Juridisch advies in Marbella

Bij Welex hebben we professionals, advocaten en economen, met meer dan 25 jaar ervaring in Spanje, die u alle soorten juridisch advies in Marbella kunnen geven.

welex office

Welex, uw advocaat en econoom in Marbella, geeft u met plezier een lijst van standaardvragen en de bijbehorende antwoorden.

Door onze uitgebreide ervaring in het domein van de toepassing van het Recht in Spanje en in de wereld van het financiële advies, hebben we een corpus van materiaal ontwikkeld waarvan we u met plezier een overzicht geven in de volgende zinnen:

Vragen waarmee zowel binnen- als buitenlanders geconfronteerd worden, worden over het algemeen herhaald. U kunt een antwoord vinden op veel van uw vragen in de korte adviezen die hierna uitgelegd worden, waarin we vragen beantwoorden die ons door de jaren heen gesteld zijn door onze klanten.

We hebben het voorrecht om een multidisciplinair kantoor te zijn met advocaten en economen, professionals die tot de top behoren, een team met uitgebreide professionele ervaring in de domeinen van het Recht in Spanje; hieronder enkele voorbeelden:

 • Verlenen van juridisch advies bij de opstelling van een testament in Spanje
 • Aan- en verkoop van gebouwen met of zonder een lening met hypothecaire waarborg
 • Schenking van onroerende goederen met voorbehoud van levenslang vruchtgebruik
 • De uitvoering van terugvordering van bedragen voor gerechtshoven en derden
 • De vordering van schade die zich voorgedaan heeft ten gevolge van een verzekerd bedrag door een derde
 • Vorderingen voor schade of defecten bij de bouw van een woning in Spanje
 • Indienen van aangiften en klachten om uw rechten als slachtoffer of benadeelde van een delict uit te oefenen.
 • Rechtsverdediging wanneer u beschuldigd wordt als pleger van een delict in Spanje tot de rechtsverdediging of beschuldiging voor een rechtbank met jury in alle rechterlijke instanties.

Bij Welex beschikken we over professionals, advocaten en economen met meer dan 25 jaar ervaring in Spanje, die u alle soorten juridisch advies in Marbella kunnen geven.

Vastgoed transacties in Spanje

Onze kantoren zijn gelegen in Marbella, Málaga en bieden juridische en fiscale diensten op het gehele Spaanse grondgebied.  

Ons advocatenkantoor in Spanje, dat gespecialiseerd is in vastgoed- en registratierecht, stelt een groep van hooggekwalificeerde advocaten en economen tot uw beschikking in dit deel van de rechtsorde, waardoor u toegang krijgt tot gespecialiseerd advies voor alles wat te maken heeft met vastgoedrecht in Spanje.

welex experts in de aan- en verkoop van vastgoed

In de volgende regels vindt u relevante informatie over vragen die te maken hebben met de aan- en verkoop van vastgoed in Spanje, we geven u hierbij beknopte antwoorden over deze materiën.

We behandelen ook vragen die te maken hebben met de omstandigheid van eigenaar zijn van vastgoed in Spanje, met enkele verplichtingen van fiscale aard, die behandeld dienen te worden, zowel bij de aankoop als bij het behoud of de verkoop van vastgoed in Spanje.

Als laatste geven we u ook een overzicht van enkele verplichtingen voor de eigenaar wanneer hij vastgoed verwerft in Spanje in een systeem van horizontale eigendom, zoals de mededeling van wijziging van eigenaarschap van de woning aan de beheerder van de mede-eigendom indien van toepassing, ook in domeinen die betrekking hebben op het mede-eigendom in Spanje wordt dit individueel behandeld, net als die met betrekking tot uw opvolging en praktische moeilijkheden, in andere online topics.

Ga verder met ons en aarzel niet om contact op te nemen met ons advocatenkantoor in Spanje om gebruik te maken van gespecialiseerde diensten in vastgoed-registratierecht.

In ons kantoor in Marbella zijn al onze advocaten en economen aangesloten bij de overeenkomstige professionele verenigingen in Málaga.

Door Welex, uw vastgoed advocaat in Spanje

Wanneer u een woning aankoopt in Spanje die deel uitmaakt van een wooncomplex dat verdeeld is in een of meerdere gebouwen en met gemeenschappelijke zones, zoals een zwembad, sportzone, gangen en trappen, is het exclusieve eigendomsrecht van toepassing op het appartement dat een begrensde en afzonderlijke ruimte vormt en op de uitdrukkelijk daaraan toegewezen uitbreidingen, zoals bijvoorbeeld een garage of berging, hoewel deze zich buiten de begrensde ruimte bevinden.

De overige elementen, eigendommen en gemeenschappelijke diensten worden in mede-eigendom gehouden met de overige eigenaars van appartementen of ruimtes in het complex.

Elke wooneenheid of elke ruimte stemt overeen met een deelnamequotum dat verbonden is aan de totale waarde van het gebouw en dit quotum bepaalt de deelname in de lasten en voordelen van het mede-eigendom.

Zo zijn, hoewel het gebruik en genot in Spanje van het appartement privaat zijn, het gebruik en het genot van de overige elementen van het complex gemeenschappelijk, maar beide rechten, privaat en gemeenschappelijk, zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden.

De vermelde coëfficiënt of quotum bepaalt of wijst de deelname toe in de gemeenschappelijke elementen en in de lasten van het mede-eigendom. Op deze wijze wordt het geheel fysiek opgedeeld in wooneenheden, ruimtes en gemeenschappelijke zones en juridisch en economisch in quota.

Door Welex, uw fiscaal adviseur in Marbella en advocatenkantoor in Spanje

We gaan u eenvoudig uitleggen hoe u de belasting die u moet betalen naar aanleiding van de verkoop van uw woning in Spanje moet berekenen.

Door Welex, uw fiscaal adviseur in Marbella en advocatenkantoor in Spanje

De winst wordt bepaald door het verschil te berekenen tussen de waarde bij overdracht en die bij verwerving.

De waarde bij verwerving verkrijgt men door aan de aankoopprijs het bedrag van de kosten en heffingen die verbonden zijn aan de aankoop toe te voegen, zoals de belasting op overdracht van eigendom, de notariskosten en de kosten voor het Eigendomsregister.

De waarde bij overdracht wordt verkregen door van de verkoopprijs de kosten en heffingen die verbonden zijn aan de overdracht en die door de verkoper betaald zijn af te trekken, zoals meerwaarde en een makelaar die tussenkomt bij de transactie.

Door Welex, uw fiscaal adviseur in Marbella en advocaat in Spanje

Het heffingstype dat in Spanje toegepast wordt op het verschil tussen beide waarden van overdracht en verwerving bedraagt 19% voor niet-fiscale inwoners in Spanje met een verblijfplaats in de EU.

Er dient rekening mee gehouden te worden dat de koper verplicht is om 3% van de aan- en verkoopprijs in te houden en in te brengen in de Spaanse Schatkist als vooruitbetaling voor de belasting van de verkoper met betrekking tot de verkoop.

Aangiftetermijn: drie maanden te rekenen vanaf het einde van de termijn waarover de persoon die het goed verwierf beschikt om de inhouding in te dienen (deze termijn is op zijn beurt een maand vanaf de verkoopdatum).

Door Welex, uw fiscaal adviseur in Marbella en advocaat in Spanje

Aankoopprijs €250.000

– Notaris €1.100

– Register €650

– Belasting €20.000

Waarde bij de verwerving €271.750

Verkoopprijs €300.000

– Meerwaarde €3.500

– Makelaar €18.150

Waarde bij overdracht €278.350

Het verschil tussen beide waarden bedraagt €6.600, waarop een heffing toegepast wordt van 19%, waardoor het te betalen bedrag €1.254 bedraagt.

Rekening houdend met het feit dat de inhouding van 3% €9.000 bedraagt, kan de verkoper teruggave vragen van het overschot van de inhouding, in dit geval, een bedrag van €7.746.

Aarzel niet om contact op te nemen met ons advocatenkantoor in Spanje voor elke vraag van fiscale of juridische aard.

Door Welex, uw vastgoed advocaat in Spanje

Deze materie wordt gereguleerd door artikel 19 van de Wet inzake de Bouwordening van 5 november 1999.

In Spanje is de bouwheer de natuurlijke of rechtspersoon, publiek of privaat, die de oprichtingswerkzaamheden ontwikkelt en financiert met zijn eigen of vreemde middelen, voor zijn eigen gebruik of voor verkoop of overdracht aan een derde onder om het even welke titel.

In Spanje is de bouwheer verplicht om verschillende verzekeringen af te sluiten, als waarborg voor materiële schade door gebreken en constructiefouten:

1. Gedurende een jaar, een verzekering om het herstel te waarborgen van materiële schade door gebreken of defecten bij de uitvoering die de beëindigings- of afwerkingselementen van de werkzaamheden aantasten. Deze kan vervangen worden door inhouding door de bouwheer van 5% van het bedrag van de materiële uitvoering van de werkzaamheden.

2. Gedurende drie jaar, een verzekering om schadevergoeding te waarborgen voor schade veroorzaakt door gebreken of defecten van bouwelementen of van installaties die aanleiding geven tot de niet-vervulling van de vereisten voor bewoonbaarheid bepaald in de wet.

3. Gedurende tien jaar, een verzekering om schadevergoeding te waarborgen van materiële schade veroorzaakt in het gebouw door gebreken of defecten die hun oorsprong hebben in of die een aantasting vormen van de fundering, de steunen, balken, smeedwerk, draagmuren of andere structurele elementen en die de mechanische weerstand en stabiliteit van het gebouw rechtstreeks in het gedrang brengen.

De onderschrijving van de vermelde verzekeringen is een vereiste voor het latere verlijden van de akte van aangifte van nieuwbouw en de inschrijving in het Eigendomsregister van het gebouw op naam van de bouwheer, voor de latere verkoop aan de aankopende partij.

Artikel 20 van de vermelde wet inzake de Bouwordening bepaalt het volgende:

“Authentieke aktes van aangifte van nieuwbouw waarop deze Wet van toepassing is, zullen niet toegestaan worden of in het Eigendomsregister ingeschreven worden, zonder dat de waarborgen waarnaar verwezen wordt onder artikel 19 bevestigd en voorgelegd worden.”

Door Welex, uw vastgoed advocaat in Spanje

 Het gaat om een belangrijk onderwerp aangezien dit gevolgen heeft voor de betaling van de schulden van de gemeenschap die ontstaan na de verkoop.

Indien ik verkocht heb, is het mijn plicht om het secretariaat van het mede-eigendom op de hoogte te stellen van de wijziging van het eigendom van de woning of de ruimte, met elk middel dat toelaat om een ontvangstbevestiging te verkrijgen.

Indien ik dit niet meedeel, blijf ik verantwoordelijk voor de betaling van de schulden aan het mede-eigendom die hoofdelijk verschuldigd worden na de verkoop aan de nieuwe eigenaar, zonder afbreuk te doen aan het recht om betaling te eisen van de nieuwe eigenaar.

