Wanneer u in Spanje een erfenis hebt ontvangen, moet u, ook als u geen resident bent, bij de belastingdienst een zelfevaluatie van de successie- en schenkingsbelasting indienen. Het belastingformulier voor zelfevaluatie heet 650. De Autonome Gemeenschap Andalusië heeft onlangs voor echtgenoten en directe familieleden een vermindering van de belastbare grondslag voor nalatenschappen vastgesteld, voor een bedrag van maximaal een miljoen euro.

 

Wie kan profiteren van deze verlaging van de belastinggrondslag voor nalatenschappen in Andalusië?

Om voor deze vermindering in aanmerking te komen, moeten de erfgenamen aan de volgende voorwaarden voldoen:

1e. Als volgt verbonden zijn met de overledene:

– Nakomelingen of geadopteerden, jonger dan 21 jaar.

– Nakomelingen of geadopteerden, 21 jaar of ouder. Echtgenoten, ascendenten of adoptanten.

 

Vermindering belastinggrondslag miljoen euro erfenissen Andalusië

De volgende groepen worden met het bovenstaande gelijkgesteld:

– Feitelijke partners die zo ingeschreven zijn in het register van de Autonome Gemeenschap Andalusië en feitelijke partners die ingeschreven zijn in een register dat vergelijkbaar is met het register van Andalusië, van andere overheidsdiensten.

– Personen die ter adoptie aan permanente gezinspleegzorg en voogdij onderworpen zijn, worden gelijkgesteld met geadopteerden.

– Personen die permanente gezinspleegzorg en voogdij voor adoptiedoeleinden uitoefenen, zullen worden gelijkgesteld met geadopteerden

2e. Dat het vroegere vermogen van de erfgenaam in Spanje niet meer dan 1.000.000 euro bedraagt of gelijk is aan dat bedrag.

De belastinggrondslag van de successierechten wordt gevormd door de nettowaarde van de individuele verwerving van elke erfgenaam.

 

Bonus op donaties tussen levenden. Schenkingen in Spanje

In het geval van schenkingen “inter vivos” krijgen de belastingplichtigen van de successie- en schenkingsbelasting, bij wie aan de voorwaarden van bloedverwantschap of aan de eerder genoemde vergelijkingen daarvan is voldaan, een korting van 99% op het belastingquotum dat uit de schenkingen “inter vivos” voortvloeit, op voorwaarde dat dit binnen de termijn van de indiening van de belasting in een openbaar document wordt geformaliseerd en dat de herkomst van de fondsen gerechtvaardigd is in de gevallen waarin de schenking contant geld is, te rekenen vanaf de volgende dag waarop de schenking “inter vivos” zal plaats vinden.

Indien u meer informatie wenst over de aanvaarding van uw nalatenschap in Spanje, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.