Door Welex, uw vastgoed advocatenkantoor in Spanje.

Het Spaanse wetsbesluit 2/2020 van 9 maart, betreffende de verbetering en vereenvoudiging van de regelgeving ten behoeve van de promotie van de productieve activiteit in Andalusië, heeft een aantal maatregelen ten gevolg voor Andalusië die erop gericht zijn de administratieve procedures te verminderen in bepaalde economische en productieve sectoren, om zo de toegang tot de productieve activiteit voor ondernemers en zakenmensen te versnellen, procedures te vereenvoudigen en het aantal onjuiste of buitenproportionele administratieve vereisten te verminderen.Van de vergunning van eerste bewoning tot de persoonlijke verantwoordelijke verklaring

Dit wetsbesluit in Spanje werd van kracht op 13 maart 2020 en houdt wijzigingen in voor een breed scala aan Andalusische wet- en regelgeving in verschillende sectoren.

In deze blogpost willen we onze lezers graag wat meer informeren over de aanpassingen die van kracht zijn in de administratieve procedures van stedenbouwkundige aard en dus meer informatie over de persoonlijke verantwoordelijke verklaring in Andalucía (Spanje).

Dus, met betrekking tot zaken aangaande planologie worden de procedures voor administratieve tussenkomst bij bouwactiviteiten in Andalucía opnieuw bekeken, met prioriteit voor de mechanismes van persoonlijke verantwoordelijke verklaring en ‘Voorafgaande communicatie’ bij die handelingen die geen controle-effect hebben door middel van vergunningen of administratieve goedkeuring.

Administratieve vergunningen zijn gereguleerde wetgevingsbesluiten in Spanje waarvan het voornaamste doel is om de handelingen aan te passen aan de besluiten met betrekking tot planologie die van kracht zijn.

Het doel is om de administratieve procedures in Andalucía voor het uitvoeren van werk aan bestaande gebouwen die voldoen aan de stadsplanning op geconsolideerde stedelijke grond te verminderen, zonder dat dit enige afbreuk doet aan de rechtszekerheid, aangezien dit soort werk uitgevoerd wordt aan gebouwen die voldoen aan de besluiten van de stadsplanning.

Op eenzelfde manier worden procedures met betrekking tot de (aanvullende) bouw- en exploitatievergunningen voor gebouwen waarvoor de verplichte bouwvergunning al eerder is afgegeven, versneld.

 

De overheidscontrole wordt beperkt tot het controleren dat het werk dat uitgevoerd wordt voldoet aan de afgegeven vergunning. Dit wordt gegarandeerd door het opleveringscertificaat dat afgegeven wordt door bevoegde technici. Daarom wordt de administratieve controle van dit soort actie ex post uitgevoerd.

Deze wetsbesluit in Andalucía heeft ook ten doel om de verwerkingstijden voor stadsplanningsinstrumenten te verkorten.

 

Het is noodzakelijk om een de persoonlijke verantwoordelijke verklaring in Andalucía in te dienen bij het gemeentehuis van de gemeente waar de werkzaamheden uitgevoerd worden voor de volgende stadsplanningshandelingen:

  1. Werkzaamheden in Andalucía van een kleine entiteit en technische eenvoudigheid waarvoor een vakkundig technisch project niet nodig is.
  2. Werkzaamheden die uitgevoerd worden aan bestaande gebouwen, op geconsolideerde stadsgrond en die voldoen aan de regelgeving wat betreft stadsplanning, zo lang als ze geen wijzigingen inhouden voor de parameters van de bouw of de hoogte, of leiden tot een toename in het gebied van bouwen of het aantal gebouwen. Een persoonlijke verantwoordelijke verklaring in Andalucía is ook vereist voor de bouw of de exploitatie van die werkzaamheden en de bestemmingsverandering ervan.
  3. Een persoonlijke verantwoordelijke verklaring in Andalucía afgegeven aan het gemeentehuis zal voldoende zijn voor de eerste bouw en exploitatie van die nieuwe gebouwen, op voorwaarde dat ze af zijn en dat hun bestemming in overeenstemming is met de regelgeving en de bouwvergunning.

 

Wij begrijpen hier dat het opleveringscertificaat van het werk uitgegeven door het facultatieve management voldoende zal zijn als aanvulling op de Verklaring van overeenstemming voor het gemeentehuis. Er ontstaat wel twijfel over de toekenning van de akte voor nieuwe werkzaamheden en de registratie hiervan in het Kadaster, namelijk of het hiervoor voldoende zal zijn om deze persoonlijke verantwoordelijke verklaring in Andalucía in te dienen of dat er aanvullende documenten vereist zijn.

 

In die gevallen waarbij de handelingen voor stadsontwikkeling enige voorafgaande vergunning of rapport behoeven, moeten deze samen met de persoonlijke verantwoordelijke verklaring in Andalucía  overlegd worden.

 

Deze persoonlijke verantwoordelijke verklaring in Andalucía wordt van kracht op de dag dat deze overlegd wordt, op voorwaarde dat deze vergezeld gaat van de vereiste documentatie. Dit is onverminderd enige controles en inspecties die uitgevoerd kunnen worden door de gemeente.

 

Het openbaar bestuur, door middel van de bijbehorende resolutie, kan de onmogelijkheid verkondigen van het doorgaan met de handeling of de stopzetting van de bouwwerkzaamheden of de exploitatie, op het moment dat het onnauwkeurigheden, valsheid ofweglatingen in de gegevens of documenten aantreft in de persoonlijke verantwoordelijke verklaring in Andalucía.

