Vermogenswinst in Spanje

Onze advocaten in Marbella praten over de berekening van de vermogenswinst in Spanje die wordt gegenereerd op het moment van de verkoop van een woning.

 

In het bijzonder verwijzen wij u naar artikel 35 van de wet waaraan wij in ons advocatenkantoor in Marbella veel belang hechten. Wij hebben het over de wet op de inkomstenbelasting van natuurlijke personen in Spanje, hierna I.R.P.F., en meer bepaald over de manier waarop de werken afgetrokken moeten worden bij de aangifte en betaling van de vermogenswinstbelasting in Spanje.

 

Vermogenswinst in Spanje

 

Werken van verbetering versus werken van onderhoud in een huis in Spanje.

 

Wanneer wij werken uitvoeren in ons onroerend goed, is het zeer belangrijk dat wij weten hoe wij moeten onderscheiden wanneer het gaat om verbeteringswerken en wanneer het gaat om onderhouds-, behouds- of herstelwerken. Dit komt doordat aan de werken die voor verbetering bestemd zijn, een fiscaal voordeel wordt toegekend in artikel 35 van de IRPF-wet.

 

Dit artikel 35 van de wet op de inkomstenbelasting vermeldt precies het volgende:

 

Artikel 35. Overbrengingen onder bezwarende titel.

  1. De verkrijgingswaarde wordt gevormd door de som van:
  2. a) Het werkelijke bedrag waarvoor deze verkrijging zou zijn geschied.
  3. b) De kosten van de investeringen en de verbeteringen die in de verworven goederen zijn aangebracht, alsmede de kosten en belastingen die inherent zijn aan de verkrijging, met uitzondering van de rente, en die door de verkrijger zijn betaald.

Onder de bij reglement vast te stellen voorwaarden wordt deze waarde verminderd met het bedrag van de afschrijvingen.

  1. De overdrachtswaarde is het werkelijke bedrag waarvoor de verkoop zou zijn verricht. De in alinea 1, onder b), bedoelde kosten en belastingen worden van deze waarde afgetrokken, voor zover zij door de vervreemder worden betaald.

Het werkelijke bedrag van de overdrachtswaarde wordt als het werkelijk betaalde bedrag beschouwd, op voorwaarde dat het niet lager is dan de normale marktwaarde, in welk geval deze laatste prevaleert.

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-20764 Artikel 35.

 

Dit artikel, die het heeft over vermogenswinst in Spanje, geeft de belastingplichtige het recht om het werkelijke bedrag waarvoor deze aankoop zou zijn gedaan, te verhogen met de kosten van de investeringen en verbeteringen die in de verworven goederen zijn aangebracht. Dat wil zeggen, bij de berekening van de meerwaardebelasting op de overdracht van een onroerend goed zullen wij de kosten van de verbeteringswerken kunnen optellen bij het totaal van de verkoopprijs, en op die manier de verbeteringswerken aftrekken.

 

Nieuwe kamers of gebouwen zullen als verbeteringswerkzaamheden worden beschouwd. Als verbeteringswerken worden ook beschouwd de werkzaamheden die de capaciteit of de bewoonbaarheid van het onroerend goed vergroten.

 

Deze worden niet beschouwd als verbeteringswerken, maar als onderhouds-, reparatie- of instandhoudingswerken, de uitgaven die de eigenaar van het eigendom gedaan heeft tijdens de periode van zijn bezit (onderhoud van de tuin, schilderen van het interieur, evenals het meubilair dat hij tijdens die periode verworven heeft of de werken die gericht zijn op de herstelling van het eigendom, enz).

 

Als grote werkzaamheden worden beschouwd de bouwwerken die de uitvoering mogelijk maken van nieuwe structuren, nieuwe verblijven of de installatie van nieuwe elementen van vaste activa die rechtvaardigen dat de uitgevoerde werken als investeringen of verbeteringen gekwalificeerd worden, en niet die van kleinere werkzaamheden.

 

Het is belangrijk erop te wijzen dat de belastingplichtige, om dit belastingvoordeel te verkrijgen, bewijsstukken moet kunnen indienen bij het dossier dat de daadwerkelijke uitvoering van deze werken erkent, het bedrag ervan, dat dit inderdaad het bedrag is geweest dat de kosten van diezelfde werkzaamheden heeft gedragen, en dat er een beschrijving is van alles wat uitgevoerd is.

 

Aarzel niet en neem nu contact op met ons advocatenkantoor in Marbella! Onze economen aan de Costa del Sol zijn experts in het verkrijgen van efficiënte berekeningen van uw vermogenswinst in Spanje.