Het is een beetje gek dat er tussen onze 1.200 blog posts nog geen enkele post zit van onze professionele advocaten vastgoedrecht in Spanje die uitvoerig de gemeentelijke Plusvalia belasting in Spanje behandelt.

Door Welex, uw advocaat gespecialiseerd in vastgoedrecht in Spanje

Daarom geven we in deze blog graag wat meer inzicht in deze ‘Wet op de toename van waarde van de grond van stedelijke aard’, of in Spanje beter bekend als de gemeentelijke vermogenswinstbelasting.

Wie beheert en de Plusvalia belasting in Spanje?

Deze belasting wordt geïnd door de gemeente en is dus een gemeentelijke belasting in Spanje.

 

Welke wet reguleert de Plusvalia belasting in Spanje?

De Spaanse wet op plaatselijke financiën reguleert deze belasting en artikel 104 hiervan omschrijft het als de toename van waarde van grond van stedelijke aard, zoals blijkt uit het resultaat van een eigendomsoverdracht van dit land door enige titel of oprichting of overdracht van enig zakelijk recht van gebruik, het eigendom van zulke grond beperkend.

 

Daarom valt grond met een landelijk karakter niet onder deze belasting in Spanje. Ook wordt er geen belasting geheven op gebouwen op dergelijke grond.

 

De gemeentelijke vermogenswinstbelasting wordt geheven op de toename van de waarde van dergelijke grond vanaf de datum van de verwerving tot de datum van de overdracht, ofwel door een belastende titel zoals een aankoop of verkoop, of door een lucratieve titel, in het geval van een schenking of de toewijzing van een erfenis.

Plusvalia belasting in Spanje

Wie moet er in Spanje Plusvalia belasting betalen?

In het geval van een overdracht van land voor een waardevolle titel, bijvoorbeeld bij verkoop, moet de verkoper deze belasting in Spanje betalen.

 

Maar let op: in het geval van een verkoop tussen niet-ingezetenen kan ook de koper verplicht zijn te betalen in het geval de verkoper een niet-ingezetene is en niet de verplichting om te betalen aanneemt.

 

In deze gevallen wordt de situatie opgelost door de advocaten van beide partijen, die de aankoopprijs gebruiken voor de schatting van de Plusvalia belasting in Spanje, het uitleggend in de verkoopakte in Spanje.

 

In het geval van een gratis overdracht (of voor winst), zoals bijvoorbeeld in het geval van landschenking of door de toewijzing van een erfenis, is de persoon die de grond verwerft degene die verplicht is de belasting te betalen.

 

Wanneer moet in Spanje de Plusvalia belasting in Spanje betaald worden?

We zullen hier onderscheid maken tussen de datum van de transactie en de datum van de overlegging van de verklaring van deze belasting in Spanje.

 

De datum van de transactie voor de belasting zou, bij transacties onder levenden, op het moment zijn dat de overdracht plaats vindt. In de meeste gevallen wordt de datum bepaald door de datum waarop de akte getekend wordt (koop, verkoop, schenking etc.). Daarom is de deadline voor het invullen van de verklaring dertig dagen na die datum.

 

In het geval van een overdracht vanwege een overlijden (toewijzen van grond door erfenis of nalatenschap), is de datum voor de transactie de datum van het overlijden en niet de datum van het ondertekenen van de akte van nalatenschap. Met dit punt moet voorzichtig omgesprongen worden.

 

Deadlines voor het aangeven van Plusvalia belasting in Spanje

 Zoals bij bovenstaande is de periode voor het aangeven van de verklaring van Plusvalia belasting in Spanje 6 maanden, vanaf de datum van overlijden. Normaal gesproken worden deze 6 maanden vol gemaakt zonder toekenning van acceptatie van de erfenis. De wet biedt de mogelijkheid om deze 6 maanden te verlengen tot een jaar, op het verzoek van de belastingbetaler (degene die verantwoordelijk is voor het betalen van de belasting).

 

Er zijn gevallen waarbij sprake is van vrijstelling van de betaling van Plusvalia belasting in Spanje, maar die behandelen we niet in deze blogpost, behalve in het geval van bezitsverlies. Dat wordt verderop in deze post besproken.

 

Eerst leggen we uit hoe de vermogenswinstbelasting berekend wordt.

 

Hoe wordt de Plusvalia belasting in Spanje berekend?

Om de Plusvalia belasting in Spanje te berekenen moeten we zowel rekening houden met de toename van de waarde van de grond over een maximale periode van 20 jaar en het percentage dat voor deze toename geldt, als met het belastingtarief (het percentage) dat door het gemeentebestuur is goedgekeurd. Dit kan niet hoger zijn dan 30%.

 

De waarde van de grond wordt in de meeste gevallen vastgesteld door de kadastrale waarde van het onroerend goed en kunnen we vinden bij de onroerendgoedbelasting.

