inheritance tax in SpainWelex, uw advocatenkantoor en team van economen in Marbella informeert u met genoegen over hetgeen we al hebben besproken in ons artikel ‘Veranderingen in de successie- en schenkingsrechten in Andalusië’ 

De Wet 5/2017, van 5 december, keurt de algemene begroting van de autonome gemeenschap van Andalusië voor het fiscale jaar 2018 goed. Het is de moeite waard om deze verandering in de successie- en schenkingsrechten even toe te lichten.

 
Volgens bovengenoemde wet worden de belastingvoordelen in de successie- en schenkingsrechten in Andalusië aan de directe erfgenamen verstrekt, evenals:
1) Een bonus van 99% voor de schenking van de gewone verblijfplaats voor belastingbetalers met een beperking.
2) Een grotere vermindering van de schenking van geld aan familieleden door de oprichting of uitbreiding van een individueel bedrijf of professionele activiteit.

 

Verlaging voor de echtgenoot en directe verwanten in een erfenis in Andalusië:

Er zal een vermindering worden toegepast van maximaal 1.000.000 euro van de waarde van het gedeelte dat de erfgenaam ontvangt, inclusief die van de begunstigden van levensverzekeringspolissen. De belasting zal hierbij worden geheven op het overschrijdende bedrag, op voorwaarde dat de belastingbetalers aan de volgende vereisten voldoen:

a) Het zijn nakomelingen en geadopteerde kinderen van 21 jaar of ouder, echtgenoten, bloedverwanten of adoptieouders

b) Het bestaande vermogen moet gelijk zijn aan of minder dan 1.000.000 euro.

 

Verlaging van successierechten in Andalusië met betrekking tot de nalatenschappen voor mensen met een beperking

Naast de verminderingen die staan vermeld bij het vorige punt, dient de belastingplichtige met een beperking te behoren tot de groepen III en IV van artikel 20.2.a) van Wet 29/1987 van 18 december, met andere woorden moet het gaan om:
Bloedverwanten in de tweede en derde graad (broers, zussen, neven, nichten, tantes, ooms) en diegenen die niet worden genoemd in groep 1, 2, 3, vrienden, etc.

 

Een vermindering van maximaal 250.000 euro wordt toegepast op verkrijgingen mortis causa, inclusief die van de begunstigden van levensverzekeringspolissen waarbij de belasting wordt vereffend voor het overschrijdende bedrag, op voorwaarde dat hun reeds bestaande activa gelijk is aan of kleiner is dan 1.000. 000 euro.

 

Verlaging voor de schenking van de gewone verblijfplaats aan nakomelingen met een beperking


De begunstigden die het volledige eigendom van een woning van hun ouders of adoptieouders ontvangen, kunnen een vermindering van 99% van het bedrag van de belastbare grondslag van de belasting toepassen, mits aan de volgende vereisten wordt voldaan:

a) Dat de begiftigde de juridische status heeft van een persoon met een beperking.

b) Dat het verworven eigendom wordt gebruikt als gewone verblijfplaats van de begiftigde.

c) Dat in de openbare akte waar de schenking in wordt geformaliseerd, wordt vastgelegd dat het onroerend goed gebruikt zal worden als de gewone verblijfplaats voor de begiftigde en de verbintenis om geen overdracht inter vivos te maken in de drie jaar na de verwerving.

d) Dat de reeds bestaande activa van de begiftigde tussen 0 en 402.678,11 euro bedraagt.

e) Het bedrag van de vermindering mag niet hoger zijn dan 180.000 euro.

Vier stappen voor de aanvaarding en ontwikkeling van uw nalatenschap in Spanje

Bij Welex staan ​​we tot uw beschikking om de aanvaarding van uw nalatenschap in Spanje zo gemakkelijk mogelijk te maken. Hiertoe verlenen we u vier fundamentele diensten in de aanvaardings- en afwikkelingsprocedure van een nalatenschap in Spanje:  door u vier fundamentele diensten te verlenen in de aanvaardings- en

1) We geven u een gedetailleerd overzicht van alle uitgaven en belastingen die uit de aanvaarding van een erfenis in Spanje voortvloeien.

2) We geven aan welke documenten nodig zijn voor het verlenen van de akte, zoals de overlijdensakte, het testament, het NIE-nummer, certificaat van het Register van laatste wilsbeschikkingen, certificaat van levensverzekeringen, certificaat inzake de houder van de Spaanse bankrekening, en andere activa en rechten in Spanje.

3) We bereiden de akte ter aanvaarding en toewijzing van de nalatenschap voor en begeleiden u bij het ondertekenen ervan ten overstaan van een notaris.

4) We doen aangifte en begeleiden de betaling van de desbetreffende successierechten in Spanje.

 

Bij Welex staan wij u bij zodat u alle benodigde documenten bij de hand heeft voor de aanvaarding van een erfenis. Voorkom zorgen. Uw gemoedsrust is onze zorg.

Wij begeleiden u gedurende de hele procedure op persoonlijke en transparante wijze en staan altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden en uw twijfels weg te nemen.

Laat de aanvaarding van uw erfenis over aan de professionele medewerkers van Welex. Zij dragen zorg voor elk detail.

Wilt u meer informatie over de wet op successie- en schenkingensrechten in Spanje? Heeft u een woning geërfd in Spanje en wilt u alles weten over successierechten? Neem dan vandaag nog contact op met ons advocatenkantoor en team van economen in Marbella.