Het voorgaande zal niet van toepassing zijn wanneer het mede-eigendom op de hoogte is van de wijziging van het eigendom van de woning of de ruimte door een ander middel of door bepalende handelingen van de nieuwe eigenaar.

Aarzel niet om contact op te nemen met ons advocatenkantoor in Marbella voor elk onderwerp dat te maken heeft met vastgoedrecht.

Door Welex, uw vastgoed advocaat in Spanje

De eigenaar kan wijzigingen maken aan de architectonische elementen, installaties of diensten van de woning of het lokaal in Spanje, indien hij de veiligheid, de algemene structuur, de samenstelling of toestand aan de buitenzijde van het gebouw niet aantast of wijzigt, of de rechten van een andere eigenaar schendt, en hij dient de vertegenwoordiger van het mede-eigendom vooraf op de hoogte te stellen van dergelijke werkzaamheden.

In de rest van het gebouw mag hij geen enkele wijziging aanbrengen. In het geval het noodzakelijk zou zijn om dringende herstellingen uit te voeren dient hij dit zonder oponthoud te melden aan de beheerder van het mede-eigendom.

In elk geval is de eigenaar verplicht om de herstellingen toe te staan in zijn woning of ruimte die noodzakelijk zijn voor het gebruik van het gebouw en daartoe dient hij toegang tot zijn appartement of woning toe te staan.

Aarzel niet om nu contact op te nemen met ons advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in vastgoedrecht in Spanje.

Door Welex, uw vastgoed advocaat in Spanje

De Spaanse wetgeving voorziet in een aantal garanties bij de aankoop van woningen, zowel voor wat betreft reeds bestaande woningen als woningen in aanbouw. Wat dit laatste betreft, worden de bedragen die tijdens zo’n bouwproces worden betaald gegarandeerd door een bankgarantie. Zodra het proces is voltooid, voorziet de wet in een aantal garanties van één, drie en tien jaar, om aanspraak te maken jegens degenen die betrokken zijn bij het bouwproces, afhankelijk van het soort mankement en de situatie.

Neem contact met ons op, indien u meer informatie nodig heeft over het instellen van een vordering in verband met mankementen in de woning.

Door Welex, uw vastgoed advocaat in Marbella

 Een onderhandse overeenkomst houdt in, dat beide partijen rechten en plichten hebben. Er zijn echter vaak omstandigheden, zowel op het moment van ondertekening ervan als daarna, die het mogelijk maken om dergelijke contracten op te zeggen.

In ieder geval kan een procedure voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting worden ingezet om het ondertekende contract aan te passen of uiteindelijk te beëindigen.

Bel ons gerust, zodat wij u kunnen adviseren over uw contract en over de mogelijkheden in verband met oplossingen.

Door Welex, uw vastgoed advocaat in Marbella

Overeenkomsten kunnen worden beëindigd wanneer er sprake is van omstandigheden die het sluiten van de overeenkomst onmogelijk maken, zoals die welke zijn gesloten in het kader van fraude met schuldeisers of die betrekking hebben op rechtszaken zonder de goedkeuring van de partijen in het kader van het gerechtelijk proces. Daartoe kan de persoon die door het contract wordt benadeeld dit recht uitoefenen gedurende de 4 jaar na het sluiten van het contract.

Neem contact met ons op om na te gaan of uw contract kan worden opgezegd.

Door Welex, uw vastgoed advocaat in Marbella

 Het onmiddellijke gevolg van de opzegging van de overeenkomst is de mogelijkheid voor de wederpartij om de nakoming van de verplichting of de opzegging met schadevergoeding te vorderen. In veel gevallen kan echter bij consensus een oplossing worden gevonden of kunnen de nadelige gevolgen van de contractuele afwikkeling uiteindelijk worden opgevangen.

Onze professionele firma kan u met deskundige begeleiding assisteren in dit soort zaken. Bel ons gerust.

Door Welex, uw vastgoed advocaat in Marbella

 Het gevolg van de niet-naleving is de mogelijkheid om naleving of, indien nodig, schadevergoeding te vorderen.

Neem contact met ons op en wij helpen u ingeval van niet-nakoming van een verkoopbelofte.

De “nota simple” in Spanje bevat informatie met betrekking tot uw onroerend goed in Spanje en is opgenomen in het Vastgoedregister.

Het gaat om een verklaring van de Griffier over de inhoud van het register met een puur informatieve waarde; het is geen rechtsgeldige uiting van de inhoud van het Vastgoedregister.

Door Welex, uw vastgoed advocaat in Marbella

 De “nota simple” bevat de volgende informatie:

Gegevens van het goed: ligging, beschrijving, de oppervlakte en bebouwde vierkante meters ervan, afbakeningen en indien van toepassing het deelnamequotum in het geheel waartoe het behoort.

De kadastrale omschrijving, wanneer het Register over deze informatie beschikt.

Het onroerend goed wordt ook geïdentificeerd met een unieke registratiecode en er wordt een registratienummer voor een goed aan toegewezen.

Met betrekking tot het eigendom toont de “nota simple” aan wie de eigenaar is van het onroerend goed, met zijn achternaam en voornaam in geval dit gaat om een natuurlijke persoon of de naam van de maatschappij in het geval van een rechtspersoon.

In het onderdeel lasten vermeldt de “nota simple” of het onroerend goed belast is met een last zoals een hypotheek, beslag, of een fiscale heffing of fiscaal beslag.

Bij Welex, uw advocaat in Marbella, kunnen we een “nota simple” aanvragen voor het goed dat u gaat aankopen of van uw woning in het geval dat u al eigenaar bent maar zeker wil zijn dat het goed ingeschreven is op uw naam en vrij is van lasten en heffingen.

Aarzel niet om contact op te nemen met ons advocatenkantoor in Marbella voor elk advies van fiscale, juridische of commerciële aard.

Juridisch advies: Bedrijven in Spanje

Experts in handelsrecht in spanje

In de huidige samenleving vormen de activiteiten die ontwikkeld worden door de bedrijfswereld in Spanje, zowel individueel als collectief, de aandrijfkracht van onze consumptiemaatschappij. Dit heeft gezorgd voor de opkomst van een groeiende regelgeving die het handelsrecht in Spanje benadert vanuit puur burgerlijke aspecten, zoals:

 • De handelsovereenkomst voor aan- en verkoop in Spanje
 • Distributie- en koeriersovereenkomsten.
 • Overeenkomsten voor handelsfinanciering of deposito, zoals in het administratieve domein dat betrekking heeft op relaties van ondernemers in Spanje met de administratie, die vorm krijgen in de relaties met de verschillende administratieve entiteiten waarbij in het bijzonder belang geschonken wordt aan de Belastingdienst en de Sociale Zekerheid.

We kunnen hier de relaties met de plaatselijke overheid in Spanje zelf voor het verkrijgen van de vergunning voor de activiteit, evenals de reglementering van de uurroosters voor opening en sluiting niet buiten beschouwing laten.

Dit alles heeft ervoor gezorgd dat er een complex en zeer technisch rechtsdomein ontstaan is dat erop gericht is om te voldoen aan de behoeften van ondernemers, om hun activiteit te ontwikkelen en om te garanderen dat de rechten van particulieren bij hun relaties met deze ondernemers gerespecteerd worden.

In de volgende regels vindt u nuttige informatie met betrekking tot de meest gebruikelijke oprichtings- en ontwikkelingsvorm in deze sector, de onderneming met beperkte aansprakelijkheid in Spanje. Hierna vindt u een benadering over de oprichting, werking, verplichtingen, kosten en het beheer in de handelsactiviteit van de beperkte vennootschap in Spanje.

Neem contact op met ons advocatenkantoor in Spanje om meer informatie te krijgen over dit en vele andere gebieden van dit interessante deel van de rechtsorde in Spanje.

Door Welex, uw accountant in Spanje

Indien u wenst over te gaan tot de oprichting van een onderneming in Spanje, dient u beroep te doen op een notaris voor de akte van oprichting en later dient deze akte ingeschreven te worden in het Handelsregister.

Voor het verlijden van de oprichtingsakte voor een onderneming in Spanje voor de notaris, dienen alle oprichtende partners, zij het natuurlijke of rechtspersonen, persoonlijk of door middel van een afgevaardigde, te verschijnen voor de notaris.

De oprichtingsakte omvat, onder andere, de volgende gegevens:

 1. De identiteit van de partner of partners.
 2. De intentie om deze onderneming op te richten in Spanje, waarbij het ondernemingstype waarover het gaat gekozen wordt.
 3. De bijdragen die elke partner levert en de becijfering van de deelnemingen of aandelen.
 4. De statuten van de Spaanse onderneming.
 5. De identificatie van de beheerder van de onderneming.

Indien het gaat om een onderneming met beperkte aansprakelijkheid, bepaalt de oprichtingsakte de concrete wijze waarop het bestuur initieel georganiseerd wordt.

Met betrekking tot de statuten die de werking van de onderneming gaan bepalen, wordt in de akte het volgende opgenomen:

a) De naam van de onderneming.

b) Het doel van de onderneming, waarbij de activiteiten vastgesteld worden die er deel van uitmaken.

c) De statutaire zetel.

d) Het maatschappelijk kapitaal, de deelnemingen of aandelen waarin ze verdeeld is, de nominale waarde en de correlatieve becijfering.

e) De organisatiewijze van het bestuur van de onderneming, het aantal bestuurders of, ten minste, het maximum- en minimumaantal, de duurtijd van de functie en het vergoedingssysteem, indien dit van toepassing is.

f) De wijze van bespreken en aannemen van sociale akkoorden.

Tenzij anderzijds bepaald in de statuten, veronderstelt de datum van ondertekening van de oprichtingsakte in Spanje de start van de activiteiten van de onderneming.

Met betrekking tot de duur van de onderneming zal de onderneming, behoudens andersluidende bepaling in de statuten, een onbeperkte duurtijd hebben en er wordt aangenomen dat het begrotingsjaar eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Zoekresultaten

Resultaat van de vertaling

Spaans

Engels

De oprichtingsakte van de onderneming.

Indien u wenst over te gaan tot de oprichting van een onderneming, dient u beroep te doen op een notaris voor de akte van oprichting, en later dient deze akte ingeschreven te worden in het Handelsregister.

Voor het verlijden van de oprichtingsakte voor een onderneming voor de notaris dienen alle oprichtende partners, zij het natuurlijke of rechtspersonen, persoonlijk of door middel van een afgevaardigde, te verschijnen voor de notaris.

Aarzel niet om contact op te nemen met ons advocatenkantoor in Spanje voor elke vraag van fiscale aard.

Door Welex, uw accountant in Spanje

We gaan het hier in enkele korte alinea’s hebben over de noodzaak van inschrijving van een kapitaalvennootschap in Spanje in het overeenkomstige Spaanse Handelsregister.