 

Als het bestuur niet de noodzakelijke maatregelen neemt om de handeling of het gebruik binnen 6 maanden stil te leggen, zal het verantwoordelijk zijn voor de schade die veroorzaakt wordt aan derde partijen in goede trouw, vanwege de weglating van de toepassing van deze controlemaatregelen.

 

Tot slot moet toegevoegd worden dat ‘voorafgaande communicatie’ aan het bestuur vereist is in de volgende gevallen:

  1. Veranderingen wat betreft eigenaarschap van vergunningen of verklaringen van verantwoordelijkheid, waarbij alle houders hoofdelijk aansprakelijk zijn.
  2. De aanvang van de werkzaamheden.
  3. Verlenging van de deadline voor de aanvang en de oplevering van de werkzaamheden waarbij een vergunning of Verklaring van overeenstemming van kracht is.

 

Het wetsbesluit stelt duidelijk dat een persoonlijke verantwoordelijke verklaring in Andalucía of voorafgaande communicatie geen bevoegdheden mogen inhouden die ingaan tegen de stadsplanning die van toepassing is.

 

De regels met betrekking tot de bescherming van de wettigheid en het sanctieregime voor die handelingen die uitgevoerd worden zonder het overleggen van een ‘Verklaring van overeenstemming’ of die overschrijden wat er daadwerkelijk verklaard is, zijn van toepassing.

 

De regelgeving die aangenomen wordt door dit Wetsbesluit zal ongetwijfeld impact hebben op de dagelijkse procedures.

 

Aarzel niet om contact op te nemen met de professionals van Welex voor enige verduidelijking die u behoeft met betrekking tot dit Wetsbesluit of een ander Spaans juridisch vraagstuk.

Welex, uw vastgoed advocatenkantoor in Spanje.

 

Related Articles

Tips bij eigendomsoverdrachten in Spanje

Het is belangrijk dat u eerst de omgeving leert kennen voordat u een woning kiest. Om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen moet u een aantal locaties bezoeken. Aanvullend onderzoek naar vergelijkbare panden in verschillende zones geeft u een beter beeld van wat u kunt verwachten wat betreft koopprijzen.

 

Koopbegeleiding in Spanje: waar moet u op letten?

Een koopbegeleiding in Spanje verloopt iets anders dan overdrachten in anderedelen van de wereld
Een van de verschillen is dat het opstellen van de eerste akte en het getuige zijn bij het zetten van de handtekeningen alleen door een notaris kan worden uitgevoerd.Koopbegeleiding in Spanje

De notaris vertegenwoordigt de regering door te bekrachtigen dat de verschuldigde belastingen worden betaald bij de totstandkoming van een verkoop.

 

De 5 fasen van het proces van eigendomsoverdracht in Spanje

Bij diensten in verband met eigendomsoverdracht in Spanje gaat het om de juridische overdracht van het eigendom van een woning van de verkoper op de koper.De 5 fasen van het proces van eigendomsoverdracht in Spanje.
In Spanje begint het overdrachtsproces wanneer uw bod op een huis wordt geaccepteerd en het eindigt wanneer u de sleutels krijgt. Het overdrachtsproces in Spanje omvat alle juridische fases en procedures die horen bij de aankoop van onroerend goed in Spanje.

 

Is er een advocaat nodig bij koop van woning in Spanje?

Deze vraag kan iedereen zich stellen bij het nemen van de stap om een huis in Spanje te kopen.

Advocaat in Spanje = Zekerheid voor de investering in Spanje

De financiële investering die gepaard gaat met de aankoop van een woning leidt tot de verplichting om dit met de grootst mogelijke zekerheid te doen. En zeker als de koper een buitenlands persoon is die geen Spaans ingezetene is.

 

Een woning kopen in Spanje voor een niet-inwoner

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een ​​niet-resident een woning in Spanje wil kopen. Misschien voor werk of als tweede woning om er vakantie te vieren.

In andere artikelen gaven we al onze belangrijkste adviezen en belastingen bij de aankoop van onroerend goed in Spanje. Hieruit blijkt keer op keer dat het kopen van een woning in Spanje geen eenvoudig proces is.

 

Advocatenkantoor in Spanje lanceert website over juridische aan en verkoop begeleiding in Spanje

Bij ons Nederlandstalig advocatenkantoor in Spanje vindt u kwalitatieve dienstverlening en individuele aandacht bij de aankoop van uw huis in Spanje.

 

Plusvalia belasting in Spanje: alles wat u moet weten | WELEX

Het is een beetje gek dat er tussen onze 1.200 blog posts nog geen enkele post zit van onze professionele advocaten vastgoedrecht in Spanje die uitvoerig de gemeentelijke Plusvalia belasting in Spanje behandelt.

Door Welex, uw advocaat gespecialiseerd in vastgoedrecht in Spanje
Daarom geven we in deze blog graag wat meer inzicht in deze ‘Wet op de toename van waarde van de grond van stedelijke aard’, of in Spanje beter bekend als de gemeentelijke vermogenswinstbelasting.

 

Privé koopovereenkomsten voor woningen in aanbouw: Belastingen | WELEX

Van Welex, uw advocatenkantoor in Marbella gespecialiseerd in de aankoop en verkoop van onroerend goed in Spanje, hebben we hieronder een praktische veronderstelling waarin we de gegevens verzamelen die voortvloeien uit de belasting van de overdracht aan een derde partij van een privé koopovereenkomsten voor woningen in aanbouw.