Door WeLex, uw Nederlandstalig vastgoed advocatenkantoor in Spanje.

De notariële koopakte in Spanje


In dit artikel zullen we ingaan op de essentiële zaken die worden opgenomen in een notariële koopakte die wordt verleend ten overstaan van een Spaanse notaris.

De koopakte in Spanje omvat het volgende:

1.- Het repertoriumnummer dat wordt toegekend, plaats en datum van het verlijden van de akte en de identificatie van de notaris ten overstaan van wie wordt getekend.

2.- De comparitie, waarbij de verkopende en kopende partijen worden geïdentificeerd met inbegrip van de gegevens over hun nationaliteit, adres, beroep, identiteitskaart, paspoortnummer en NIE-nummer.

3. – De tussenkomst, waarbij wordt vermeld namens wie de partijen verschijnen en de bekwaamheid die zij hebben om te handelen in de koopakte, evenals de identificatie van de partijen in wier naam zij handelen indien ze optreden namens iemand anders.

4. – De uiteenzetting of verklaringen van de partijen waarin het volgende is opgenomen:

 • De volledige beschrijving van de onroerende zaak of het voorwerp van de notariële koopakte, inclusief de oppervlakte en de grenzen.
 • De registratiegegevens van het goed in het eigendomsregister en het kadasterreferentienummer.
 • De titel van de verkoper, op grond waarvan hij eigenaar is van het onroerend goed dat hij verkoopt.
 • De verificatie van kosten en lasten van het onroerend goed dat voorwerp is van verkoop en de verklaringen betreffende het bestaan van huurders of bewoners.
 • De situatie met betrekking tot de betaling van de onroerendezaakbelasting en de bijdragen voor de Vereniging van Eigenaren (VvE). Voor deze doeleinden zal de koper de verkoper vragen om een certificaat te overleggen dat wordt afgegeven door de secretaris van de VvE om te bewijzen dat er geen achterstallige betalingen zijn. Als alternatief kan de koper de verkoper vrijstellen van het overleggen van een dergelijk certificaat.
 • Een kopie van het energie-efficiëntiecertificaat, verstrekt door de verkoper.

5. – De clausules of bepalingen die tussen de partijen zijn overeengekomen:

 • Ten eerste: de effectieve verkoop en aankoop van het onroerend goed dat wordt beschreven in de akte.
 • Ten tweede: de aankoopprijs en de wijze van betaling. De notaris zal nagaan hoe en wanneer de prijs is betaald en daarvan een aantekening maken in de akte, inclusief een kopie van cheques, overschrijvingen en identificatie van de rekeningnummers waarvan de cheques of overschrijvingen werden afgegeven of gemaakt.
 • Ten derde: de instemming van de partijen met betrekking tot de betaling van kosten en belastingen die voortvloeien uit de ondertekening van de akte. De Plusvalia-belasting (gemeentelijke meerwaardebelasting) moet worden betaald door de verkopende partij.

6.- Verwijzingen naar de belasting. De notaris zal de partijen informeren over hun belastingverplichtingen, die onder meer als volgt zijn:

 • Overdrachtsbelasting of zegelrecht in het geval dat btw wordt betaald.
 • Plusvalia gemeentebelasting.
 • Wanneer de verkoper niet-resident is in Spanje, wijst hij op de inhouding op de verkoopprijs, en aanbetaling van deze inhouding bij de Belastingdienst (momenteel 3% van de aankoopprijs).

7.- Ten slotte zal de notaris in Spanje overgaan tot het lezen en ondertekenen van de akte door de partijen.


Als u advies nodig heeft over het kopen van een woning in Spanje, neem dan vandaag nog contact op met ons Nederlandstalig advocatenkantoor in Marbella. Wij zullen u juridisch en fiscaal advies geven en u bijstaan bij het ondertekenen van uw akte en het betalen van de van toepassing zijnde belastingen, evenals bij de procedure voor het registreren van het huis op uw naam.