekenen en een soort akte zal opstellen waarin de notaris verklaart dat de consument naar behoren is geïnformeerd en geadviseerd. De tweede keer dat de consument voor de notaris moet verschijnen, is voor het verlijden van de hypotheekakte zelf.

Buitenlanders die een hypothecaire lening in Spanje wensen te regelen moeten hiermee rekening houden: ze moeten op twee verschillende dagen voor een notaris te verschijnen. Neem contact op met ons Nederlandstalige advocatenkantoor in Marbella voor al uw juridische en fiscale kwesties.