Daartoe dienen de oprichtende partners of de bestuurders van de Spaanse onderneming de oprichtingsakte voor te leggen in het Handelsregister en vooraf vereffeningen uit te voeren en de overeenkomstige belastingen en kosten te betalen.

De vereiste van voorlegging van de oprichtingsakte van de Spaanse onderneming voor de inschrijving is een wettelijke verplichting, die uitgevoerd dient te worden binnen twee maanden vanaf de datum van het verlijden van deze oprichtingsakte.

Indien de oprichtende partners of bestuurders deze wettelijke verplichting niet uit zouden voeren, zullen zij gezamenlijk aansprakelijk gesteld worden voor de schade die veroorzaakt zou worden door het niet-vervullen van deze verplichting.

We dienen er rekening mee te houden dat voor de inschrijving van de oprichtingsakte en alle andere handelingen met betrekking tot de onderneming, de heffingen die verbonden zijn aan de registreerbare handeling vereffend dienen te zijn in het Vereffeningskantoor.

We gaan nu de weerslag bepalen die de inschrijving van uw onderneming in Spanje in het Handelsregister heeft:

In de eerste plaats dient vermeld te worden dat bij de inschrijving van de onderneming ze rechtspersoonlijkheid krijgt.

In de tweede plaats dienen we te vermelden dat de deelnemingen en aandelen van een onderneming niet overgedragen kunnen worden voor de inschrijving van deze onderneming.

Deze niet-overdraagbaarheid is opgenomen in artikel 34 van de Wet op de Kapitaalvennootschappen, waarvan de inhoud de volgende letterlijke teneur heeft: “Tot aan de inschrijving van de onderneming of, in voorkomend geval, de overeenkomst tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal in het Handelsregister, kunnen er geen deelnemingen overgedragen worden of aandelen geleverd of overgedragen worden.”

Echtscheiding in Spanje

Bevindt u zich in een crisissituatie met uw partner in Spanje? Wenst u de relatie die u in Spanje hebt te beëindigen en een regeling op te stellen om de effecten daarvan op uw kinderen te regelen?

Aarzel niet, Welex, uw advocaat voor familierecht in Spanje, kan u helpen.

welex bereikt heel Spanje

Bij Welex hebben we advocaten die gespecialiseerd zijn in familierecht, in het bijzonder echtscheidingsprocedures in Spanje, met meer dan 25 jaar ervaring.  

Door onze uitgebreide ervaring met Familierecht in Spanje hebben we kunnen vaststellen hoe dezelfde twijfels zich blijven voordoen bij onze klanten. Hierna vindt u oplossingen voor enkele ervan die te maken hebben met de echtscheidingsprocedure in Spanje en die we opgesteld hebben na jarenlange ervaring.

Vragen zoals de manier waarop de scheiding verloopt in Spanje, regeling van relaties met de kinderen, zowel op het vlak van onderhoudsgeld als dat van bezoeken, de bepaling van uitzonderlijke kosten, de ontbinding van de huwelijksgemeenschap of de verdeling van de lasten die verbonden zijn aan de relatie, zijn zaken die u terugvindt in de volgende regels en die uw positie ten aanzien van een dergelijke belangrijke beslissing zullen verduidelijken.

Onze advocaten gespecialiseerd in familierecht in Spanje zullen uw probleem met u bekijken en u op de best mogelijke manier adviseren hoe u uw rechten en belangen beschermt ten opzichte van deze nieuwe situatie die u meemaakt.

Door de Spaanse wet worden diverse mogelijkheden geboden om in Spanje te scheiden, omdat zowel de echtscheiding voor een notaris als de echtscheiding voor de rechtbank van eerste aanleg kunnen worden overwogen; wanneer er echter kinderen zijn, zijn deze mogelijkheden beperkt tot één soort procedure.

Afhankelijk van uw situatie stellen wij de meest betaalbare manier samen om tot een echtscheiding te komen.

Neem gerust contact op met ons in familierecht gespecialiseerde advocatenkantoor in Spanje.

Door Welex, uw familierecht advocaat in Spanje

 Ten eerste moet u zeker weten dat u de scheiding in gang wilt zetten.

Als deze wens wordt gedeeld met uw partner, kan een echtscheiding in Spanje worden uitgevoerd door middel van een procedure met wederzijdse instemming. Voor deze procedure wordt een aantal documenten en overeenkomsten vereist, die afhankelijk van het geval zullen verschillen.

Neem contact op met ons, deskundige advocaten in familierecht, om meer informatie te ontvangen over de stappen die moeten worden genomen om een echtscheiding in Spanje op te starten.

Door Welex, uw familierecht advocaat in Spanje

 Deze beslissing wordt meestal niet gedeeld. Daarom raden wij u aan dit gesprek niet uit te stellen tot een tijdstip in de toekomst, zodat u duidelijkheid heeft over zowel de gevolgen als de maatregelen die voortvloeien uit de echtscheiding in Spanje.

Hiertoe adviseren wij u om vooraf te overleggen, zodat de procedure en de belangrijkste punten die met uw partner moeten worden besproken duidelijk zijn.

Door Welex, uw familierecht advocaat in Spanje

 Afhankelijk van het soort procedure en de verschillende aspecten van het huwelijk (kinderen, personen ten laste, activa in afwachting van afschrijving, financiële lasten voor het gezin, enz.) kunnen de procedures in Spanje variëren van één maand vanaf de indiening van de echtscheiding in het beste geval, tot negen maanden afhankelijk van de omstandigheden van de procedure; uiteraard zijn deze termijnen indicatief.

Door Welex, uw familierecht advocaat in Spanje

 Om een echtscheiding in Spanje te kunnen indienen moet u een binding hebben met de Spaanse rechtsbevoegdheid; er zijn veel situaties waarin de Spaanse wet de bevoegdheid van de rechtbanken erkent om de echtscheiding in Spanje in te dienen.

Raadpleeg ons kantoor om te bepalen of uw echtscheiding op Spaans grondgebied kan worden ingediend.

Door Welex, uw familierecht advocaat in Spanje

De kosten van een echtscheidingsprocedure in Spanje variëren aanzienlijk en zijn afhankelijk van de situatie of er kinderen zijn, of er gewaarborgde vermogensbestanddelen zijn, of dit in onderling overleg gebeurt, dat wil zeggen al dan niet met dezelfde vertegenwoordiging en de handelingen van het verweer, en ook of er maatregelen worden genomen tijdens de procedure van de echtscheiding in Spanje. Om deze reden is het ingewikkeld om een opgave vooraf te doen van het honorarium en de gerelateerde kosten.

Neem nu contact op met ons in familierecht gespecialiseerde advocatenkantoor om specifieke informatie over uw zaak te verkrijgen.

Het belangrijkste verschil tussen scheiding van tafel en bed en echtscheiding in Spanje is, dat in het eerste geval de huwelijksband wordt gehandhaafd, terwijl in het tweede geval de echtgenoten vrij zijn, wat in elk geval een aantal verschillende gevolgen met zich meebrengt.

Neem contact met ons op in verband met uw zaak en wij zullen u adviseren wat de beste maatregel is met betrekking tot uw omstandigheden.

De echtscheidingsprocedure in Spanje kan te allen tijde worden toegepast, op voorwaarde dat er een overeenkomst tussen de echtgenoten bestaat.

Zo ook staat de wet in Spanje toe dat een procedure die op een omstreden manier is gestart, op elk moment kan worden omgezet in een wederzijdse overeenkomst, wat voordelen oplevert voor dit soort procedures.

Bel ons, en onze in familierecht gespecialiseerde advocaten van Welex in Spanje zullen u informeren welke procedure het beste bij u past.

Een echtscheidingsprocedure in Spanje is omstreden wanneer de echtgenoten niet eerder reeds met elkaar eens zijn geworden, of in een latere fase, wanneer er in de procedure in onderlinge overeenstemming verschillen tussen de echtgenoten ontstaan. Daarom helpt effectief advies vanaf het begin, zodat de procedures in onderling overleg de zaak niet op den duur verslechteren.

Neem nu contact op met onze familierechtadvocaten!

Hoewel bepalingen van verschillende aard kunnen worden opgenomen, gaat het bij de wettelijke echtscheidingsovereenkomsten in Spanje in ieder geval altijd om de uitoefening van de:

 • Voogdij van de kinderen.
 • Alimentatie, buitengewone kosten, bezoek van de niet-voogd, gebruik en genot van de gezinswoning en bijdrage aan het opheffen van de lasten van het huwelijk.

Neem contact met ons op voor meer informatie over de scheiding van tafel en bed of echtscheidingsovereenkomst in Spanje!

Dit betreft het voogdijschap, waarbij het kind gedurende een bepaalde periode om en om onder toezicht van de ouders blijft. Gezamenlijke voogdij in Spanje heeft gevolgen met betrekking tot andere aspeten, zoals het gebruik en genot van de gezinswoning of het bepalen van de alimentatie.

Bel ons en we zullen uw zaak graag beoordelen.

Alimentatie in Spanje omvat alles wat behoort tot het levensonderhoud, de huisvesting, de kleding en de medische ondersteuning, alsmede wat nodig is voor de opleiding en het onderwijs van de begunstigde wanneer hij of zij minderjarig is en zelfs na het bereiken van de meerderjarigheidsleeftijd wanneer hij of zij zijn of haar opleiding niet heeft voltooid om redenen die niet aan hem of haar zijn toe te schrijven.

Neem contact met ons op om meer te weten te komen over alimentatie in Spanje.

Juridisch advies: Strafrecht in Spanje

Ons kantoor van advocaten gespecialiseerd in Strafrecht in Spanje verdedigt enkel onschuldigen!

In de Spaanse samenleving wordt betrokken zijn bij een strafbaar feit als slachtoffer of beschuldigde soms herleidt tot een kwestie van perspectief of focus. Daarom is het aan te raden om advies te krijgen van een goede strafrechtadvocaat in Spanje die uw taal spreekt.

Ons kantoor van strafrechtadvocaten in Spanje bestaat uit professionals met een uitgebreide ervaring in het strafrecht, die u kunnen bijstaan vanaf het begin om uw rechten uit te oefenen, zowel als benadeelde/slachtoffer, als wanneer u onterecht beschuldigd wordt in Spanje.

Hoewel onze kantoren zich in Marbella, Málaga bevinden, bieden we onze diensten met betrekking tot het Spaanse Strafrecht aan op het hele binnenlandse grondgebied.

In de volgende regels vindt u belangrijke vragen met betrekking tot het Spaanse strafrecht die u zullen helpen om dit onderdeel van de Spaanse rechtsorde te begrijpen.

Neem contact met ons op indien u slachtoffer geworden bent van een delict in Spanje of ervan beschuldigd wordt een delict gepleegd te hebben.

