In Spanje is de Audiencia Provincial bevoegd voor de vervolging en uitspraak van strafbare feiten begaan en onderzocht in de gerechtshoven van haar provincie

Door Welex, strafrechtadvocaten in Marbella. Vind nu een gespecialiseerde Strafrechtadvocaat!De bevoegdheid van rechters en rechtbanken in Spanje op strafrechtelijk gebied III

Voortgaand met de organen die tussenkomen bij de vervolging en uitspraak van zaken, is de Audiencia Provincial bevoegd voor de vervolging en uitspraak van strafbare feiten begaan en onderzocht in de rechtbanken van het district, en waarvoor de bestraffing niet toebehoort aan de correctionele rechtbank, waarvan we de behandeling bespraken in het voorgaande blogartikel. Deze bevoegdheid kan toegewezen zijn aan de strafkamer van het Tribunal Superior de Justicia of de Audiencia Nacional, afhankelijk van de verscheidene zaken.

De hoven voor geweld tegen vrouwen in Spanje van hun kant zijn bevoegd voor de volgende materies:

1º Voor het instellen van vorderingen om strafrechtelijke aansprakelijkheid te eisen voor strafbare feiten met betrekking tot moord, abortus, letsel, letsels aan het ongeboren kind, strafbare feiten tegen de vrijheid, tegen de morele integriteit, tegen de seksuele vrijheid en indemniteit of elk ander strafbaar feit gepleegd met geweld of intimidatie, gepleegd tegen wie een echtgenote is of geweest is van de dader, of een vrouw die verbonden is met hem door een gelijkaardige affectiviteitsrelatie, zelfs zonder samen te wonen, evenals degene gepleegd op nakomelingen, van zichzelf of van de echtgenote of samenwonende partner, of op minderjarigen of wilsonbekwamen die met hem samenleven of onderworpen zijn aan de macht, voogdij, curatele, plaatsing of feitelijk toezicht van de echtgenote of samenwonende partner, wanneer er zich ook een daad van geweld van dit soort voorgedaan heeft.

2º Voor het instellen van vorderingen om strafrechtelijke aansprakelijkheid te eisen voor elk strafbaar feit tegen de familiale rechten en verplichtingen, wanneer het slachtoffer een van de personen is zoals vermeld in het voorgaande punt.

3º Voor de vaststelling van de overeenkomstige beschermingsbevelen voor slachtoffers, onverminderd de bevoegdheden toegekend aan de Rechter van Wacht.

4º Voor de kennis en uitspraak van vonnissen voor de inbreuken getypeerd in de tweede paragraaf van lid 7 van artikel 171, de tweede paragraaf van lid 3 van artikel 172 en in lid 4 van artikel 173 van de Organieke Wet 10/1995, van 23 november, van het Strafwetboek, wanneer het slachtoffer een van de personen zoals vermeld bij letter a) van dit hoofdstuk is.

Wanneer de feiten gepleegd zijn door een rechtspersoon, wordt de overeenstemmende bestraffing voor wanneer hetzelfde feit gepleegd zou zijn door een natuurlijk persoon toegepast voor de toekenning van bevoegdheid aan de hiervoor genoemde organen.

In de voorgaande artikelen hebben we de reglementering uitgewerkt van het Strafprocesrecht met betrekking tot de bevoegdheid. Niettemin dienen we op te merken dat de studie van de bevoegdheid zich niet beperkt tot de voorafgaande voorschriften, maar dat we ook voorschriften voor bevoegdheid aantreffen op nationaal niveau in andere voorschriften zoals de wet die de instelling van de jury beheerst, Organieke Wet 5/1995, van 22 mei, van de Rechtbank met Jury; de wet die de strafrechtelijke aansprakelijkheid van minderjarigen van minder dan 18 jaar beheerst, Organieke Wet 5/2000, van 12 januari, die de strafrechtelijke aansprakelijkheid van minderjarigen regelt; voorschriften met betrekking tot capaciteiten, evenals de bepalingen van de Organieke Wet met betrekking tot de Rechterlijke Macht en de Wet van rechterlijke Afbakening en structuur, evenals de verdelingsvoorschriften goedgekeurd in de raad van rechters. Naast het voorafgaande dienen we rekening te houden met de internationale voorschriften en overeenkomsten voor de bepaling van de bevoegdheid van supranationale rechtbanken en de bevoegdheid met betrekking tot strafbare feiten die gepleegd zijn in het buitenland.

Al het voorgaande maakt dat deze materie opgebouwd is met een zeer hoog technisch niveau waardoor de bijstand van gekwalificeerde professionals essentieel wordt voor de vervolgbaarheid van vorderingen die voortvloeien uit het strafbare feit.

In het laatste artikel van dit blog zullen we het hebben over wat bekend staat als fórum comissi delicti voor de toewijzing van vorderingen en vervolging aan de beschreven organen.

Welex is een kantoor voor Strafrechtadvocaten in Marbella. We hebben een succesvolle, professionele loopbaan in de verdediging van strafzaken. Onze roem hebben we op de beste manier verkregen, DOOR TE WINNEN. Gegarandeerd eerlijk. Ruime ervaring met ernstige zaken in Spanje.