Het is niet ongewoon dat de bestuurder van een Spaanse onderneming weigert een algemene raad bijeen te roepen, ongeacht of het om een gewone of buitengewone vergadering gaat.

 

Deze kwestie heeft gevolgen, aangezien het niet bijeenroepen van de algemene raad van een onderneming in Spanje, zaken met zich meebrengt die variëren van de onmogelijkheid om de jaarrekening goed te keuren tot de onmogelijkheid om de bestuursorganen van de onderneming te vernieuwen of te vervangen, met negatieve gevolgen voor de werking van de onderneming en voor de aandeelhouders.

 

Koninklijk Wetgevend Decreet 1/2010 van 2 juli, dat de herziene tekst van de Spaanse Wet op de Kapitaalvennootschappen goedkeurt, deelt de Algemene Vergadering van een vennootschap in Spanje in twee: gewone en buitengewone vergaderingen. Afhankelijk van waarom ze worden gehouden, in reactie op een buitengewone omstandigheid of in reactie op een periodieke behoefte.

 

Hoe wordt een algemene raad van een vennootschap in Spanje rechtsgeldig bijeengeroepen?

Een algemene raad is rechtsgeldig tot stand gekomen wanneer het gehele aandelenkapitaal aanwezig is, zonder dat een voorafgaande oproeping vereist is. In dit geval doet zich uiteraard niet het probleem voor van de oproeping door de beheerder van een vennootschap in Spanje.

 

De vergadering moet worden bijeengeroepen door de bestuurders van de vennootschap en, in voorkomend geval, door de vereffenaars, en de algemene raad moet worden bijeengeroepen wanneer dit in het belang van de vennootschap noodzakelijk wordt geacht en, in ieder geval, op de data en binnen de termijnen die door de wet en de statuten zijn vastgesteld.

 

Bijeenroeping van de algemene vergadering van een vennootschap in Spanje met 5% van het maatschappelijk kapitaal

Algemene raad van een Vennootschap in Spanje

De Algemene Raad van een vennootschap in Spanje kan worden bijeengeroepen op verzoek van een of meer aandeelhouders die ten minste 5% van het aandelenkapitaal vertegenwoordigen, onder de bij de wet vastgestelde voorwaarden. Deze moet, zoals de vorige raad, worden bijeengeroepen door de beheerder van een Spaanse handelsvennootschap.

 

Maar wat gebeurt er als de beheerder van de onderneming in Spanje de algemene vergadering niet bijeenroept? In deze gevallen moet een juridische procedure worden gestart, bijgestaan door een advocaat die gespecialiseerd is in handelsrecht in Spanje en vertegenwoordigd door een procureur, waar de raad zal worden bijeengeroepen voor de Mercantile Rechtban in de maatschappelijke zetel van de onderneming.

 

In het geval dat de algemene raad van de vennootschap een gewone vergadering is, moet het verzoek gebaseerd zijn op het feit dat deze niet binnen het gestipuleerde termijn is gehouden. In het geval van een buitengewone raad moeten de redenen voor het houden ervan worden vermeld.

 

Voor de algemene raad kunnen een andere voorzitter en secretaris worden benoemd dan die welke in de statuten zijn vermeld.

 

Zodra de gerechtelijke procedure is ingeleid, zal de algemene beheerder van de vennootschap in Spanje worden verzocht de raad bijeen te roepen, deze persoon kan dit verzoek aanvaarden en tot het houden ervan kan overgaan. Bij niet-aanvaarding zal een andere persoon worden aangewezen om hem of haar te vervangen door de juridisch adviseur van de rechtsbedeling, en deze zal overgaan en de raad van bestuur bijeenroepen indien hij of zij dit gerechtvaardigd acht.

 

Indien U wenst dat wij uw zaak bestuderen, neem contact op met ons advocatenkantoor, experten in handelsrecht in Spanje.

 

 

Verwante Artikelen

 

Classificatie van spaanse handelsvennootschappen

Spaanse handelsvennootschappen kunnen worden ingedeeld op basis van de volgende criteria:
1. Vanuit een structureel oogpunt, tussen persoonsvennootschappen en vennootschappen met een corporatistische of kapitalistische structuur.

Lees meer

 

 

Fiscale verplichtingen van een vennootschap in Spanje

Iedere persoon die een bedrijf wenst op te richten in Spanje dient ook op voorhand te weten welke haar fiscale verplichtingen zijn. Bij Welex kunnen we u daarin begeleiden en ervoor zorgen dat alle nodige stappen worden ondernomen.

Lees meer

Wijziging van de wetgeving omtrent de geldelijke inbreng bij het oprichten van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Ondernemers komen tot bij ons Nederlandstalige advocatenkantoor in Spanje met de vraag om een ​​vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten omdat ze hier een ​​nieuwe activiteit wensen te starten. Wij leggen onze cliënten uit dat een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid kan worden opgericht met een minimum aandelenkapitaal van drieduizend euro, en dat deze inbreng kan worden gedaan door middel van een geldelijke inbreng of een niet-geldelijke inbreng.

Lees meer