Door Welex, uw strafrechtszaak advocaat in Spanje

Het bijzondere aan dit soort misdrijven is dat het de aantasting van de fysieke integriteit of de bescherming van personen betreft. Zo zijn er onder meer misdrijven zoals moord, doodslag, verwondingen, dwang, bedreigingen, abortus, het aanzetten tot zelfmoord, illegale arrestaties en ontvoeringen, maar ook misdaden van seksuele aard.

Dit soort misdrijven wordt op verschillende wijze behandeld, zowel met betrekking tot de procedure als in de professionele behandeling ervan.

Ons advocatenkantoor heeft deskundigen in huis met betrekking tot dit soort misdrijven. Neem gerust contact met ons op.

Door Welex, uw strafrechtszaak advocaat in Spanje

De misdaadvorm van doodslag in Spanje wordt gedefinieerd als het doden van een ander, zonder dat er specifieke voorwaarden worden gesteld die het als moord kunnen kwalificeren. Er wordt echter een verzwaring van de straf vastgesteld wanneer het slachtoffer jonger is dan 16 jaar of een bijzonder kwetsbaar persoon, of wanneer de doodslag gerelateerd is aan een misdrijf van geweldpleging.

Neem contact met ons op indien u vragen heeft over de procedurele situatie met betrekking tot dit soort of andere soorten misdrijven.

Door Welex, uw strafrechtszaak advocaat in Spanje

Het verschil met de doodslag in Spanje zit hem slechts in het feit dat er geen sprake is van bepaalde omstandigheden. Zo kan moord worden gekwalificeerd als moord indien een andere persoon wordt gedood in geval er sprake is van

 • Voorbedachten rade
 • Prijs, beloning of belofte
 • In de val laten lopen, opzettelijk en op onmenselijke wijze verhoging van de pijn van het slachtoffer
 • Het vergemakkelijken van het plegen van een misdrijf of ontdekking ervan te voorkomen.

De straffen voor dit soort misdrijven variëren van 15 tot 20 jaar gevangenisstraf, tot een levenslange gevangenisstraf die, afhankelijk van het geval, kan worden herzien.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u zich in een van de boven omschreven situaties bevindt.

Door Welex, uw strafrechtszaak advocaat in Spanje

 Voor wat betreft de wijze van uitvoering van de handeling kunnen we de opzettelijke en de roekeloze moord noemen. Zo ook, en met kwalificatie van het onderwerp van het misdrijf, kan dit tevens betrekking hebben op de uitoefening van een beroep in de gezondheidszorg. Ook kunnen we specifieke vormen van professionele nalatigheid vinden, in het besturen van motorvoertuigen of bromfietsen en in het gebruik van vuurwapens.

Neem contact met ons op zodat wij u kunnen adviseren over deze criminele handelingen.

Door Welex, uw strafrechtszaak advocaat in Spanje

De poging tot een strafbaar feit in Spanje betekent vermindering van de bijbehorende straf met één of twee graden, afhankelijk van het geval. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen een onvoltooide poging, wanneer de dader niet alle handelingen verricht die tot de uitvoering ervan zouden leiden; en een voltooide poging, wanneer de uitvoering begint met het uitvoeren van alle handelingen die objectief gezien het resultaat zouden opleveren terwijl het resultaat niet optreedt.

De beoordeling van het verschil tussen voltooide en niet voltooide pogingen is soms een kwestie van aanpak, waarbij een goede professionele aanpak een verschil van jaren kan maken.

Neem nu contact met ons op.

Door Welex, uw strafrechtszaak advocaat in Spanje

De misdaden in Spanje zijn opgenomen in ons wetboek van strafrecht en worden gedifferentieerd op basis van de straf die ermee overeen kan komen. Er zijn drie misdaadcategorieën:

 • Ernstige misdaden. Gesanctioneerd met zware straffen.
 • Minder ernstige misdaden. Gesanctioneerd met minder zware straffen
 • Kleine misdrijven. Strafbaar met lichte straffen.

Verschillende soorten procedures worden in verband hiermee geformuleerd.

Neem nu contact met ons op en ontvang meer informatie over de verschillende soorten misdrijven in Spanje.

Het is van groot belang dat u de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan, meldt. Als u niet in staat bent om de betreffende misdaad te rapporteren, kan dit betekenen dat de misdaad niet wordt behandeld of zelfs in het geheel niet wordt opgenomen.

Door het rapporteren van de misdaad zal het onderzoek naar de gebeurtenis worden ingesteld, maar om de geleden schade te vorderen raden wij u aan een advocaat in te schakelen.

Neem contact met ons op en wij zullen u assisteren en adviseren over het vorderen van schade.

U moet een klacht indienen. Wij raden u aan de hulp van een advocaat in te roepen, omdat de tussenkomst door middel van een advocaat een groot verschil kan maken voor het onderzoek van het incident en het vorderen van de gevolgen voor u.

Neem contact met ons op voor advies over dit soort misdaad.

Over het algemeen is de verzekering van een huurauto inclusief overvaldekking, maar niet inclusief diefstal. In al deze gevallen is het noodzakelijk om de feiten te melden om verder te kunnen gaan met de vordering voor de verzekeringsmaatschappij. Ons advocatenkantoor kan u adviseren over het doen van een aangifte.

In het geval dat de verzekeringsmaatschappij de vordering niet overneemt, of indien u een eigen risico moet betalen, heeft u nog steeds de mogelijkheid om een vordering in te dienen tegen de dader van het feit, als hij of zij kan worden gevonden.

Neem contact met ons op en wij helpen u met deze vordering en de strafrechtelijke procedure.

Het innen van een schuldvordering in Spanje

welex het innen van een vordering in Spanje

Als u schulden hebt op Spaans grondgebied, met behulp van Welex-diensten; advocatenkantoor in Marbella, hart van de Costa del Sol, kunnen wij het verzamelen en claimen van schulden in Spanje dat u onderhoud.

In economische scenario’s zoals die we tegenkomen, uitgerust met een advocatenkantoor van vertrouwde advocaten deskundigen in schuldvordering in Spanje, kan het verschil betekenen tussen in een verstikkende situatie van crisis of een lossere financiële situatie.

Stel u voor dat al uw standaardinstellingen naar het actieve deel van uw balans gaat. Om dit te doen is het de moeite waard om de diensten van Welex, die u zal helpen en adviseren over de beste manier om uw wanbetalingen te herstellen.

Neem gerust contact met ons op voor het beheer van uw schulden in Spanje.

Door Welex, uw rechtszaak advocaat in Spanje

Bij veel verplichtingen bestaat het recht om betaling van een bepaald bedrag te vorderen. Zo zijn bijvoorbeeld bedragen die voortvloeien uit een contract, vergoedingen voor een verkeersongeval, betalingen voor verborgen gebreken aan tweedehands goederen, voorbeelden van verplichtingen die worden vergoed door betaling van een economisch bedrag, maar wel met verschillende verjaringstermijnen in verband met de vordering ervan.

Neem contact met ons op om te bepalen welke periode in uw specifieke geval geschikt is, rekening houdend met de bepaalde omstandigheden van uw geval.

Door Welex, uw rechtszaak advocaat in Spanje

Hoewel de procedure voor de vordering van schulden in Spanje varieert al naar gelang van de specifieke omstandigheden van de vordering, moet er in het algemeen sprake zijn een buitengerechtelijke vorderingsfase zijn voordat er een rechtszaak wordt aangespannen.

Neem contact met ons op, zodat wij u kunnen informeren hoe u uw vorderingen in Spanje kunt innen.

In de meeste gevallen is hetgeen dat in Spanje meestal als een oninbare vordering wordt beschouwd, niet echt oninbaar.

Over het algemeen heeft de schuldenaar zijn vermogen zodanig verborgen dat het niet onmiddellijk tevoorschijn komt, om te voorkomen dat de schuldenaar met betrekking tot zijn vermogen wordt vervolgd.

Zodra een definitief vonnis is verkregen en een procedure is gestart om dit vonnis ten uitvoer te leggen, zullen deze slechts eindigen met de inning van de vordering in Spanje plus rente en kosten, met als gevolg dat het huidige en toekomstige vermogen van de schuldenaar met elkaar wordt verbonden en wordt onderzocht totdat de schuldeiser volledig is voldaan.

Geen enkele schuld mag als oninbaar worden beschouwd totdat dit daadwerkelijk het geval is.

Neem contact met ons op om meer advies te ontvangen over uw specifieke schuldvordering.

Juridisch advies: Testamenten in Spanje

Zoals in Spanje vaak gezegd wordt, is de dood een relevant onderdeel van het leven dat we over het algemeen opzettelijk vergeten. Desondanks is het noodzakelijk om zich er bewust van te zijn dat problemen na het leven vermeden kunnen worden door middel van goed, persoonlijk advies.

Een goede planning maken voor uw rechten en goederen in Spanje beperkt zich niet enkel tot de relaties die u heeft tijdens uw leven, maar ook degenen die niet uitdoven bij uw dood. In deze gevallen wordt dit een echt hindernissenparcours indien u niet tijdig een beroep gedaan heeft op professioneel, doeltreffend advies.

Onze advocaten zijn experts in het opstellen van uw testament in Spanje

Onze advocaten die gespecialiseerd zijn in het Spaanse erfrecht kunnen u een multidisciplinaire ondersteuning bieden om tot een effectieve en efficiënte oplossing te komen voor de regeling van uw goederen en rechten in Spanje voor na uw overlijden.

Op deze pagina kunt u enkele zaken vinden die u zullen helpen om het belang te begrijpen van goed en tijdig advies, want een “voor het geval dat” is beter dan een “had ik het maar geweten”.

De technische complexiteit van het verkrijgen van een testament in Spanje zorgt ervoor dat er zich, achter een valse schijn van eenvoud, een wereld aan omstandigheden schuilhoudt.

Onze advocaten gespecialiseerd in erfrecht in Spanje kunnen u advies verlenen vanaf het opstellen van een testament in Spanje tot aan de regeling van uw uiterste wilsbeschikkingen, en u professioneel adviseren met betrekking tot fiscale verplichtingen, zoals de belasting op erfenissen en giften in Spanje.

Hoewel het niet verplicht is om een testament te verlijden in Spanje, is het heel handig om dat te doen, vooral indien u buitenlander bent en over goederen en rechten in Spanje beschikt, om in de toekomst bureaucratische formaliteiten en papierwerk te vermijden voor uw erfgenamen en legatarissen.  

De formaliteit voor het verlijden van een testament is een procedure die geen grote moeilijkheden met zich meebrengt, bovendien is deze ook goedkoop en snel uit te voeren.

Neem contact op met onze professionals van Welex, die u advies zullen geven over het verlijden van een testament in Spanje en voorkom in de toekomst kopzorgen voor uw erfgenamen.

Het testament in Spanje is een juridische handeling waardoor een persoon beslist over beschikkingen over zijn goederen en rechten voor na zijn overlijden. Elke persoon die ouder is dan 14 jaar en die niet wilsonbekwaam is, kan een testament verlijden waarbij hij zijn uiterste wilsbeschikking vastlegt voor na zijn overlijden.  

