inheritance in Spain lawyers marbellaNa het overlijden van een persoon hebben de erfgenamen in Spanje het recht om de nalatenschap te aanvaarden of te verwerpen. In geval van aanvaarding, moet de volgende documentatie overhandigd worden om de akte van aanvaarding en de toekenning van de nalatenschap te doen verlijden:

 

– De overlijdensakte die wordt afgegeven door de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.

 

– Het certifcaat van het Register van de Uiterste Wilsbeschikking. Hierin staat vermeld of de overledene een testament had of niet. Om dit aan te kunnen vragen, moeten we over een overlijdensakte beschikken.

 

– Een testament, indien er een testament werd verleden.

 

– Het NIE-nummer van de erfgenamen. Dit is het Spaanse fiscaal nummer.

 

– Een koopakte van de onroerende zaak in Spanje.

 

– Een bankcertificaat met het saldo op de dag van overlijden.

 

Nadat de akte van aanvaarding ten overstaan van de notaris is ondertekend, moet de erfbelasting worden betaald. Dit moet binnen een periode van zes maanden vanaf de datum van overlijden gebeuren.

 

Om de erfbelasting te berekenen, zijn de volgende factoren van belang:

 

.- De verwantschap met de overleden persoon. De volgende reducties worden toegepast:

 

  • Als het gaat om afstammelingen en/of adoptiekinderen onder 21 jaar zal een vermindering op het bedrag van de belasting gelden van 15.956,87 euro, plus 3.990,72 euro voor het aantal jaren tot de leeftijd van 21 tot een maximale vermindering van 47.858,59 euro.
  • In geval van afstammelingen en/of geadopteerde kinderen boven de 21, ouders, adoptiefouders geldt een vermindering van 15.956,87 euro.
  • Als de erfgenamen broers zijn, tantes of ooms, neven of nichten van de overledene, dan bedraagt de vermindering 7.993,46 euro.

 

2º.- Indien de onroerende zaak die men erft de familiewoning is.  In dit geval, wordt een vermindering toegepast van 95%, als de erfgenamen echtgenoot zijn, kinderen of ouders, of verwantschap van meer dan vijfenzestig jaar oud die samengewoond heeft met de overledene voor meer dan twee jaar voorafgaande aan het overlijden, met een grens van 122.606,47 euro. Het is nodig om de woning gedurende tien jaar te behouden.

In Andalusië zal de erfbelasting nul zijn als de waarde van de goederen en rechten niet hoger ligt dan 250.000 euro, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. a) Als de erfgenamen kinderen zijn, adoptiekinderen, echtgenoten of geregistreerd partnerschap hebben ingeschreven in de Registers van Geregistreerde Partnerschappen van de Autonome Gemeenschap van Andalusië, ouders en adoptieouders.
  2. b) Hun voorbestaand vermogen is niet hoger dan 678,11 euro.

Voorkom zorgen en problemen en neem een in erfrecht gespecialiseerde advocaat van Welex in de arm. Wij zullen alle documentatie voor u klaar hebben om de aanvaarding van de nalatenschap in goede banen te leiden en te voltooien.

 

Wij zorgen ervoor dat de aanvaarding van de nalatenschap voor u een eenvoudige procedure wordt. Neem nú contact met ons advocatenkantoor in Marbella!