Heeft u een goede procesadvocaat in Spanje nodig?

Handelt u als feitelijke of juridische bewindvoerder van een onderneming die actief is op het Spaanse grondgebied of binnen een Spaanse onderneming?

Denkt u dat u schade heeft geleden aan eigendommen of rechten als gevolg van het plegen van een strafbaar feit door een Spaanse onderneming?

In onderstaande tekst wijzen de procesadvocaten van ons kantoor in Spanje u erop dat een bedrijf strafbare handelingen kan stellen en kan worden gestraft als crimineel aansprakelijke voor het plegen van deze feiten.

Aarzel niet om contact op te nemen met een van de procesadvocaten in Spanje van ons advocatenkantoor in Marbella.

De oorspronkelijke regelgeving in het strafwetboek van 1995 omvatte een onmogelijkheid dat een rechtspersoon een actief subject kon zijn in een strafbaar feit, door het aforisme socitas delinquere non potes aan te nemen.  

procesadvocaten in Spanje

De tot 2010 vastgestelde weg om het plegen van een strafbaar feit via een rechtspersoon te vervolgen was beperkt tot de afleiding van de verantwoordelijkheid voor het plegen van het strafbare feit via de feitelijke en juridische bewindvoerder van die rechtspersoon, waarvoor we normatieve erkenning vinden in artikel 31 van het strafwetboek dat bepaalde dat “ hij die handelt als juridische of feitelijke bewindvoerder van een rechtspersoon of in naam of wettelijke of vrijwillige vertegenwoordiging van een ander, zal persoonlijk aansprakelijk zijn, zelfs als de voorwaarden, kwaliteiten of relaties niet overeenstemmen met diegene die vereist zijn voor de vorm van het delict of schuld om er een actief onderwerp van te zijn, indien dergelijke omstandigheden van toepassing zijn op de entiteit of persoon in wiens naam of vertegenwoordiging men handelt”. 

Deze verordening zorgde ervoor dat men in rechte diende op te treden ten aanzien van de juridische of feitelijke bewindvoerder van de Spaanse onderneming, waarbij de onderneming waartegen het stellen van rechtshandelingen noodzakelijk was, omwille van  ongerechtvaardigde verrijking of om het even welke andere rechtsweg voor het behoud van de civiele actie afgeleid van het delict zelf, buiten beschouwing gelaten werd.

Welex, uw procesadvocaat in Spanje

Door de organieke wet 5/2010 van 22 juni werd de tot dusver vastgestelde beperking met betrekking tot het instellen van maatregelen tot strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen opgeheven, waardoor er een ingrijpende wijziging ingevoerd werd van het Strafwetboek van 1995 om zodoende rechtshandelingen te kunnen stellen ten opzichte van een rechtspersoon als crimineel aansprakelijke. Zo wordt door middel van de genoemde wetswijziging de instelling van een strafsysteem toegestaan, bestaande uit het opleggen van boetes en maatregelen, die kunnen gaan tot de ontbinding van de onderneming, onverminderd de aansprakelijkheid van feitelijke of juridische bewindvoerders voor de tussenkomst die ze hadden kunnen uitvoeren, door te handelen of dat na te laten bij het plegen van het strafbare feit.

Ons systeem omvat ook de verplichting om controle- en preventiemechanismen in te stellen tegen het plegen van strafbare feiten via de bedrijfsstructuur, waardoor de verantwoordelijkheid ervan wordt beperkt of verminderd, afhankelijk van het geval.

Onze procesadvocaten in Spanje kunnen u bijstaan, zowel bij de strafrechtelijke aansprakelijkheidsstelling ten opzichte van de juridische persoon en/of de feitelijke of juridische bewindvoerder, als bij instelling van klachten of processen voor de strafrechtelijke aansprakelijkheidsstelling van voornoemde.

Aarzel niet om contact op te nemen met een van onze procesadvocaten in Spanje van onze firma WeLex, advocaten en economen in Spanje.