De bestuurder heeft het bestuur en de leiding over de vennootschap in Spanje.

Er zijn verschillende manieren om het bestuur van een vennootschap in Spanje uit te oefenen, aangezien er gekozen kan worden tussen de benoeming van één bestuurder, van meerdere bestuurders die gezamenlijk of hoofdelijk hun functie uitoefenen, of het bestuur kan toevertrouwd worden aan een raad van bestuur (RvB).

In het geval van een Spaanse naamloze vennootschap, wanneer het bestuur wordt toevertrouwd aan twee bestuurders, zullen deze bestuurders gezamenlijk optreden. Wanneer het bestuur wordt toevertrouwd aan meer dan twee bestuurders, dan zullen deze bestuurders samen een raad van bestuur vormen.  

Indien het gaat om een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, dan kunnen in de statuten de verschillende vormen waarin het bestuur wordt uitgeoefend worden vastgelegd. Hiermee krijgt de algemene vergadering de bevoegdheid om te opteren voor een van deze alternatieven.

Elk besluit in verband met een verandering in het bestuur van een vennootschap moet worden vastgelegd in een openbare akte voor een notaris en moet worden geregistreerd in het betreffende handelsregister. Bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen of rechtspersonen zijn en, tenzij anders is bepaald in de statuten, is het niet noodzakelijk dat zij aandeelhouders zijn in de vennootschap. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, moet één natuurlijke persoon worden aangewezen om de vennootschap te vertegenwoordigen voor de uitoefening van de functie.

De bevoegdheid om bestuurders te benoemen, ligt bij de algemene vergadering en de benoemingen worden van kracht na de aanvaarding van hun functies. Na aanvaarding moeten de functies in het handelsregister worden geregistreerd met vermelding van hun identiteit en of ze gezamenlijk of hoofdelijk handelen.

De functie van bestuurder  is onbezoldigd, tenzij in de statuten van de vennootschap anders wordt bepaald. In dat geval moet ook een bezoldiging worden vastgelegd.

Bij Welex vindt u deskundigen in het Spaanse vennootschapsrecht. Zij bieden juridisch en fiscaal advies bij het oprichten van een bedrijf in Spanje. Onze professionals gaan met u mee naar de notaris voor het doen verlijden van de oprichtingsakte, het verkrijgen van de fiscale identificatiecode (CIF) voor uw bedrijf in Spanje, de afwikkeling van de belastingen en de registratie bij het Spaanse handelsregister.