 

Het percentage van de toename van de waarde van de grond wordt berekend door het nummer van volle jaren sinds de laatste overdracht te vermenigvuldigen met een coëfficiënt die vastgesteld wordt door elke gemeente. Een verduidelijking: het feit dat we het hebben over ‘volle jaren’ betekent dat als de overdracht van de grond plaatsvindt binnen het jaar van verwerving, de Plusvalia belasting in Spanje niet geldt (d.w.z. als we het onroerend goed verkopen binnen het eerste jaar na aankoop, hoeven we geen vermogenswinstbelasting te betalen). Laten we verder gaan.

 

We hebben gezegd dat het jaarlijkse percentage dat vastgesteld wordt door de gemeente van toepassing is op de waarde van de grond op het moment van de belasting, maar de Wet op het reguleren van lokale belastingen heeft de volgende limieten ingesteld:

 

a) Periode van één tot vijf jaar: 3,7%.

 

b) Periode tot 10 jaar: 3,5%.

 

c) Periode tot 15 jaar: 3,2%

 

d) Periode tot 20 jaar: 3%.

 

Deze percentages zijn in het geheel niet gebaseerd op een werkelijke situatie, maar op aangenomen bepalingen die zijn ingesteld door de wet. Laten we een voorbeeld nemen:

 

Stel je voor dat we een villa willen verkopen. De kadastrale waarde van het land is 150.000,00 euro. De villa was de laatste 18 jaar in ons bezit. De villa is gelegen in een gemeente die heeft bepaald dat de waarde van de grond jaarlijks met 3% toeneemt. De toename van de waarde van de grond zal dus als volgt zijn:

 

3% x 18 jaar x 150.000,00 euro = 81.000,00 euro. Dit gaat uit van de schattig van deze gemeente van de toegenomen waarde van de grond van onze villa.

 

Nu, als deze gemeente het belastingtarief dat is ingesteld door de wet (30%) gebruikt voor het berekenen van de vermogenswinst, dan zou de vermogenswinstbelasting 81.000,00 x 30% = 24.300,00 euro zijn. Dus lezer, als u 18 jaar geleden een villa heeft gekocht, bevindt u zich misschien wel in een zeer onprettige situatie aangaande de Plusvalia belasting in Spanje.

 

Plusvalia belasting in Spanje: Mening van Welex, advocaten gespecialiseerd in vastgoedrecht in Spanje

Naar onze bescheiden mening is de Plusvalía belasting in Spanje een bezwaarlijke belasting die gedateerd is en niets te maken heeft met de belastingprincipes van algemeenheid, progressiviteit, eerlijke distributie van de belastingdruk en de niet-confiscatoire aard.

 

Wat vindt het grondwettelijk hof van de Plusvalia belasting in Spanje?

Geconfronteerd met deze duidelijke fiscale onrechtvaardigheid in Spanje heeft het grondwettelijk hof in de uitspraak van 11 mei 2017 de gedeeltelijke ongeldigheid uitgesproken van bepaalde artikelen in de Wet op het reguleren van plaatselijke belastingen, maar alleen in die gevallen waarin er geen toename in waarde is.

 

Wat het grondwettelijk hof in Spanje niet heeft besloten is in welke gevallen er sprake is van geen toename in waarde. Met die uitspraak heeft het grondwettelijk hof ons laten weten dat de wetgever de wettelijke aanpassingen en aanpassingen aan de belasting moet uitvoeren zodat gevallen waarbij er sprake is van ‘geen toename in waarde van stedelijke grond’ niet onderworpen worden aan de belasting.

 

Praktische casus van Plusvalia belasting in Spanje

Plusvalia belasting in Spanje

Stelt u zich voor dat u in 2000 in Spanje een appartement heeft gekocht voor 300.000,00 euro en gedwongen was dit weer te verkopen in 2009 (economische crisis) voor 180.000,00 euro. Hier is er sprake van een duidelijke veronderstelling van ‘geen toename van waarde van de grond’. Echter heeft het grondwettelijk hof in Spanje niet de gevallen meegenomen waarbij er een kleine toename van de waarde van de grond was, maar minder dan de waardes die door de gemeentes vastgesteld zijn.

 

In 2017 heeft het grondwettelijk hof in Spanje de fundamenten gelegd voor het aanpassen van de vermogenswinstbelasting, binnen de vereisten van de grondwet. Maar tot op het moment van schrijven van deze post, heeft de wetgever nog geen wetsaanpassing mogelijk gemaakt die recht zou doen aan de uitspraak van het grondwettelijk hof.

 

Om het allemaal nog erger te maken is er een andere uitspraak van hetzelfde Spaanse hof, op 31 oktober 2019, om de vraag van grondwettigheid op te lossen, waarbij het de vraag was of, zelfs als er vermogenswinst is in Spanje, de te betalen belasting per vermogenswinst wel of niet de verkregen toename mocht overschrijden. Een voorbeeld zou zijn de verkoop van mijn onroerend goed waardoor ik een vermogenswinst van 6.000,00 euro krijg, maar een Plusvalia belasting moet voldoen in Spanje van 6.500,00 euro. De Plusvalia belasting die betaald moet worden zou groter zijn dan de winst die te behalen is door het verkopen van mijn onroerend goed. Dit is een duidelijk geval van confiscatie en gaat in tegen de richtlijnen van de Grondwet.

