De nieuwe hypotheek wet in Spanje, door Welex, uw gemotiveerde en Nederlandstalige vastgoed advocaat in Marbella.

Nieuwe hypotheek wet in Spanje

Nieuwe hypotheek wet in Spanje

Koopt u een woning in Spanje en heeft u financiering nodig? Een hypothecaire lening aanvragen in Spanje is de meest gebruikelijke wijze hiervoor en daarom kan dit artikel interessant zijn voor u. In dit artikel zullen we het hebben over de nieuwe Spaanse wet die leningen regelt voor het kopen van onroerend goed die op 16 juni 2019 van kracht is gegaan.

Het gaat om de nieuwe Spaanse regelgevende wet voor kredietovereenkomsten voor residentieel vastgoed 5/2019 van 15 maart.

Nederlandstalige vastgoed advocaten in Marbella zullen kort en bondig samenvatten wat deze nieuwe hypotheek wet in Spanje allemaal met zich meebrengt.

De nieuwe hypotheek wet in Spanje is een gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2014/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014.

De wet is gedeeltelijk geïmplementeerd door het Koninklijk Besluit 309/2019 van 26 april.

 

Doel van de hypotheek wet in Spanje

Artikel 1 van de bovengenoemde Spaanse wet geeft het doel ervan weer en luidt letterlijk als volgt:

“Deze wet is bedoeld om bepaalde normen vast te stellen ter bescherming van natuurlijke personen die schuldenaars of garantiegevers zijn van leningen die worden gewaarborgd door middel van een hypotheek of een ander tot zekerheid strekkend zakelijk recht op onroerend goed voor residentieel gebruik of waarvan het doel is om eigendomsrechten te verwerven of te behouden van terreinen of gebouwde of nog te bouwen woningen.”

Tussenkomende personen

Kredietovereenkomsten voor vastgoed in Spanje moeten worden gesloten door natuurlijke of rechtspersonen die de genoemde activiteit op professionele wijze uitvoeren en wanneer de kredietnemer of garant een eindconsument is. Dat wil zeggen:

De kredietnemer moet in elk geval een particulier zijn, een natuurlijke persoon. Dit omvat ook de zelfstandige.

De kredietgever moet een professional zijn, dat wil zeggen zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon, maar die zich op professionele wijze bezig houdt met het verlenen van leningen.

Voorwerp waarop de hypotheek in Spanje wordt vastgelegd

De zekerheid van de lening moet het onroerend goed voor residentieel gebruik zijn, waaronder ook bergruimtes en garages.

Het heeft ook betrekking op leningen die tot doel hebben eigendomsrechten te verwerven of te behouden over terreinen of gebouwde of nog te bouwen woningen.

Documentatie

Onverminderd het feit dat digitale formaten toegestaan ​​zijn krachtens de notariële wet, moeten de kredietovereenkomsten voor vastgoed formeel worden afgesloten en als de hypothecaire zekerheid over een woning is in Spanje, moet een notariële akte worden verleden.

Geen effect met terugwerkende kracht van deze hypotheek wet in Spanje

Vooraleer we overgaan naar onze volgende blog inzake de meeste interessante punten voor particulieren, wensen we erop te wijzen dat de nieuwe wet geen terugwerkende kracht zal hebben, dat wil zeggen dat deze niet van toepassing is op hypothecaire leningen die ​​vóór 16 juni 2019, de datum van inwerkingtreding, werden verleend.

De wet geeft echter wel vrijstelling voor gevallen van novatie of subrogatie van leningen die werden verleend na de inwerkingtreding en voor leningen met een vervroegde vervaldatum.

Als u van plan bent een hypothecaire lening aan te gaan in Spanje, neem dan contact op met WeLex, uw Nederlandstalige vastgoed advocaat en in Marbella accountants in Spanje, die al uw vragen over deze nieuwe hypotheek wet in Spanje en andere juridische kwesties zullen beantwoorden.