strafrecht advocaat in Spanje

De Spaanse wet op de strafvervolging beschrijft het vooronderzoek als cruciaal gezien de complexiteit van soorten misdrijven in Spanje.

Bevoegdheden inzake strafvervolging

Door Welex, uw strafrechtadvocaat in Marbella

De bevoegdheid van de strafrechtelijke instanties in Spanje is een van de belangrijkste procedurele kwesties, aangezien de niet-inachtneming ervan zeer relevante gevolgen kan hebben: zoals de schending van de grondwettelijke garantie van de gewone rechter die wordt voorgeschreven in artikel 24 van de Spaanse grondwet, nietigheid van de gepleegde rechtshandeling als sanctie op niet-inachtneming ervan.

Tegen deze achtergrond, en gezien de complexiteit van de soorten misdrijven waardoor het vaak nodig is om daar strafrechtelijke normatieve waarden aan toe te kennen, is de vraag of de rechter uitsluitend ten behoeve van deze procedure deze normatieve waarden moet kennen. Deze kwestie wordt behandeld in de Spaanse wet op de strafvordering in hoofdstuk II, titel I, van boek I, getiteld “cuestiones prejudiciales” (strafrechtelijk vooronderzoek), waaraan de wet slechts vijf artikelen wijdt.

Het onderwerp gerechtelijk vooronderzoek betekent dus dat de gerechtelijke instantie moet kiezen tussen verwijzen naar de natuurlijke rechter of de zaak beoordelen binnen de strafprocedure, zonder dat dit betekent dat de gevolgen van het in kracht van gewijsde gegane vonnis in praktijk worden gebracht. Zo zijn er tot wel vier verschillende kwesties ten aanzien van het gerechtelijk vooronderzoek, afhankelijk van het feit of ze al dan niet door de strafrechter kunnen worden opgelost, te weten: devolutieve zaken en niet-devolutieve zaken, en binnen deze laatste categorie: absolute en relatieve zaken.

In artikel 3 van bovengenoemde Spaanse wet staat dan ook:

“In de regel strekt de bevoegdheid van de strafrechter zich uit tot het uitspraak doen, uitsluitend met het oog op strafvervolging, inzake civiele en administratieve kwesties die naar aanleiding van de te vervolgen feiten worden opgeworpen, wanneer deze kwesties zo nauw verband houden met de strafbare handeling, dat het redelijkerwijs onmogelijk is ze te scheiden”

Het genoemde artikel geeft de rechter de bevoegdheid om de bovengenoemde zaken uitsluitend met het oog op strafvervolging te behandelen, d.w.z. voor die specifieke strafrechtelijke procedure.

In artikel 5 wordt als volgt ingegaan op de devolutieve prejudiciële zaken:

“Onverminderd de bepalingen van de twee voorgaande artikelen worden prejudiciële zaken aangaande de geldigheid van een huwelijk of de beëindiging van een burgerlijke staat altijd doorgestuurd naar de rechtbank die deze zaken dient te behandelen, en op de uitspraak van deze rechtbank baseert de strafrechter de zijne.”

In de eerste twee alinea’s van artikel 4 wordt een uitzondering geschetst door de relatieve devolutieve prejudiciële zaken, waarin de strafrechter uitspraak kan doen in geval van stilzwijgen van de partijen. Deze paragrafen bepalen dat:

“Indien de prejudiciële zaak evenwel bepalend is voor schuld of onschuld, schorst de strafrechter de procedure totdat hierin uitspraak gedaan is door de bevoegde instantie; hij kan evenwel een termijn stellen van ten hoogste twee maanden waarbinnen de partijen zich tot de bevoegde burgerlijke of administratieve rechter moeten wenden.
Zodra de termijn is verstreken zonder dat de belanghebbende partij heeft aangetoond dat hij daarvan gebruik heeft gemaakt, zal de griffier de opschorting opheffen en de procedure voortzetten.”
In deze blog gaan we niet in op prejudiciële zaken die worden opgeworpen in het kader van andere soorten procedures. Deze zullen we elders op deze website behandelen.

Ten slotte noemen we, naast de al genoemde regelgeving, de grondwettelijke prejudiciële zaken en de communautaire prejudiciële zaken. De behandeling daarvan is vastgelegd in specifieke regelgeving, met een devolutieve en opschortende werking.

Bent u betrokken geweest bij een voorval van strafrechtelijke aard in Spanje? Aarzel niet om contact op te nemen met ons advocatenkantoor in Marbella! Wij zullen uw zaken met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid behandelen.

Neem nu contact op met een van de deskundige advocaten gespecialiseerd in misdrijven op het gebied van economie, bedrijfsleven, samenleving, handel, douane, belastingontduiking en witwaspraktijken!

Bij Welex vindt u een van de beste strafrechtadvocaten van Spanje! Ons team van strafrechtadvocaten in Marbella staat tot uw beschikking in alle aspecten van het strafrecht. Wij staan klaar om het beste juridische advies te geven, aan zowel bedrijven als particulieren.

Bovendien ondersteunen we de arrestant vanuit ons kantoor in Marbella 24 uur.
Geweld tegen vrouwen, alcoholisme!