In het algemeen moet de erfbelasting worden betaald in de Autonome Gemeenschap waar de overledene zijn of haar verblijfplaats had.

 

Wat verstaan wij onder verblijfplaats voor Spaanse erfbelasting doeleinden?

Artikel 28 van wet 22/2009, van 18 december, die het financieringsstelsel van de autonome gemeenschappen van het gemeenschappelijk stelsel en van de steden met autonomiestatuut regelt en bepaalde belastingverordeningen wijzigt, bepaalt dat natuurlijke personen die op Spaans grondgebied wonen, in de volgende gevallen ook op het grondgebied van een autonome gemeenschap wonen:

 

 1. Wanneer U gedurende een groter aantal dagen dan de periode van de vijf onmiddellijk voorafgaande jaren, eindigend op de dag waarop de toerekening verschuldigd is, op het grondgebied verblijft.

 

Voor de vaststelling van de duur van de permanentie worden tijdelijke afwezigheden in aanmerking genomen.

Behoudens tegenbewijs, wordt het aangenomen dat een persoon op het grondgebied van een autonome gemeenschap blijft wanneer zijn gewone verblijfplaats zich op dat grondgebied bevindt, dit wordt bepaald in overeenstemming met de bepalingen van de regelgeving van de verordeningen betreffende de inkomstenbelasting.

 

 1. Wanneer het niet mogelijk is de in het vorige punt bedoelde permanentie vast te stellen, worden zij beschouwd als ingezetenen van het grondgebied van de autonome gemeenschap waar zij hun voornaamste belangen centrum hebben; dit wordt geacht het grondgebied te zijn waar zij het grootste deel van de belastbare grondslag voor de inkomstenbelasting verkrijgen.

 

 1. Wanneer de woonplaats niet kan worden vastgesteld door de criteria van punten 1 en 2 vastgestelde, worden zij voor de toepassing van de inkomstenbelasting geacht hun woonplaats te hebben in de plaats waar zij het laatst aangifte hebben gedaan van hun woonplaats.

 

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat bij verkrijging van de erfgenamen ten gevolge van het overlijden van de overledene, de erfbelasting moeten worden afgehandeld in de Autonome Gemeenschap waar de overledene zijn of haar gewone verblijfplaats had.

 

Wat als ik niet voldoe aan een van de bovenstaande verblijfsvereisten? 

 

Wat gebeurt er met niet-ingezetenen in Spanje of op het grondgebied van een Autonome Gemeenschap voor de toepassing van de erfbelasting in Spanje?

erfbelasting in Spanje geheven

Niet-ingezeten burgers moeten ook erfbelasting in Spanje betalen.

 

Tot 31 december 2014 werden niet-ingezetenen in Spanje, maar EU-ingezetenen, gediscrimineerd bij de toepassing van de erfbelasting in Spanje, aangezien niet-ingezetenen in vergelijkbare gevallen in Spanje een hogere erfbelasting (en ook schenkingen-belasting) moesten betalen dan zij zouden betalen als zij ingezetenen waren, aangezien de wetgeving van de staat, die veel zwaarder is dan de wetgeving van de autonome gemeenschappen, werd toegepast.

 

Na het oordeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 3 september 2014 (zaak C-127/12) kwam er een einde aan deze fiscale discriminatie tussen EU-ingezetenen en niet-EU-ingezetenen, en treedt vanaf 1 januari 2015 een wijziging in werking van de wet die de successie- en schenkingsrechten in Spanje.

 

Zo wijzigt wet 26/2014, van 27 november, in de Derde Slotbepaling de Tweede Aanvullende Bepaling van de Successiewet en de Schenking Wet, die nu de volgende formulering heeft, die wij vanwege het belang ervan hieronder transcriberen:

 

“Tweede aanvullende bepaling. Aanpassing van de belastingverordeningen aan de bepalingen van het oordel van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 3 september 2014 (zaak C-127/12) en regeling van de afrekening voor belastingplichtigen die belastingen moeten betalen aan de rijksbelastingdienst.

 

Eén. Aanpassing van de belastingverordeningen aan de bepalingen van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 3 september 2014.

 

 1. De afrekening van de belasting die van toepassing is op de verwerving van goederen en rechten op een lucratieve titel in de hierna aangegeven gevallen geschiedt volgens de onderstaande regels:

 

 1. a) In geval van verkrijging van goederen en rechten door erfopvolging, legaat of enige andere erfrechtelijke titel, indien de overledene zijn woonplaats had in een andere lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte dan Spanje, zullen de belastingplichtigen recht hebben op toepassing van de specifieke regelgeving die is goedgekeurd door de Autonome Gemeenschap waar de hoogste waarde van de goederen en rechten van de nalatenschap die zich in Spanje bevinden, zich bevindt. Indien er zich geen activa of rechten in Spanje bevinden, zijn de regels van de Autonome Gemeenschap waar de belastingplichtige woont van toepassing op elke belastingplichtige.

 

 1. b) In geval van verkrijging van goederen en rechten door erfopvolging, legaat of enige andere erfrechtelijke titel, indien de overledene inwoner van een Autonome Gemeenschap was, hebben niet-ingezeten belastingplichtigen die inwoner zijn van een Lid-Staat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte, recht op de toepassing van de specifieke door die Autonome Gemeenschap goedgekeurde regeling.

 

 1. c) In geval van verwerving van in Spanje gelegen onroerend goed bij schenking of elke andere rechtshandeling om niet en “intervivos”, zullen niet-ingezeten belastingplichtigen, die inwoner zijn van een Lid-Staat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte, recht hebben op de toepassing van hun eigen regelgeving die is goedgekeurd door de Autonome Gemeenschap waar het genoemde onroerend goed is gelegen.