In Spanje kennen we verschillende soorten testamenten: holografisch, open, gesloten, bijzonder (militair, maritiem, buitenlands). Het open testament is het meest gebruikte en wordt vaak verleden voor een notaris in Spanje.  

Aarzel niet om contact op te nemen met de juridische adviseurs en specialisten in erfrecht en erfenissen indien u een testament wenst te verlijden in Spanje.  

Afhankelijk van het soort testament dat we gaan verlijden in Spanje, zal de basisinhoud van het ene testament ten opzichte van het andere verschillen wat betreft bepaalde vereisten. Wanneer we ons concentreren op het open testament, dat het meest gebruikelijke is en gewoonlijk verleden wordt voor een notaris in Spanje, zal de basisinhoud van deze vorm van testament in Spanje, de volgende zijn:

 • De erflater dient te verschijnen voor de notaris met zijn identiteitsdocumenten en, indien hij buitenlander is, met zijn paspoort, identiteitskaart en NIE-document.
 • De erflater dient bepaalde persoonsgegevens zoals zijn geboorteplaats en -datum en de naam van zijn ouders door te geven aan de notaris.
 • Hij dient de naam van zijn erfgenamen en legatarissen aan te geven. Ons kantoor raadt onze klanten aan volledig te zijn bij de identificatie van de erfgenamen en legatarissen en om ons de volledige namen en (al dan niet) verwantschap met de erflater door te geven.
 • Hij kan kinderen erkennen waar hij voordien geen relatie mee had.
 • Hij kan zijn wensen voor zijn uitvaart en begrafenis doorgeven.
 • Hij kan executeurs aanstellen voor de verdeling en het beheer van zijn goederen.
 • Met de goedkeuring van (EU) REGELGEVING Nr. 650/2012VAN HET EUROPESE PARLEMENT EN DE RAAD van 4 juli 2012 met betrekking tot de bevoegdheid, de toepasselijke wetgeving, de erkenning en uitvoering van de besluiten, de aanvaarding en uitvoering van de openbare documenten betreffende het erfrecht mortis causa en de creatie van een Europese erfrechtverklaring, dient de erflater de toepasselijke wetgeving voor zijn erfenis vast te stellen. Dit punt is van belang voor gevallen waarbij de erflater het erfrecht van zijn nationaliteit wenst toe te passen terwijl hij in een ander Europees land woont. Indien hij niet duidelijk aangegeven heeft welke wetgeving van toepassing is op zijn erfenis, zal de wet van zijn laatste verblijfplaats van toepassing zijn.

Alvorens een beroep te doen op de notaris om een testament te verlijden, raden we u aan om eerst beroep te doen op een advocaat die gespecialiseerd is in erfrecht, opdat hij u informeert over de juridische en fiscale gevolgen van het verlijden van een testament en wat de vermogenssituatie is van uw goederen na het overlijden. Vanuit Welex geven wij antwoorden voor alle twijfels die u hebt met betrekking tot uw testament in Spanje.

Het testament in Spanje zal u in staat stellen om duidelijk aan te geven wat er met uw goederen dient te gebeuren en hoe deze verdeeld dienen te worden na uw overlijden. Vanuit Welex geven we u advies over alle formaliteiten die te maken hebben met “Hoe een testament op te stellen in Spanje”; hiervoor is het noodzakelijk dat de erflater ouder is dan 14 jaar en over zijn volledige wilsbekwaamheid beschikt.  

Een erflater die naar de kantoren van Welex komt, heeft niets om zich zorgen over te maken, want zodra hij door de deur komt, zullen we hem begeleiden bij het opstellen van zijn testament met alle waarborgen. Bij Welex geven we u advies over alle regels die betrekking hebben op de nalatenschap in Spanje en we leggen u ook alle fiscale gevolgen uit van uw nalatenschap.

Aarzel niet om een beroep te doen op Welex om u te adviseren in het opstellen van een testament in Spanje.

Afhankelijk van de wettelijke vorm die we aannemen om een testament te verlijden in Spanje, volgens het type testament dat we gaan verlijden, of dit nu holografisch, open of gesloten is, zal het ervan afhangen of het testament voldoet aan de formele geldigheidsvereisten in Spanje of niet.

Zo zullen, behoudens uitzonderingen, testamenten verleden door personen jonger dan 14 jaar en zij die niet beschikken over de noodzakelijke capaciteiten om een testament te verlijden in Spanje, nietig zijn.

Ook een testament verleden door een derde in naam van de erflater zal nietig zijn. Het testament is een uiterst persoonlijke handeling, het kan in geen geval verleden worden door delegatie of vertegenwoordiging door een derde. Om die reden is een testament verleden door een echtgenoot uit naam van de andere niet geldig.  

Ook het testament in Spanje dat verleden wordt door 2 of meer personen is nietig. De regel is “één erflater, één testament”.

Het testament in Spanje dat verleden werd met geweld, fraude, opzet of schuld van de erflater zal nietig zijn omwille van het feit dat het een aantasting vormt van de persoonlijke wil.

De nietigverklaring van een testament in Spanje kan gedeeltelijk of volledig zijn, afhankelijk van of dit impact heeft op de gehele inhoud van het testament of enkel op concrete bepalingen ervan. De nietigverklaring van een testament kan geëist worden door personen die zich benadeeld voelen.  

Voorkom problemen met de geldigheid van een testament in Spanje door beroep te doen op onze kantoren van Welex waar professionals die expert zijn in erf- en testamentrecht u passend advies zullen geven.  

Gedurende de levensduur van de erflater kan niemand een afschrift van een testament verleden in Spanje opvragen, behalve de betrokkene zelf. Zelfs een familielid of de echtgenoot kan dit niet. Gedurende zijn levensduur kan de erflater zoveel testamenten opstellen als hij wil, waarbij het laatst verleden testament het enige geldige is, tenzij de erflater uitdrukkelijk het tegendeel aangeeft.  

Wanneer de erflater overleden is, kunnen reservataire, wettelijke, aangestelde erfgenamen en legatarissen een afschrift vragen van het testament in Spanje. Ook de tellers-verdelers, de executeurs en die personen die recht hebben op de erfenis en die het testament wensen te betwisten, kunnen dit doen.

Na het overlijden van de erflater en met het originele certificaat van overlijden, kunnen we de bevoegde autoriteit verzoeken om het Certificaat van Uiterste Wilsbeschikking, dat de notaris, voor wie het testament verleden werd, voor ons vaststelt en deze notaris kan ook een geautoriseerd afschrift van het testament uitgeven.

Vanuit Welex geven we u advies over het verkrijgen van een afschrift van het testament van een familielid. Neem contact op met ons om een geautoriseerd afschrift van het testament aan te vragen.

Nee, hoewel dit wel aan te raden is. Als u een buitenlander bent in Spanje, maar economische belangen of goederen hebt in ons land, zoals een woning, bankrekeningen, verzekeringspolissen of voertuigen, raden wij u vanuit Welex aan om ook een testament te verlijden in Spanje, zelfs wanneer u een testament hebt in uw land van herkomst.

Hoewel het testament in uw land de beschikkingen vermeldt voor al uw goederen in uw land en in elk land wereldwijd, is het ten zeerste aan te raden om ook een testament te verlijden in Spanje, voor de goederen en rechten waarover u beschikt in Spanje en om tolk/vertaalproblemen van het testament in uw land te voorkomen.

Dit testament in Spanje zou het testament waarover u beschikt in uw land aanvullen. Het is een procedure die u zeer eenvoudig en goedkoop kunt uitvoeren en hiermee voorkomen we ongemakken voor uw familieleden in de toekomst. 

Nee, hoewel het wel aan te raden is. Er bestaan twee verschillende manieren die familieleden dienen te volgen wanneer een van hen afhankelijke persoon een testament verleden heeft in Spanje (erfopvolging krachtens uiterste wilsbeschikking) of daarentegen overleden is zonder testament (ab intestato). Zonder twijfel brengt overlijden zonder testament meer wettelijke en bureaucratische formaliteiten met zich mee voor de erfgenamen als wanneer er een testament zou zijn. Een correct opgesteld testament kan de formaliteiten en tijd voor de erfgenamen beperken.  

Hoewel de erflater een testament verlijdt in Spanje, dient dit ook opgesteld te zijn in overeenstemming met het wettelijke erfdeel en de wettelijke erfgenamen. Het wettelijke erfdeel bepaalt de grenzen voor de verdeling van de goederen onder de erfgenamen, die in Spanje de nakomelingen, de bloedverwanten in opgaande lijn en de echtgenoot zouden zijn, in deze volgorde.

Om die reden is het ten zeerste aan te raden om een testament te verlijden in Spanje, zowel voor de erflater, die zijn wil over de verdeling van de goederen na zijn overlijden kenbaar kan maken, als voor de reservataire erfgenamen, die zelfs wanneer er een testament is, beschermd worden door de wettelijke verplichtingen die vastgesteld zijn in de wet.

Hoewel het niet verplicht is om een testament te verlijden in Spanje, is het wel ten zeerste aan te raden en des te meer als u een buitenlander bent met eigendommen en goederen in Spanje. Als buitenlander een testament hebben in Spanje, beperkt de formaliteiten en de tijd voor toewijzing van de goederen uit de erfenis ten gunste van uw familieleden. Niet beschikken over een testament in Spanje kan de toewijzing van de erfenis enorm bemoeilijken en des te meer wanneer het gaat om buitenlanders die niet bekend zijn met de Spaans formaliteiten voor de erfopvolging.  

Doe een beroep op onze kantoren van Welex, waar we u de voordelen uitleggen van het verlijden van een testament in Spanje, met zeer beperkte kosten, waardoor u problemen vermijdt voor uw familieleden. Testamenten voorbereid door de professionals van Welex worden opgesteld in dubbele kolommen, in de Spaanse taal en de taal van de erflater, waarbij voldaan wordt aan de Spaanse wetgeving en die van uw land. Onze testamenten vormen een garantie voor uw erfgenamen in de toekomst.  

De Spaanse wetgeving erkent kinderen als de wettelijke erfgenamen. Er is een deel van de goederen van de erflater waarover men niet vrijelijk kan beschikken, datgene wat men “wettelijke erfopvolging” noemt. In het geval van kinderen is de erflater verplicht om een derde van de goederen te respecteren, wat het minimumquotum zou zijn dat de kinderen volgens de wet erven, ook als de erflater hen dit deel van zijn goederen niet zou willen nalaten.  

Daarom is de erflater in principe verplicht om in zijn testament een derde van de goederen te respecteren dat toebehoort aan de strikte wettelijke erfopvolging, indien er geen redenen zijn tot onterving. Erflaters kunnen echter een kind “onterven” van de rest van de goederen.  

