Welex, uw accountant en belastingadviseur in Spanje heeft het genoegen een paar regels te schrijven over de nieuwe quota voor zelfstandigen in Spanje. Afgelopen augustus 2022 keurde het Spaanse Congres van Afgevaardigden de nieuwe Zelfstandigenwet goed die de nieuwe bijdragen vanaf 2023 vastlegt.

Verandering Sociale Verzekering voor zelfstandigen in Spanje

Deze hervorming van de bijzondere regeling voor zelfstandigen (de zo genoemde RETA Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) maakt een einde aan de vrije keuze van premiegrondslag vanaf volgend jaar.

Volgens de nieuwe wetgeving zullen de bijdragen voor zelfstandigen in Spanje worden berekend op basis van een schatting van het netto-inkomen van de zelfstandige in Spanje.

Dit betekent dat bedrijven en zelfstandigen in Spanje verplicht zullen zijn jaarlijks een inkomensraming in te dienen. Hetzelfde zal gelden voor nieuwe zelfstandigen die zich bij de RETA inschrijven.

Nieuwe quota voor zelfstandigen in Spanje

Overgangsperiode voor nieuwe bijdragen voor zelfstandigen in Spanje

Het nieuwe stelsel van bijdragen voor zelfstandigen in Spanje kent een overgangsperiode van negen jaar, tot 2032. Er is een tabel opgesteld met 15 bijdrageschijven, gaande van 230 tot 500 euro, die tot 2025 zal variëren. In de aanvullende bepalingen van het decreet is bepaald dat na de drie jaar waarvoor de schijven gelden, voor de volgende jaren een overeenkomst moet worden gesloten.

Deze inkomsten zullen als volgt worden berekend:

– Het netto-inkomen van de activiteit (belastbare grondslag van de facturen – aftrekbare kosten) wordt verhoogd met het bedrag dat aan de sociale zekerheid wordt betaald en 7% van dit bedrag wordt berekend als moeilijk te verantwoorden kosten voor zelfstandigen of 3% in het geval van een bedrijfszelfstandige. Het resultaat van deze operatie wordt afgetrokken van het netto-inkomen en geeft het jaarinkomen.

– Dit bedrag wordt gedeeld door 12 en dit is het maandelijkse netto-inkomen dat in aanmerking moet worden genomen om het op te nemen in de tabel met 15 schijven van het netto-inkomen die in het decreet is vastgesteld voor de berekening van de sociale bijdragen.

Berekeningstabel voor de nieuwe quota voor zelfstandigen in Spanje

secties                                       2023                                          2024                                       2025

 
Mider dan 670€ 230€ 225€ 200€
670 – 900€ 260€ 250€ 220€
900 – 1.166€ 275€ 267€ 260€
1.166 – 1.300€ 291€ 291€ 291€
1.300 – 1.500€ 294€ 294€ 294€
1.500 – 1.700€ 294€ 294€ 294€
1.700 – 1.850€ 310€ 320€ 350€
1.850 – 2.030€ 315€ 325€ 370€
2.030 – 2.330€ 320€ 330€ 390€
2.330 – 2.760€ 330€ 340€ 415€
2.760 – 3.190€ 350€ 360€ 440€
3.190 – 3.620€ 370€ 380€ 465€
3.620 – 4.050€ 390€ 400€ 490€
4.050 – 6.000€ 420€ 445€ 530€
Mee dan 6.000€ 500€ 530€ 590€

Praktisch voorbeeld van de berekening van Sociale Verzekering in Spanje

Laten we een voorbeeld nemen om het beter te begrijpen:

Als uw inkomen in het jaar 2022 € 40.000 bedroeg en uw aftrekbare kosten € 18.000, dan zou de jaarlijkse netto-opbrengst € 22.000 zijn.

Laten we aannemen dat u € 3.800 aan sociale premies betaalde, we tellen de netto-opbrengst, € 25.800, erbij op. We trekken 7% van dit bedrag, €1.806, van de netto-opbrengst af:

22.000 €- 1.806 € = 20.194 jaarinkomen/ 12 = 1.683 € netto maandinkomen waarmee u een bijdrage van 294 € zou betalen.

Deze informatie zal aan de sociale zekerheid moeten worden meegedeeld via het nieuwe portaal van de sociale zekerheid import@ss.

Zelfstandigen in Spanje zullen hun schijf om de twee maanden kunnen wijzigen, met een totaal van 6 wijzigingen per jaar, om hun Sociale Verzekering ´s bijdragen aan te passen aan de realiteit van het moment als zij dat wensen.

Als zij aan het eind van het jaar minder bijdragen hebben betaald omdat zij een lagere schijf hebben gekozen dan wat zij hebben betaald, moeten zij in ieder geval het resterende deel terugbetalen, en als het omgekeerde het geval is, zal de sociale zekerheid het overeenkomstige bedrag terugbetalen.

Sociale zekerheid kortingen in Spanje voor nieuwe zelfstandigen

Voor nieuwe zelfstandigen in Spanje blijft het vaste tarief gelden, dat vanaf 2023 wordt verhoogd van 60 tot 80 euro. Zelfstandigen die zich vóór 1 januari 2023 hebben ingeschreven, blijven de bijdrage van 60 euro betalen totdat zij hun eerste jaar hebben voltooid.

Zelfstandigen in Spanje zullen vanaf 2023 ook verplicht zijn bijdragen te betalen op basis van het reële inkomen, maar in tegenstelling tot zelfstandigen zullen zij een minimumbijdragebasis van 1.000 euro per maand hebben, zodat zij tegen 2023 een minimumbijdrage van 310 euro zullen betalen, wat een besparing betekent ten opzichte van de huidige bijdrage van 377,87 euro. Als het inkomen echter hoger is, zullen ze in de overeenkomstige schijf vallen, rekening houdend met het feit dat ze, zoals we hierboven hebben vermeld, slechts 3% van de moeilijk te rechtvaardigen uitgaven zullen kunnen aftrekken.

Neem nu contact op met Welex, uw belastingadviseur in Spanje, voor al uw fiscale boekhoudkundige vraagstukken.