 

 1. d) In geval van verwerving van onroerend goed dat gelegen is in een andere Lid-Staat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte dan Spanje, bij schenking of elke andere rechtshandeling om niet en “intervivos”, hebben in Spanje wonende belastingplichtigen recht op toepassing van de specifieke regelgeving die is goedgekeurd door de autonome gemeenschap waar zij woonachtig zijn.

 

 1. e) In geval van verkrijging van in Spanje gelegen roerende goederen bij schenking of enigerlei andere rechtshandeling om niet en “intervivos”, hebben niet-ingezeten belastingplichtigen die inwoner zijn van een Lid-Staat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte, recht op toepassing van de specifieke regeling die is goedgekeurd door de Autonome Gemeenschap waar genoemde roerende goederen zich in de periode van de vijf onmiddellijk voorafgaande jaren hebben bevonden gedurende het grootste aantal dagen, gerekend van dag tot dag, eindigend op de dag vóór de dag waarop de belasting verschuldigd wordt.

 

 1. Voor de toepassing van de bepalingen van dit artikel worden personen die op Spaans grondgebied wonen geacht op het grondgebied van een Autonome Gemeenschap te wonen wanneer zij gedurende het grootste aantal dagen in de periode van de vijf onmiddellijk voorafgaande jaren, gerekend van datum tot datum, op dat grondgebied verblijven, eindigend op de dag vóór de datum van het ontstaan.

 

 1. Wanneer in één akte verschillende vermogensbestanddelen of rechten door dezelfde schenker aan dezelfde begiftigde worden geschonken en bij toepassing van de in punt 1 opgenomen regels de voorschriften van verschillende Autonome Gemeenschappen van toepassing zijn, wordt de verschuldigde belasting als volgt vastgesteld:

 2. Berekend wordt het gemiddelde percentage dat voortvloeit uit de toepassing op de waarde van alle in de regelgeving van de Staat en in elk van de autonome gemeenschappen waarin een deel van deze goederen en rechten gelegen of gesitueerd zijn, vermelde goederen en rechten.

 

2.° Het door toepassing van zijn eigen verordeningen verkregen gemiddelde tarief wordt toegepast op de waarde van de zich in elke Autonome Gemeenschap bevindende bezittingen en rechten, waaruit een belastingschuld wordt verkregen, die overeenkomt met die bezittingen en rechten.

 

Twee. Regeling van de aangifte-afrekening van belastingplichtigen die belastingen aan de Staats Belastingdienst moeten betalen.

 

De belastingplichtigen, die hun verplichtingen voor deze belasting jegens de rijksbelastingdienst moeten nakomen, zijn verplicht een eigen aangifte in te dienen, waarbij zij de nodige handelingen verrichten om het bedrag van de belastingschuld vast te stellen en die vergezeld gaat van het document of de aangifte waarin het belastbare feit is vervat of geconstateerd. Bij de indiening van hun aangifte betalen zij de daaruit voortvloeiende belastingschuld op de plaats, op de wijze en binnen de termijnen die door de minister van Financiën en Overheidsdiensten bij regeling worden vastgesteld”.

 

Volgens het bovenstaande hebben de Europese rechterlijke instanties aan ingezetenen van de Gemeenschap toegestaan de belastingvoordelen toe te passen die de autonome gemeenschappen erkennen voor ingezetenen op hun grondgebied, maar…

Kunnen niet-EU-ingezetenen de voordelen en vrijstellingen van erfbelasting in Spanje toepassen naar gelang van de Autonome Gemeenschap waar zij een band hebben?

 

Met de wijziging van de wet van 1 januari 2015, heeft de wetgever de niet-EU-ingezetenen (of ingezetenen van de Europese Economische Ruimte) weggelaten uit de Spaanse erfbelasting wet, waardoor een gunstiger interpretatie in de richting van het belang van de staat is, in plaats van in de richting van de belastingplichtige.

 

Maar, vanaf 2018 heeft het Hooggerechtshof (in verschillende resoluties) echter geoordeeld in het voordeel van de niet-EU-belastingplichtigen, die benadeeld waren ten opzichte van EU-belastingplichtigen en inwoners van Spanje.

 

Naar aanleiding van de oordelen van het Spaanse Hooggerechtshof heeft de belastingdienst, via het belastingen beheer, verschillende bindende adviezen uitgebracht waarin wordt vastgesteld dat de wettelijke regeling die in de tweede aanvullende bepaling van de successie- en schenkingsrechten wet in Spanje, moet van toepassing worden geacht voor alle niet-ingezetenen, ongeacht of zij ingezetenen van een lidstaat van de Europese Unie, van de Europese Economische Ruimte of van een “ander land” zijn.

 

Hieronder volgt een kleine samenvattende tabel van het toepasselijke recht in verschillende gevallen, afhankelijk van de fiscale woonplaats van de overledene, van de erfgenamen en van de plaats waar de goederen zich bevinden:

 

erfbelasting in Spanje geheven

 

Bij Welex raden wij u aan de diensten van een advocaat in te huren die gespecialiseerd is in erfbelasting in Spanje om alle details van deze belasting te kennen evenals alle procedures die voortvloeien uit een erfenis in Spanje. Aarzel niet om nu contact met ons op te nemen.

 

Related Artikelen

 

Ben ik verplicht een erfenis in Spanje te aanvaarden?

Een korte terzijde voordat we verder gaan met onze presentatie over de erfbelasting in Andalusië.

Lees meer

Definitieve gids voor erfbelasting in Andalusië

Heeft het plezier om in de volgende regels een algemene samenvatting te geven van wat u kunt aantreffen op het gebied van de erfbelasting in de Autonome Gemeenschap Andalusië, Spanje.

Inleiding: Wie betaalt de erfbelasting?

Lees meer