Verder geeft de Spaanse burgerlijke wetgeving ook de redenen aan omwille waarvan een kind onterfd kan worden:  

 • Zonder legitieme redenen de ouder of het familielid in opgaande lijn die hem onterft, voeding ontzegd hebben.
 • Hem feitelijk mishandeld hebben of hem ernstig gekwetst hebben met woorden.

 Desondanks is het in sommige gevallen niet eenvoudig om deze omstandigheden aan te tonen om de onterving van een kind te bewijzen. Er zal bij conflicten door de opstelling van het testament beroep gedaan dienen te worden op de rechtbanken.

Het is niet verplicht om gebruik te maken van de diensten van een advocaat om een testament te verlijden in Spanje, maar het is wel aan te raden. Een open testament is het meest gebruikte testament en normaal wordt het verleden voor een notaris in Spanje. Desondanks beperkt de notaris in Spanje zich tot het opstellen van het testament, waarbij hij gebruik maakt van een bestaand formulier en in sommige gevallen, indien het gaat om buitenlanders, beheerst hij de taal van de erflater niet. De professionele diensten die een advocaat u kan leveren, beperken zich niet enkel tot het verlenen van advies over een testament in Spanje. Een goede professional die gespecialiseerd is in erfrecht en fiscaliteit, zal u advies geven over het opstellen van uw testament en de planning van de belastingen die uw erfgenamen zullen moeten betalen na uw overlijden. Hij zal het testament opstellen in lijn met uw wensen, u juridisch en fiscaal advies geven en het testament opstellen zodat u er enkel nog mee naar een Spaanse notaris hoeft te gaan om het te laten goedkeuren. Vanuit Welex raden we u aan om gebruik te maken van de diensten van enkele van onze professionals, die expert zijn op het gebied van binnen- en buitenlandse fiscaliteit en juridische adviseurs in erf- en testamentrecht.   

Belastingen op erfenissen en schenkingen in Spanje

Belastingen op erfenissen en schenkingen in Spanje

De kosteloze beschikking met betrekking tot goederen in Spanje inter vivos (schenkingen) of mortis causa (erfenissen) veronderstelt de uitvoering van een feit waarvoor een aangifte dient te gebeuren bij de Spaanse openbare financiën. Bij Welex, advocaten en economen, bestuderen we de persoonlijke situatie van elk van onze klanten om tot een uitstekende, fiscale efficiëntie te komen bij de heffing van belastingen op en erfenissen en giften in Spanje.

Hieronder vindt u een hoop zaken die te maken hebben met de belasting op erfenissen en schenkingen in Spanje.

Neem nu contact op met ons advocatenkantoor in Spanje!

De aanvaarding van een erfenis in Spanje is een verklaring waardoor gewoonlijk de erfgenamen (of die personen die opgeroepen worden voor een erfenis) hun wens om de erfenis van een overledene te aanvaarden of af te wijzen kunnen aangeven.

De aanvaarding van een erfenis in Spanje is een vrijwillige en vrije handeling van de erfgenamen, die niet de eigenaars worden van de goederen van de overledene enkel door de aanvaarding.

Eén zaak is het aanvaarden van de erfenis in Spanje, een andere is de toewijzing, verdeling of opsplitsing van de erfenis, hoewel beide handelingen in bepaalde gevallen gelijktijdig gebeuren.

De aanvaarding van de erfenis in Spanje kan puur en eenvoudig zijn of ten voordele van de boedelbeschrijving.

De eenvoudige, pure aanvaarding van de erfenis kan op zijn beurt uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn.

De uitdrukkelijke aanvaarding kan uitgevoerd worden in een openbaar of privaat document.

De stilzwijgende aanvaarding van de erfenis in Spanje is degene die gebeurt door handelingen die een wens tot aanvaarding veronderstellen.

Door de pure en eenvoudige aanvaarding van de erfenis neemt de erfgenaam de lasten en verplichtingen van de erflater op zich en wordt hij aansprakelijk gesteld met zijn eigen patrimonium.

Door het aanvaarden van de erfenis ten voordele van de boedelbeschrijving wordt de erflater aansprakelijk gesteld voor de schulden van de overledene voor het deel van de erfenis dat hij geërfd heeft.

Elke erfgenaam kan een erfenis aanvaarden in Spanje ten voordele van de boedelbeschrijving, hoewel de erflater dit verboden kan hebben. Hij kan ook verzoeken om de opstelling van de boedelbeschrijving alvorens de erfenis te aanvaarden of te weigeren. De verklaring van het inroepen van het voordeel van de boedelbeschrijving dient opgesteld te worden voor de Notaris.

Aarzel niet om contact op te nemen met de professionals van Welex, waar we uw twijfels met betrekking tot de aanvaarding van de erfenis in Spanje zullen oplossen.

Het Spaanse Burgerlijke Wetboek geeft niet uitdrukkelijk een termijn aan om een erfenis in Spanje te aanvaarden of weigeren, waardoor de doctrine en jurisprudentie 30 jaar aangegeven hebben als termijn waarbinnen de erfgenaam zijn wens om de erfenis te aanvaarden kenbaar dient te maken door het instellen van een vordering op onroerende goederen. We nemen aan dat de termijn van 30 jaar aanvangt vanaf de datum van het overlijden; desondanks heeft de rechtspraak dit begin opgevat als aanvangend vanaf het ogenblik waarop de erfenis door iemand in bezit genomen wordt.

Er zijn termijnen die zowel door het Burgerlijk Wetboek als de belastingwetgeving vastgesteld worden en waar rekening mee gehouden dient te worden:

Zo bepaalt het Burgerlijk Wetboek in Spanje dat elke geïnteresseerde (schuldeisers van de overledene, de erfgenamen zelf, of schuldeisers van deze laatsten, bijvoorbeeld) van de erfgenaam kan vragen dat hij zijn wens kenbaar maakt om de erfenis te aanvaarden of weigeren, door beroep te doen op een notaris opdat deze hem een termijn zou geven van 30 kalenderdagen om de erfenis in Spanje gewoon puur en eenvoudig te aanvaarden, ten voordele van de boedelbeschrijving, of deze onmiddellijk te weigeren. De notaris zal u er ook van in kennis stellen dat, indien u uw wens niet kenbaar maakt binnen deze termijn, er aangenomen zal worden dat de erfenis puur en eenvoudig aanvaard wordt. Daarom zal deze termijn van 30 jaar afnemen wanneer iemand er een wettelijk belang bij heeft dat de erfenis aanvaard of geweigerd wordt.

Anderzijds stelt de belastingwetgeving een termijn van 6 maanden vast, vanaf de datum van overlijden om de successierechten te betalen in Spanje, hoewel er tot een jaar uitstel gevraagd kan worden, indien en wanneer het verzoek gedaan wordt binnen de eerste 5 maanden na het overlijden.

Soms komen in onze kantoren van Welex buitenlandse klanten die aangespoord worden voor de termijn van 6 maanden, die in elk geval een belastingtermijn en geen burgerlijke is. De professionals van Welex zijn er voor hen om deze en andere vragen met betrekking tot de termijnen om de erfenis in Spanje te aanvaarden te beantwoorden.

De Spaanse wetgeving laat een erfgenaam of persoon met recht om te erven toe om een erfenis in Spanje te aanvaarden of te weigeren of ze te aanvaarden ten voordele van de boedelbeschrijving. Dit is een vrije en vrijwillige handeling.

Het is mogelijk dat de erfgenaam of de persoon die recht heeft om te erven twijfelt over het aanvaarden van de erfenis in Spanje, of dit nu is omwille van de te betalen successierechten, door de schulden van de overledene, waardoor hij in geval van aanvaarding van de pure en eenvoudige erfenis ook de verplichtingen en dus de schulden die de overledene gedurende zijn leven had op zich zou nemen.

In deze situatie is het mogelijk dat de erfgenaam van de erfenis in Spanje verkiest om niet te erven of de erfenis in Spanje af te wijzen. Deze afwijzing dient uitdrukkelijk en in een openbare akte te gebeuren voor de notaris in Spanje.

Gelieve er rekening mee te houden dat, indien u een erfenis in Spanje weigert, u deze in zijn geheel weigert, dit wil zeggen dat het niet mogelijk is om een deel van de erfenis te weigeren. U weigert alles.

Zo kunt u, indien u de erfenis in Spanje aanvaardt, deze later niet toch afwijzen.

Zoals het mogelijk is om een erfenis in Spanje af te wijzen, is het ook mogelijk om deze te aanvaarden ten voordele van de boedelbeschrijving.

Aarzel niet om contact op te nemen met de professionals van Welex, experts in erf- en testamentrecht. We zullen uw vragen beantwoorden en u begeleiden bij vragen waar u nog mee zit.

Zoals we eerder al gezegd hebben, is de aanvaarding van een erfenis in Spanje een verklaring waardoor de erfgenamen (of de personen die opgeroepen worden voor een erfenis) hun wens kenbaar kunnen maken om een erfenis van een overledene te aanvaarden of af te wijzen.

De aanvaarding van de erfenis en de toewijzing, verdeling of splitsing van de erfenis zijn twee verschillende zaken, hoewel beide handelingen soms gelijktijdig plaatsvinden.

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de aanvaarding van de erfenis in Spanje uitgevoerd kan worden door middel van een openbaar of privaat document.

Hoewel de aanvaarding en toewijzing van de erfenis in Spanje uitgevoerd kan worden door middel van zowel een openbaar als een privaat document, is het raadzaam, en vooral wanneer de erfenis onroerend goed omvat, als dit gebeurt door middel van een openbare akte voor de notaris.

Hoewel aanvaarding enerzijds en toewijzing, verdeling of splitsing van de goederen anderzijds juridisch verschillende zaken zijn, worden ze normaal gesproken simultaan uitgevoerd door het verlijden van de zogenoemde “akte van aanvaarding en toewijzing van de erfenis”, om verlenging van de situatie van het uitstaan van een erfenis te voorkomen.

Opdat er een aanvaarding van de erfenis in Spanje zou zijn, dient eerst bepaald te worden wie de erfgenamen en de overige personen die opgeroepen worden voor de erfenis zijn. Dit wordt bepaald afhankelijk van of de erflater een testament verleden heeft (erfopvolging krachtens uiterste wil) of niet (erfopvolging ab intestato).

Zodra bepaald is wie de erfgenamen en/of legatarissen zijn, hetzij door middel van een testament, hetzij door een akte van aanstelling van erfgenamen ab intestato, kunnen deze voor de notaris verschijnen om een akte van aanvaarding en toewijzing van de goederen van de erfenis in Spanje te verlijden.

In algemene termen zijn de documenten die noodzakelijk zijn voor de voorbereiding van een akte van aanvaarding/toewijzing van een erfenis in Spanje de volgende:

– Kopie van de identiteitsdocumenten van alle erfgenamen, of een kopie van hun paspoorten en NIE indien het gaat om buitenlanders.

– Gezinsboekje, om de burgerlijke stand en het aantal kinderen van de overleden persoon aan te tonen.

