Heeft u een huurcontract voor een woning in Spanje die valt onder de Spaanse huurwetgeving ‘Ley de Arrendamientos urbanos’ en u wenst een dagvaarding in te dienen tot uitzetting, dan moet u op de hoogte zijn van de nieuwste wetswijzigingen die gelde voor dit soort procedures.

WeLex, uw rechtszaak advocaat in Marbella heeft het genoegen om een paar woordjes te schrijven over de uitzettingsprocedure woningen Spanje

De eerste wijziging wordt in werking gesteld door het Spaanse Koninklijk Wetsbesluit 7/19, van 1 maart in lid zes van punt een van artikel, 249 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Deze gaat over de uitzondering op de ordinaire procedure in Spanje om deze te herleiden naar de procedures die van toepassing zijn op grond van het achterstallige huurbedrag indien daarover een schatting kan worden gemaakt. Indien er geen sprake is van procedures die door de wetgever voorzien zijn te verlopen via een specifieke categorie, moet er beroep gedaan worden op de algemene normen om te bepalen via welke procedure de dagvaarding moet lopen op grond van het gevorderde bedrag. Neem nú contact met één van de rechtszaak advocaten van ons kantoor in Marbella die professioneel zullen assisteren bij een uitzettingsprocedure van woningen in Spanje

Dit betekent dat er een waardering moet worden gemaakt van het voorwerp van de procedure om te bepalen via welke procedure de zaak moet lopen. Eerst moet een onderscheid gemaakt worden of het gaat om huurcontracten van stedelijke of landelijke woningen en daarna ook nog een waardering van het gevorderde bedrag. Indien dat bedrag is in te schatten en hoger ligt dan 6.000 euro, zoals aangegeven door de wetgever, moet de procedure lopen via de ordinaire procedure overeenkomstig lid 2 van artikelen 249 y 250 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Zodra de uitzettingsprocedure in Spanje wordt ingesteld, is er ook een wijziging van artikel 440 van het Spaanse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de notificatie aan de verweerder, met inbegrip van de communicatie van de exacte datum en tijdstip voor de uitzetting. Vanaf de eerste communicatie zal er overgegaan worden tot uitzetting op die dag en tijdstip indien de verweerder niet reageert op de communicatie of zich niet verzet.

Deze communicatie van dag en tijdstip geschiedt ook indien de verweerder zich verzet.

Welex, uw Nederlandstalige rechtszaak advocaat in Marbella, Spanje

Deze wijzigingen zijn naar de mening van onze rechtszaak advocaten in Marbella te optimistisch want er moet ook rekening gehouden worden met concrete omstandigheden in iedere juridisch arrondissement om vast te kunnen stellen of zich inderdaad de omstandigheden voordoen waarop de uitzetting kan worden gebaseerd. Er dient ook rekening gehouden te worden met andere omstandigheden van elk afzonderlijk juridisch arrondissement zoals de werklast, het gebrek aan personeel, etc. waardoor de vordering tot zekerheid op het moment van de uitzetting een externe voorwaarde wordt voor de vordering van bescherming van de eiser.

Lid 5 van artikel 441 voert ook een belangrijke wijziging in ten opzichte van verweerders die zich in een sociale en economische kwetsbare situatie[1] bevinden. De procedure wordt in dit geval opgeschort totdat de sociale dienst de nodige maatregelen heeft getroffen om deze situatie te verhelpen. In andere gevallen indien er een maand of drie maanden zijn verstreken sinds de communicatie door de rechtbank aan de sociale dienst en al naargelang de verhuurder een natuurlijke persoon is of een rechtspersoon. Deze communicatie zal door de rechtbank worden uitgevoerd waarna de sociale dienst moet bevestigen dat de huurders zich in een sociale en economische kwetsbare situatie bevinden.

De vereiste van de waardering door de sociale dienst is een authentiek struikelblok voor de uitzetting, want artikel 549.4 bepaalt dat het verplicht is dat eerst moet worden vastgesteld of de huurders zich al dan niet in de kwetsbare situatie bevinden vooraleer ze kunnen worden uitgezet indien het gaat om hun hoofdverblijfplaats.

Deze vereiste in de bescherming van de hoofdverblijfplaats geldt ook in de procedure voor de tenuitvoerlegging van hypotheken of pandrechten, waarbij artikel 686 voorziet in de verplichting van een verslag van de sociale dienst over de sociale en economische kwetsbare situatie met dezelfde inhoud.

Wat betreft de verwijzing naar de sociale dienst, zorgt de afwezigheid van een eenheid in de criteria voor de waardering van de sociale en economische kwetsbare situatie eenvoudigweg voor een uitstel van de procedure, want er kan niet bepaald worden vanaf het begin van de procedure of de sociale dienst geïnformeerd moet worden of niet, en in ieder geval is het enkel de sociale dienst die zal bepalen of deze situatie zich al dan niet voordoet.

Tevens zijn rechtszaak advocaten van ons kantoor in Marbella niet akkoord met de opschorting van de procedure, niet omdat het niet in overeenstemming is met de redelijkheid van de functie ervan, met name voor de bescherming van de burgers die zich in een kwetsbare situatie bevinden, maar omdat er een langere periode wordt gegeven afhankelijk of de verhuurder een natuurlijke persoon is of een rechtspersoon.

Kortom, de uitzettingsprocedure in Spanje, die op zich al redelijk traag was in sommige gevallen, omvat nu andere vereisten en voorwaarden die de procedure alleen nog maar langer maken. Het is afwachten hoe het er in de praktijk aan toe zal gaan om te zien wat de effecten zijn van deze nieuwe vereisten.

Heeft u vragen over een huurcontract in Spanje? Wenst u meer uitleg over de uitzettingsprocedure in Spanje? Neem vandaag nog contact op met ons advocatenkantoor en team van economen in Marbella Welex. Uw meertalige rechtszaak advocaat in Marbella staat tot uw beschikking voor al uw vragen omtrent de Spaanse wetgeving.

[1] Artikel 9.2 van de Spaanse Grondwet bepaalt de aard van de waardering van de sociale en economische kwetsbare situatie, maar de autonome gemeenschappen hebben ruime bevoegdheden aangenomen in dit aspect en het doorbreken van de eenheid in die criteria staat in functie van de verschillende autonome gemeenschappen.

 

> Terug naar procesrecht in Spanje