 

Gezien deze situatie zonder juridische zekerheid adviseren de professionals bij Welex, advocaten en accountants in Spanje, onze lezers om elke overdracht te bestuderen waarbij de Plusvalia belasting in Spanje een rol speelt, op individuele basis en in overleg met de betreffende gemeenteraad, in het geval dat deze specifieke maatregelen aanneemt met betrekking tot deze duidelijke gevallen van confiscatie. Soms, en dit verschilt per gemeenteraad, verdient het de voorkeur om de belasting te betalen en deze vervolgens terug te eisen. In andere gevallen is het voldoende om een document te overleggen waarop staat dat er geen toename van waarde is of dat de vermogenswinst verkregen door de overdracht van het onroerend goed minder is dan de te betalen belasting.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen om eventuele vragen over onroerend goed vastgoedrecht in Spanje op te lossen.

 

Related Articles

Tips bij eigendomsoverdrachten in Spanje

Het is belangrijk dat u eerst de omgeving leert kennen voordat u een woning kiest. Om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen moet u een aantal locaties bezoeken. Aanvullend onderzoek naar vergelijkbare panden in verschillende zones geeft u een beter beeld van wat u kunt verwachten wat betreft koopprijzen.

 

Koopbegeleiding in Spanje: waar moet u op letten?

Een koopbegeleiding in Spanje verloopt iets anders dan overdrachten in anderedelen van de wereld
Een van de verschillen is dat het opstellen van de eerste akte en het getuige zijn bij het zetten van de handtekeningen alleen door een notaris kan worden uitgevoerd.Koopbegeleiding in Spanje

De notaris vertegenwoordigt de regering door te bekrachtigen dat de verschuldigde belastingen worden betaald bij de totstandkoming van een verkoop.

 

De 5 fasen van het proces van eigendomsoverdracht in Spanje

Bij diensten in verband met eigendomsoverdracht in Spanje gaat het om de juridische overdracht van het eigendom van een woning van de verkoper op de koper.De 5 fasen van het proces van eigendomsoverdracht in Spanje.
In Spanje begint het overdrachtsproces wanneer uw bod op een huis wordt geaccepteerd en het eindigt wanneer u de sleutels krijgt. Het overdrachtsproces in Spanje omvat alle juridische fases en procedures die horen bij de aankoop van onroerend goed in Spanje.

 

Is er een advocaat nodig bij koop van woning in Spanje?

Deze vraag kan iedereen zich stellen bij het nemen van de stap om een huis in Spanje te kopen.

Advocaat in Spanje = Zekerheid voor de investering in Spanje

De financiële investering die gepaard gaat met de aankoop van een woning leidt tot de verplichting om dit met de grootst mogelijke zekerheid te doen. En zeker als de koper een buitenlands persoon is die geen Spaans ingezetene is.

 

Van de vergunning van eerste bewoning tot de persoonlijke verantwoordelijke verklaring

Het Spaanse wetsbesluit 2/2020 van 9 maart, betreffende de verbetering en vereenvoudiging van de regelgeving ten behoeve van de promotie van de productieve activiteit in Andalusië, heeft een aantal maatregelen ten gevolg voor Andalusië die erop gericht zijn de administratieve procedures te verminderen in bepaalde economische en productieve sectoren, om zo de toegang tot de productieve activiteit voor ondernemers en zakenmensen te versnellen, procedures te vereenvoudigen en het aantal onjuiste of buitenproportionele administratieve vereisten te verminderen.

 

Een woning kopen in Spanje voor een niet-inwoner

Welex, uw vastgoed advocaat in Marbella, Málaga, Spanje

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een ​​niet-resident een woning in Spanje wil kopen. Misschien voor werk of als tweede woning om er vakantie te vieren.

In andere artikelen gaven we al onze belangrijkste adviezen en belastingen bij de aankoop van onroerend goed in Spanje. Hieruit blijkt keer op keer dat het kopen van een woning in Spanje geen eenvoudig proces is.

 

Advocatenkantoor in Spanje lanceert website over juridische aan en verkoop begeleiding in Spanje

Bij ons Nederlandstalig advocatenkantoor in Spanje vindt u kwalitatieve dienstverlening en individuele aandacht bij de aankoop van uw huis in Spanje.

 

Privé koopovereenkomsten voor woningen in aanbouw: Belastingen | WELEX

Van Welex, uw advocatenkantoor in Marbella gespecialiseerd in de aankoop en verkoop van onroerend goed in Spanje, hebben we hieronder een praktische veronderstelling waarin we de gegevens verzamelen die voortvloeien uit de belasting van de overdracht aan een derde partij van een privé koopovereenkomsten voor woningen in aanbouw.