– Certificaat van overlijden, om het overlijden van de erflater van de erfenis aan te tonen.

– Certificaat van uiterste wilsbeschikking, dat voor ons bepaalt of de erflater gedurende zijn leven een testament verleden heeft, en in voorkomend geval, de goedkeuring van de notaris.

– Geautoriseerd afschrift van het testament, indien dit bestaat. In gevallen waarbij het gaat om een buitenlands testament dient dit afschrift te voldoen aan de vereisten van de Spaanse wetgeving, te beschikken over een apostille en een beëdigde vertaling ervan te bevatten.

-Indien er geen testament bestaat, wordt de erfopvolging ab intestato aangevat, waarbij de akte van aanduiding van ab intestato-erfgenamen noodzakelijk is.

– Indien de overledene een buitenlander was die goederen had in Spanje maar die geen testament verleden heeft, noch in Spanje, noch in het buitenland, dienen de familieleden een rechtsgeldig certificaat voor te leggen, uitgegeven door de bevoegde autoriteiten, met betrekking tot erfopvolgingen in het land van de overledene, waarin de erfgenamen van de overledene en de verdeling van goederen bepaald worden, ook van degene in Spanje. Dit document kan vervangen worden door het Europese erfopvolgingscertificaat.

– Afschrift van de akten of contracten waarin een beschrijving staat van de onroerende goederen die toebehoren aan de erflater.

– Ontvangstbewijzen van belasting op onroerend goed indien de onroerende goederen een stedelijk karakter hebben en de polygonen en percelen indien het gaat om grond.

– In geval van bankrekeningen, deposito’s, fondsen met bankentiteiten en kredieten, zijn de certificaten uitgegeven door de overeenkomstige entiteiten noodzakelijk; hierop dienen de vorderingen en schulden van de erflater op de datum van overlijden vermeld te worden en het gemiddelde.

– Certificaat van levensverzekeringen op naam van de overledene.

– Indien er voertuigen zijn die op naam staan van de erflater, documentatie met betrekking tot het voertuig.

– Tot slot kunnen, indien deze er zijn, ook de facturen voor de begrafenis van de overledene toegevoegd worden.

Algemeen gesproken zijn dit de noodzakelijke documenten die u, als erfgenaam, dient te leveren om de akte van Aanvaarding en Toewijzing van een erfenis in Spanje te verlijden.

Vanuit de kantoren van Welex lossen we elke vraag voor u op die u hebt met betrekking tot deze zaak.

Telkens wanneer een onroerend goed deel uitmaakt van de goederen die tot een erfenis in Spanje behoren, dient de Akte van Aanvaarding en Toewijzing van de Erfenis in Spanje geregistreerd te worden in het overeenkomstige Eigendomsregister, opdat de Registratiedienst in de desbetreffende boeken noteert wie of welke personen de nieuwe eigenaars zijn van de onroerende goederen.

Voordat de akte voorgelegd wordt in het Eigendomsregister, dient de overeenkomstige Erfbelasting betaald te worden en dient de overeenkomstige Gemeente geïnformeerd te zijn over de nieuwe eigenaars met betrekking tot de gemeentelijke meerwaardebelasting.

Wanneer een familielid sterft, in dit geval een familielid in opgaande lijn, zoals onze vader of moeder, kunnen de erfgenamen niet beschikken over de bankrekeningen, noch over deposito’s of fondsen die het familielid had bij de bank- of kredietentiteit in Spanje.

Eerst dient er een reeks formaliteiten vervuld te worden. Enkel de bankentiteit kan informatie geven over de rekening van het familielid waarvan ze kunnen aantonen de erfgenamen te zijn, ze brengen hiervoor het testament mee of de verklaring van de erfgenamen bij versterf.

Op dat ogenblik kan de bankentiteit hem een certificaat geven van de schulden en vorderingen die hun familielid had op het ogenblik van overlijden, maar hij kan hier geen gebruik van maken, aangezien de bankentiteit alle contracten die het had met de overledene zal blokkeren, vanaf het ogenblik van het vaststellen van het overlijden. De bankentiteit geeft dit certificaat uit opdat de erfgenamen een Akte van Aanvaarding en Toewijzing van de erfenis kunnen voorleggen en de successierechten kunnen betalen.

Zodra de akte verleden is en de successierechten in Spanje betaald zijn, stelt de bankentiteit de bedragen, deposito’s, fondsen en alle andere producten die de overledene had bij de bankentiteit en waarvoor de successierechten betaald zijn, ter beschikking van de erfgenamen.

In principe dienen in de akte van aanvaarding en toewijzing van de erfenis in Spanje alle gekende goederen van de erflater op datum van zijn overlijden opgenomen te zijn, en niet enkel de fysieke goederen, maar ook de rechten en verplichtingen. De goederen en rechten vormen het actief van de erfenis, terwijl de schulden en verplichtingen, het passief vormen.

Zo kan het actief, of de goederen van de erfenis in Spanje, het volgende zijn:

 • Onroerende goederen die al dan niet zijn ingeschreven in het Eigendomsregister. Hier dient elk onroerend goed van de erflater opgenomen te worden bij de nalatenschap: grondeigendommen, stedelijke eigendommen, woningen, garageplekken, opbergruimten.
 • Cashgeld, fondsen, deposito’s in bank- en kredietentiteiten.
 • Aandelen, deelnemingen en waarden die de overledene had op de datum van zijn overlijden.
 • Levensverzekeringen, hoewel er rekening mee gehouden dient te worden dat het verzekerde kapitaal geen deel uitmaakt van de nalatenschap. Dit is afhankelijk van de begunstigden van deze verzekering, om te bepalen of het kapitaal uiteindelijk deel uitmaakt van de erfenis.
 • Motorvoertuigen, die al dan niet ingeschreven zijn bij de Spaanse Algemene Verkeersdirectie.
 • De overige goederen die voor hun waarden of belang in het bijzonder vermeld dienen te worden, zoals het geval kan zijn bij juwelen of kunstwerken.
 • Huishoudelijke uitzet, die normaal gesproken samengesteld is uit meubilair en gewone huisraad van de overledene.

In principe maken bepaalde rechten die de overledene had gedurende zijn leven geen deel uit van de goederen die de nalatenschap uitmaken, zoals rechten voor gebruik, bewoning, vruchtgebruik voor het leven, huur, etc. hoewel er een oplossing geboden zal dienen te worden voor de bijzondere omstandigheden die gecreëerd worden door dergelijke rechten.

Naast het actief (goederen en rechten van de erfenis), dient rekening gehouden te worden met de schulden (passief) die de erflater had op de datum van zijn overlijden, aangezien er omstandigheden kunnen bestaan waarin het passief van een persoon het actief overtreft en de erfgenamen indien ze de erfenis puur en eenvoudig zouden aanvaarden, verplicht zouden zijn om de schulden op zich te nemen met de goederen, niet alleen uit de erfenis, maar ook die van hen persoonlijk.

Als u buitenlander bent en tegelijkertijd erfgenaam van goederen die gelokaliseerd zijn in Spanje, is het in principe niet verplicht om een akte van aanvaarding en toewijzing van de erfenis te verlijden in Spanje. Alles is afhankelijk van of u de erfenis wenst te aanvaarden of af te wijzen en er dient rekening gehouden te worden met bepaalde persoonlijke omstandigheden van de overledene, zoals zijn laatste verblijfplaats en of hij een testament verleden heeft in het buitenland of in Spanje.

In elk geval raden we u aan om contact op te nemen met de professionals die gespecialiseerd zijn in erf- en testamentrecht, indien u buitenlands erfgenaam bent van goederen uit een erfenis in Spanje. Bij Welex vindt u gespecialiseerde, juridische adviseurs die deze vragen voor u zullen oplossen en u zullen begeleiden.

Vanuit Welex bestuderen we uw geval en laten we u weten of u een erfakte dient te verlijden in Spanje.

In het Spaanse erfrecht, dat verschilt van andere, Europese erfrechten, is de vrijheid om een testament te maken onderworpen aan voorwaarden en beperkt tot de zogenoemde “wettelijke erfdelen”.

Het wettelijke erfdeel is een deel van de goederen van de erfenis dat door de wet voorbehouden is aan de legitimarissen. Daarom kunnen we zeggen dat we een kind kunnen “onterven” van de overige goederen van de erfenis, waarbij we het wettelijke erfdeel respecteren.

Wanneer onze echtgenoot overlijdt, dienen we in de eerste plaats rekening te houden met het financiële huwelijksvermogensstelsel dat van toepassing was op het huwelijk.

Als het financiële huwelijksvermogensstelsel de in Spanje gebruikelijke “huwelijksgemeenschap” is, dient eerst overgegaan te worden tot de liquidatie van deze “gemeenschap”, die bestaat uit enerzijds de helft van de goederen van de gemeenschap die deel uitmaken van de nalatenschap en de andere helft die toebehoort aan de overlevende echtgenoot, na de ontbinding van de huwelijksgemeenschap en die geen deel uitmaken van de erftegoeden, maar die privaat toebehoren aan de andere echtgenoot.

Wanneer dus de huwelijksgemeenschap ontbonden is, heeft de echtgenoot in algemene termen recht op:

 • Toewijzing van het geheel van de familiewoning of dat er hierop een gebruiks- en bewoningsrecht ontstaat. De echtgenoot dient de erfgenamen te vergoeden indien de waarde van de woning of het bewoningsrecht hetgeen dat hem toekomt uit de erfenis overtreft.
 •  De echtgenoot heeft ook recht op wat genoemd wordt “wettelijke vergoeding vruchtgebruik” die verschilt afhankelijk van of de erfgenaam de erfenis overerft met andere legitimarissen (kinderen of nakomelingen) of verwanten in opgaande lijn. Zo zal indien hij overerft:
 1. Met kinderen of nakomelingen, de echtgenoot recht hebben op vruchtgebruik van het derde bestemd tot verbetering.
 2. Met de ouders van de erflater, recht hebben op vruchtgebruik voor de helft.

Indien hij niet overerft met nakomelingen of bloedverwanten in de zijlijn, dan zal hij, bij wettelijke erfopvolging, de echtgenoot in alle goederen opvolgen.

Houd er hierbij rekening mee dat de erfrechten van de echtgenoot van toepassing zijn zolang hij niet feitelijk of wettelijk gescheiden is.

Het voorgaande zal ook niet van toepassing zijn bij niet-gehuwde partners, die onder het Spaanse recht.

Het is niet verplicht om de diensten van een advocaat in te huren om een erfenis te verlijden in Spanje, maar het is ten zeerste aan te raden en we willen hier nog aan toevoegen dat het beste is om beroep te doen op een advocaat die gespecialiseerd is in erf- en testamentrecht.

Bij Welex krijgt u advies van de juiste professionals die u zullen begeleiden bij alle formaliteiten om een erfenis te aanvaarden of af te wijzen in Spanje.

