Heeft u een familielid in Spanje dat vermist is die een goed of een bepaald recht heeft in Spanje? Zijn er belangen in Spanje van een vermist familielid wiens business niet kan  worden achtergelaten zonder ernstige schade te lijden?

Ons Nederlandstalig advocatenkantoor in Spanje kan u bijstaan in de benoeming van een vertegenwoordiger van een vermist familielid in Spanje opdat hij/zij de wettelijke rechten van deze persoon kan verdedigen.

Neem contact op met Welex, uw advocatenkantoor in Marbella gespecialiseerd in rechtszaken in Spanje.

De objectieve situatie omtrent een persoon die vermist is van zijn thuis of laatste domicilie zonder enig nieuws te hebben van hem of haar leidt ertoe dat een beschermingsmaatregel wordt geactiveerd voor de legitieme rechten en belangen zowel van de vermiste persoon als van derden en zo worden het juridisch verkeer en zekerheid die van deze persoon afhangen gewaarborgd.

Het Burgerlijk Wetboek in Spanje omvat het geval van de vermiste persoon in artikel 181, eerste boekdeel, achtste titel, eerste hoofdstuk met inbegrip van dit laatste artikel onder de rubriek: verklaring van afwezigheid en de gevolgen daarvan.

Indien een persoon vermist is van zijn thuis of laatste domicilie zonder enig nieuws te hebben, kan de griffier, op verzoek van de belanghebbende of het Openbaar Ministerie, een vertegenwoordiger benoemen die de vermist persoon vertegenwoordigt en beschermt in de rechtshandelingen die niet kunnen wachten zonder ernstige schade te lijden, uitgezonderd de gevallen waarin hij vrijwillig vertegenwoordigd is op legitieme wijze conform artikel 183.

Neem nú contact met ons Nederlandstalig advocatenkantoor in Spanje!

De meerderjarige aanwezige echtgenoot of echtgenote waarvan hij of zijn niet gescheiden is van tafel en bed, zal de natuurlijke vertegenwoordiger zijn van de vermiste persoon; en indien niet, dan zal het nauwste familielid tot de vierde graad die meerderjarig is. Zijn er geen familieleden, of zijn niet aanwezig of is er een duidelijke urgentie, dan zal de griffier een solvente persoon benoemen die geen strafblad mag hebben en nadat hij gehoord wordt door het Openbaar Ministerie.

De griffier kan ook, indien hij dit passend acht, de nodige maatregelen treffen om het vermogen te behouden.

Er moet rekening gehouden worden dat het Burgerlijk Wetboek in Spanje actieve legitimatie geeft om de benoeming van een vertegenwoordiger te verzoeken om de rechtshandelingen die niet kunnen wachten zonder ernstige schade te lijden te beschermen, aan eender welke persoon die aan de advocaat van de administratie van justitie (griffier) de benoeming kan verzoeken middels een gerechtelijke procedure.

Uw Nederlandstalige advocaat in Spanje van WeLex kan u bijstaan in het indienen van deze procedure tot de benoeming van een gerechtelijke vertegenwoordiger of dat de vertegenwoordigers van artikel 183 (wettelijke of vrijwillige vertegenwoordigers) worden benoemd of de natuurlijke vertegenwoordigers van de vermiste persoon, waarbij ook een persoon kan benoemd worden die niet tot de naaste kring van de vermiste persoon behoort in Spanje op voorwaarde dat deze persoon kredietwaardig is en geen strafblad heeft en eerst gehoord werd door het openbaar ministerie op voorwaarde dat er een urgentie bestaat waardoor het gerechtvaardigd is deze maatregel te treffen.

 

Ons advocatenkantoor te Marbella, het hart van de Costa del Sol, zal u helpen om de noodzaak tot de benoeming van een vertegenwoordiger van een vermiste persoon te rechtvaardigen zodat de nakoming van de verplichtingen van deze persoon worden gewaarborgd en niet kan leiden tot ernstige schade.