In een voorgaand webartikel van dit kantoor van strafrechtadvocaten in Marbella, hebben we het al gehad over de betaling als oorzaak van opheffing van verplichtingen in Spanje.

Zoals we reeds aangegeven hebben, wordt het rechtskader bepaald in deel 1, hoofdstuk IV, Titel I, Boek IV van het Burgerlijk Wetboek, bestaande uit 25 artikelen, waaronder de verrekening van betalingen, betaling door overdracht van goederen en aanbod tot betaling en consignatie, die allemaal omwille van hun belang, individueel behandeld zullen worden in andere webartikelen.

Onder dit artikel vinden we de aanduiding van personen die de prestatie moeten uitvoeren en de personen die de betaling van verplichtingen in Spanje.

Het Wetboek behandelt dit in artikel 1158, in de eerste plaats met betrekking tot personen die de betaling kunnen uitvoeren, door te bepalen dat:

 

  • Artikel 1158

De betaling kan uitgevoerd worden door elke persoon, die al dan niet belang heeft bij de uitvoering van de verplichting, of de schuldenaar deze nu kent en goedkeurt, of hem niet kent.

Hij die betaalt voor rekening van iemand anders kan van de schuldenaar terugeisen wat hij betaald heeft, tenzij hij dit tegen zijn uitdrukkelijke wil gedaan heeft.

In dit geval kan enkel datgene van de schuldenaar teruggevraagd worden waarvoor de betaling voor hem nuttig geweest zou zijn.

De uitleg van dit artikel legt het accent op de mogelijkheid dat een vreemde persoon van buiten de verplichte kring de prestatie betaalt. Deze mogelijkheid kan zelfs gerealiseerd worden tegen de uitdrukkelijke wil van de schuldenaar in. Zo ontstaat de mogelijkheid om een derde de betaling uit te laten voeren, waardoor een actie tot vergoeding ontstaat ten gunste van de persoon die de schuld heeft betaald, ten laste van de oorspronkelijke schuldenaar, echter met als grens het deel van de betaling dat nuttig zou zijn geweest voor die schuldenaar. In dit verband STS 1623/2016 (08/04/2016).

 

Niettegenstaande het voorgaande, worden de gevolgen van de betaling uitgevoerd door een derde zonder medeweten van de schuldenaar, beperkt. Op deze manier bepaalt artikel 1159 het volgende:

 

  • Artikel 1159

Hij die betaalt in naam van de schuldenaar, zonder zijn medeweten, kan de schuldeiser niet dwingen om hem in zijn rechten te subrogeren.

In dit geval zal de derde niet de rechten genieten waarover de schuldenaar in zijn voordeel beschikte; dit zal beperkt zijn tot de handeling van vergoeding door de schuldenaar van het deel dat nuttig geweest zou zijn voor hem.

 

We vinden de volgende beperkingen met betrekking tot de betaling van verplichtingen in Spanje:

 

Wie mag de betaling van verplichtingen in Spanje uitvoeren en ontvangen? Welex, uw kantoor van strafrechtadvocaten in Marbella, Málaga, Spanje, geeft u de antwoorden

  • Artikel 1160

Bij verplichtingen om te geven zal de betaling, uitgevoerd door iemand die niet de vrije beschikking heeft over het verschuldigde voorwerp en het vermogen om het te vervreemden, niet geldig zijn. Als de betaling echter zou bestaan uit een hoeveelheid geld of een verbruiksvoorwerp, dan zal er geen regres zijn tegen de schuldeiser die het te goeder trouw heeft uitgegeven of verbruikt.”

 

  • Artikel 1161

Bij verplichtingen tot uitvoering zal de schuldeiser niet gedwongen kunnen worden om de prestatie of dienst te ontvangen van een derde, wanneer rekening gehouden werd met de kwaliteit en omstandigheden van de persoon van de schuldenaar bij de vaststelling van de verplichting.”

Het wetboek omvat vier artikelen, 1162 tot 1165, met betrekking tot personen waaraan de betaling dient gedaan te worden. Zo dient de betaling uitgevoerd te worden aan de persoon ten gunste van wie de verplichting vastgelegd werd, of aan een andere persoon die gemachtigd is om deze namens hem te ontvangen. Indien deze verhinderd is of aan een derde was gedaan, zal ze geldig zijn in de mate van wat nuttig zou geweest zijn voor hem. Indien ze te goeder trouw gedaan zou zijn aan wie in het bezit was van het krediet, zal de betaling bevrijdend zijn. Desondanks zal deze betaling niet geldig zijn nadat er een gerechtelijk bevel uitgevaardigd is tot beslaglegging op de schuld.

 

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het rechtsdomein van verplichtingen en contracten en kunnen u bijstaan en begeleiden, zowel bij de betalingseis als bij de uitvoering ervan. Bel ons nu.