Indien het passief van de erfenis in Spanje groter is dan het actief zou het vanuit financieel standpunt, niet in uw voordeel zijn om de erfenis in Spanje te aanvaarden en toe te laten wijzen.

Ja, u kan weigeren om een erfenis te aanvaarden in Spanje. Denk eraan dat we bij Welex de marktprijs berekenen van de waarde van de goederen en rechten en dat we deze verrekenen met de waarde van de marktprijs van schulden en verplichtingen. Indien het resultaat positief is, dan zou het goed zijn om de goederen van de erfenis in Spanje te aanvaarden en te laten toewijzen. Indien dit resultaat negatief zou zijn, is het uw beslissing om de erfenis in Spanje niet te aanvaarden, waarbij ook rekening gehouden kan worden met de emotionele waarden die de goederen kunnen hebben.

In elk geval raden we u vanuit Welex aan, indien u de erfenis niet wenst te aanvaarden, om deze uitdrukkelijk af te wijzen en daarbij beroep te doen op een goede advocaat die gespecialiseerd is in erfenissen in Spanje. Aarzel niet om nu contact met ons op te nemen!

Indien u wenst te weten of erfgenaam bent van goederen in Spanje en dus recht hebt op een erfenis in Spanje, dient u eerst te beschikken over het Certificaat van Uiterste Wilsbeschikkingen in Spanje.

Onze advocaten die gespecialiseerd zijn in Erfenissen in Spanje staan tot uw beschikking om het genoemde Certificaat van Uiterste Wilsbeschikkingen in Spanje aan te vragen, wat een document is dat uitgegeven wordt door het Centrale Register van Aktes van Uiterste Wilsbeschikkingen, gelegen in Madrid en waardoor ons bevestigd zal worden of de overledene een testament verleden had in Spanje. In voorkomend geval zal dit certificaat de goedkeurende notaris ervan aangeven.

Op deze manier kan u erachter komen of u erfgenaam bent van een erfenis in Spanje.

Aarzel niet om contact op te nemen met onze advocaten die gespecialiseerd zijn in patrimoniale opzoekingen in Spanje. Afhankelijk van het type goed waarover het gaat, kan men contact opnemen met verschillende organismen en registers in Spanje.  Normaal gesproken zijn onroerende goederen geregistreerd in de Eigendomsregisters.

Stuur ons de beschikbare documentatie van uw familielid (paspoort, NIE-certificaten in Spanje, laatst beschikbare adres, enz.) en onze advocaten gespecialiseerd in erfenissen in Spanje zullen u met plezier helpen om deze patrimoniale opzoekingen uit te voeren.

Juridisch advies in Marbella

 DIGITAAL CERTIFICAAT IN SPANJE

Met het digitale certificaat wordt onze identiteit op het internet bevestigd, zowel als natuurlijk persoon alsmede als rechtspersoon. Uw gegevens worden telkens beschermd wanneer uw digitale handtekening wordt gebruikt en wanneer u een online transactie uitvoert.

Neem gerust contact op met ons advocaten- en accountantskantoor in Marbella om uw digitale handtekening in Spanje te verkrijgen.

Het digitale certificaat is in Spanje drie jaar geldig. Na deze drie jaar dient het verlengd te worden.

Met uw digitale certificaat verlopen de bureaucratische procedures in Spanje sneller en eenvoudiger. Neem gerust contact op met Welex, uw advocaat en accountant in Marbella, die uw digitale handtekening tegen een redelijke prijs kan verkrijgen!

Bij Welex regelen we het verkrijgen van het digitale certificaat en begeleiden we u bij elke hiertoe bevoegde publieke instantie. U dient uw originele paspoort of identiteitskaart en een kopie van het NIE-certificaat (vreemdelingenidentiteitsnummer) te overleggen. Sommige organisaties verlangen het originele NIE-certificaat.

Als u nog geen NIE-certificaat heeft, kunnen wij bij Welex de procedure voor het verkrijgen van een NIE-certificaat voor u regelen.

https://www.Welex.es/es?s=nie

Als u een woning in Spanje heeft gekocht, moet u ervoor zorgen dat de elektriciteits- en watervoorziening op uw naam staat en is het raadzaam om de betalingen per automatische incasso te laten verlopen.

Bij Welex kunnen we de eigendomsoverdracht en de automatische incasso in goede banen leiden.

U dient een water- en elektriciteitsrekening van de vorige eigenaar te verkrijgen.

Als u een nieuwe woning heeft gekocht, heeft u een kopie van de eerste inwonervergunning nodig.

Houd er rekening mee dat voor woningen ouder dan 20 jaar een certificaat moet worden aangevraagd bij een erkende elektricien of loodgieter.

Bij Welex kunnen we ook zorgen voor de wijziging van eigenaar en van het adres, en van andere benodigdheden zoals Ibi (vermogensbelasting), vuilnis, gemeenschapslasten, telefoon, gas, enz.

Voorwaarden:

 Voorwaarden voor de invoer van voertuigen in Spanje

Zodra het voertuig in Spanje is, heeft u 30 dagen de tijd om het te registreren. U heeft tevens de mogelijkheid tot verkrijging van een tijdelijke registratie van de Dirección General de Trafico (DGT) tot het einde van de registratieprocedure.

Vereiste documenten voor de invoer van een voertuig in Spanje

 • Originele factuur van het aankoop- of verkoopovereenkomst van het voertuig
 • Kopie van de nationale identiteitskaart of het paspoort van de verkoper en NIE indien het een buitenlander betreft en contactgegevens
 • Kopie van DNI of paspoort en NIE als de koper een buitenlander is en contactgegevens
 • Europees COC-conformiteitscertificaat
 • Betaling van overdrachtsbelasting of BTW
 • Belasting op bepaalde vervoermiddelen (registratiebelasting in Spanje)

Het voertuig dient een technische keuring hier in Spanje te ondergaan voordat het wordt geregistreerd.

Voor de technische keuring van voertuigen (I.T.V., inspección Técnica de Vehículos) hier in Spanje zijn de volgende documenten vereist:

 • Originele factuur of verkoopovereenkomst (origineel en kopie)
 • Bewijs van betaling (origineel en kopie)
 • Rijbewijs

Als de ITV positief is, kunt u met de registratie naar de DGT.

U moet dan een afspraak maken bij het DGT en de volgende documenten indienen:

 • Registratiekosten op basis van de CO2-uitstoot van het voertuig. Dit tarief varieert van 4,75% (121-159g/km) tot 14,75% (200g/km of meer).
 • Betaling van de jaarlijkse motorrijtuigenbelasting ( IVTM)

Bij Welex kunnen we u adviseren en u begeleiden bij alle procedures om uw voertuig in te voeren.

Neem gerust contact op met Welex, uw advocatenkantoor in Marbella.

Als gevolg van de crisis naar aanleiding van Covid-19 hebben overheidsinstellingen hun kantoren voor de burgers gesloten.

Volgens het Koninklijk Besluit 463/2020 van 14 maart staat de belastingdienst het gebruik toe van certificaten die verlopen zijn of op het punt staan te verlopen gedurende de quarantaineperiode van Covid-19.

Individuele certificaten van één enkele beheerder of van een gemeenschappelijke beheerder kunnen on line worden verlengd zonder dat de beperking van de bovengenoemde termijnen in aanmerking wordt genomen.

Voor de aanvraag van nieuwe certificaten worden alternatieven onderzocht die technisch en juridisch haalbaar zijn.

Bij WeLex advocatenkantoor in Marbella houden we u op de hoogte van eventuele nieuwe ontwikkelingen die zich voordoen.

Is uw verblijfsvergunning verlopen?

Volgens het reglement voor buitenlanders heeft u tot 90 kalenderdagen na afloop van uw verblijfsvergunning de tijd om deze te vernieuwen. Als dit niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt, bevindt u zich in een onregelmatige situatie in Spanje.

Als gevolg van de door de Covid-19 veroorzaakte noodsituatie hebben alle administratieve afdelingen die procedures voor buitenlanders uitvoeren, hun kantoren voor persoonlijke diensten gesloten. Alle eerder overeengekomen afspraken zijn geannuleerd.

Als uw verblijfsvergunning is verlopen, heeft u de mogelijkheid om de verlenging langs elektronische weg in te dienen. De Vreemdelingenkantoren zullen de ingediende verlengingsaanvraag in overweging nemen en ook als er nog documenten ontbreken, zullen ze u vragen deze aan te vullen zonder dat de termijn begint te lopen tot het einde van de noodsituatie.

Hieronder staan de procedures die tijdelijk zijn opgeschort:

 • Terugkeervergunningen
 • Uitnodigingsbrieven
 • Visumverlenging of verblijf zonder visum
 • NIE, certificaat voor ingezetene en niet-ingezetene
 • Inschrijfformulier
 • Documentatie over internationale bescherming en staatloosheid
 • Certificaat van inschrijving van EU-burgers

Neem gerust contact op met ons advocatenkantoor in Marbella voor eventuele fiscale of juridische vragen.

Advies en raadpleging

Minisites

Ons team van professionals, advocaten en economen in Marbella, dankzij hun meer dan 25 jaar ervaring in boekhoudkundige en juridisch advies in Spanje, bieden u exclusieve en meer gepersonaliseerde inhoud in elk van onze mini-sites, zodat u meer te weten kunt komen over onze juridische en fiscale diensten in Spanje, antwoorden kunt vinden op veel van uw vragen en meer in detail kunt overleggen over verschillende kwesties die in de loop der jaren door onze klanten, zowel residenten als niet-residenten in Spanje, aan de orde zijn gesteld.

Boekhoudkundig en fiscaal advies voor ingezetenen en niet-ingezetenen in Spanje

Deze website legt de nadruk op de fiscale en boekhoudkundige adviezen en procedures in Spanje die dit advocatenkantoor in Marbella verstrekt aan zowel particulieren (ingezetenen en niet-ingezetenen voor fiscale doeleinden) als bedrijven.

Procesrechtprocedures in Spanje

Op deze website vindt u voorlopige informatie over de verschillende gerechtelijke procedures in Spanje, waarin u wellicht geïnteresseerd bent, alsmede informatie over onze afdeling procesvoering in Marbella.

Proces van het kopen en verkopen van een woning in Spanje en andere formaliteiten

Op deze website bieden onze advocaten en economen in Marbella, u een geïndividualiseerde, persoonlijke en hoogwaardige aandacht in het proces van het kopen en verkopen van uw eigendom in Spanje.

Do you need legal advice about a property in Spain?

Welex has a team of professionals, composed, among others, of lawyers and economists, experts in the purchase and sale of real estate, both in the legal and fiscal sides of the transaction. Clarify your doubts, do not wait to ask for advice. Contact our offices without any commitment, we will be willing to help you.

Contact

Accountants in Marbella

Voor meer informatie, wij hebben specifieke websites met verschillende onderwerpen.

Koop en verkoop van vastgoed
Procesrecht in Spanje
Accountancy en belasting in Spanje