Inkomstenbelastingen voor niet-residenten in Spanje

Wat is de inkomstenbelasting voor niet-residenten in Spanje?

De Spaanse inkomstenbelasting voor niet-residenten (IRNR) is een directe belasting die wordt geheven op inkomsten verkregen op Spaans grondgebied door natuurlijke personen en entiteiten die geen fiscaal-resident in Spanje.

Als u niet-resident bent in Spanje en u bent eigenaar van een onroerend goed in het land, dan verplicht aangifte te doen van inkomstenbelasting en van de lokale belasting, de onroerende zaakbelasting.

Wanneer een getrouwd stel of meerdere personen eigenaar zijn van een woning, wordt elk van hen gezien als een aparte belastingbetaler, dus moeten zij afzonderlijke aangiftes maken.

Ik ben eigenaar van een woning in Spanje. Hoe moet ik betalen?

Aangerekend inkomen uit stedelijk vastgoed voor eigen gebruik

De aan te geven winst is het bedrag dat voortvloeit uit de kadastrale waarde van het onroerend goed. Deze vindt u terug in het ontvangstbewijs van de onroerendezaakbelasting (IBI) en vermenigvuldigt u met de volgende percentages die sinds 2015 gelden:

Over het algemeen is het 2%. Echer in het geval van onroerend goed waarvan de kadastrale waarde is herzien en van kracht is geworden in de belastingperiode of binnen de periode van de tien voorgaande belastingperioden is het 1,1%.

Het verhoudingsgewijze gedeelte van dit bedrag wordt aangegeven als u niet het hele jaar door eigenaar van het onroerend goed bent geweest of als u het gedurende een bepaalde periode heeft verhuurd.

Huurinkomsten in Spanje

In het algemeen is de aan te geven winst het volledige bedrag dat van de huurder werd ontvangen, zonder aftrek van enige kosten.

In geval van belastingbetalers die resident zijn in een andere lidstaat van de Europese Unie (en vanaf 1 januari 2015 ook in IJsland en Noorwegen) kunnen voor de vaststelling van de belastinggrondslag de uitgaven in vermindering gebracht worden op het persoonlijk inkomen, mits wordt aangetoond dat die uitgaven rechtstreeks verband houden met het in Spanje verkregen inkomen. Bovendien moeten die uitgaven een directe economische band hebben met de activiteit die in Spanje wordt uitgeoefend.

Wordt de winst uit de verkoop van een woning in Spanje onderworpen aan belastingheffing voor niet-residenten?

Ja, de winst uit de verkoop van een woning in Spanje wordt sinds 1 januari 2015 als volgt berekend.

De aanschaffingswaarde bestaat uit het werkelijke bedrag waarvoor het onroerend goed werd gekocht. Hieraan worden de kosten en belastingen die inherent zijn aan de overdracht, exclusief de rente die door de overdragende partij zou zijn betaald, toegevoegd.

De verkoopwaarde is het werkelijke verkoopbedrag verminderd met het bedrag van de kosten en belastingen die inherent zijn aan de verkoop en die zijn betaald door de verkoper.

U dient echter wel te letten op het feit dat er een gedeeltelijke vrijstelling geldt voor de verkoop van stedelijk vastgoed in Spanje dat is gekocht tussen 12.05.2012 en 31.12.2012

Deze gedeeltelijke vrijstelling is niet van toepassing:

1) In het geval van natuurlijke personen, wanneer het eigendom is verkregen of overgedragen aan zijn of haar echtgenoot, aan een persoon die door bloedverwantschap, in rechte of zijdelingse lijn, door bloedverwantschap of verwantschap, tot de tweede graad is verenigd, aan een entiteit, belastingbetaler of een van de bovengenoemde personen, waarbij een van de omstandigheden bepaald in artikel 42 van het Wetboek van Koophandel van toepassing is, ongeacht de woonplaats en de verplichting om een ​​geconsolideerde jaarrekening op te stellen.

2) In het geval van entiteiten, wanneer het onroerend goed is verkregen of overgedragen wordt aan een persoon of entiteit in geval van een van de omstandigheden bepaald in artikel 42 van het Wetboek van Koophandel, ongeacht de woonplaats en de verplichting om een ​​geconsolideerde jaarrekening op te stellen, of de echtgeno(o)t(e) van de voornoemde persoon of een persoon die met hem is verbonden door verwantschap, in een rechte of zijdelingse lijn, door bloedverwantschap of verwantschap, tot de tweede graad inbegrepen.

Ik wil mijn eigendom in Spanje verkopen. Ontvang ik de volledige verkoopprijs?

De persoon die het onroerend goed koopt, of hij nu resident is of niet, is verplicht om 3% van de overeengekomen prijs in te houden en te betalen bij de belastingdienst. Voor de verkoper is deze inhouding een aanbetaling van de desbetreffende vermogenswinstbelasting die voortvloeit uit de verkoop. Daarom zal de koper aan een niet-resident verkoper een kopie bezorgen van model 211 (waarmee de inhouding werd betaald), zodat deze de inhouding in vermindering kan worden gebracht op het bedrag dat resulteert uit de vermogenswinst. Als het ingehouden bedrag hoger is dan het te betalen bedrag, wordt het te veel ingehouden bedrag terugbetaald.

In het geval dat de inhouding niet wordt betaald, zal de woning worden onderworpen aan de betaling van het lagere bedrag tussen de inhouding en de overeenkomstige belasting.

Waar is deze belasting van toepassing?

Deze belasting is van toepassing op het hele Spaanse grondgebied, onverminderd de bepalingen van internationale verdragen en overeenkomsten die zijn opgenomen in het interne rechtssysteem, in overeenstemming met artikel 96 van de Spaanse grondwet.

Inkomsten verkregen in Spanje zonder een vaste vestiging. Soorten tarieven

Welke verschillende Spaanse belastingtarieven zijn van toepassing op inkomsten verkregen door belastingplichtigen zonder vaste vestiging en die onderworpen zijn aan de inkomstenbelastingen voor niet-residenten?

In het algemeen

 

Belasting-jaarTot 31-12-20062007-20112012-201420152016 en volgende
percentage25%24%24,75%Residenten EU, IJsland en Noorwegen Rest van de belasting-betalers Residenten EU, IJsland en NoorwegenRest van de belasting-betalers
Tot 11-07-2015:

20%

Vanaf 12-07-2015:

19,50%

24%19%24%

Dividenden in Spanje en andere inkomsten voortvloeiend uit de deelname in eigen kapitaal van een entiteit. Het percentage varieert naargelang het belastingjaar.

 

Belastingjaar2003-20062007-20092010-20112012-201420152016 en volgende
Percentage15%18%19%21%Tot 11-07-2015:

20%

Vanaf 12-07-2015:

19,50%

19%

 

Rente en andere inkomsten verkregen uit de overdracht aan derden van eigen kapitaal. Het percentage varieert naargelang het belastingjaar.

 

Belastingjaar2003-20062007-20092010-20112012-201420152016 en volgende
Percentage15%18%19%21%Tot 11-07-2015:

20%

Vanaf 12-07-2015:

19,50%

19%

 

Dit artikel werd u aangeboden door Welex, uw belastingadviseur in Marbella. De advocaten en economen op ons kantoor in Marbella bieden advies op juridisch, arbeids-, fiscaal en boekhoudkundig gebied. Zij bieden daarmee juridische zekerheid aan onze cliënten vanuit hun ervaring en professionaliteit.

 

Wij bieden onze diensten niet alleen aan in Marbella maar door heel Spanje.