Een erfenis is geen gemakkelijke procedure. In veel gevallen moet u naast het verwerken van de pijn en het verdriet over het verlies van een van uw familieleden denken aan de juridische aspecten van de erfenissen, waaronder de erfbelasting in Spanje.

Niet zelden veroorzaken successie- en schenkingsrechten verwarring, omdat het gaat om een niet al te populaire belasting en er veel twijfels rond de hoogte ervan bestaan. Het bedrag hangt immers af van veel factoren. We kunnen ook niet de wijzigingen in de wetgeving inzake erfenisbelasting in Spanje, of in de ons omringende landen vermijden en hoe deze van invloed zijn op elk afzonderlijk geval. Daarom geven we hieronder meer uitleg over de erfbelasting.

 

1. Waar moet de erfbelasting betaald worden?

Het eerste waarmee u rekening moet houden, is dat de plaats waar de erfbelasting betaald wordt de gewone verblijfplaats is van de overledene, en dit hangt af van elke autonome gemeenschap.

In Andalusië is bijvoorbeeld de belasting- en erfeniswetgeving in het begin van 2017 hervormd door de minimum vrijstelling te verhogen naar 250.000 euro. Dat wil zeggen het minimum bedrag waarover een erfgenaam geen erfbelasting hoeft te betalen.

Momenteel gelden de regels van elke autonome gemeenschap zowel voor residenten als voor niet-residenten.

2. Wie is verplicht om erfbelasting te betalen?

Je moet uiteraard ook vooraf weten wie aansprakelijk zal zijn voor de betaling van deze erfbelasting. Alle personen die worden opgeroepen om de erfenis te aanvaarden of die begunstigden zijn van de erfenis, moeten erfbelasting betalen. Het is belangrijk om vooraf op de hoogte te zijn van de kosten of schulden die bij de erfenis horen en daarom raden wij aan om juridisch advies van een advocaat in te winnen, zodat u geen details over het hoofd zult zien.

Aan de andere kant moet u weten hoeveel de verlagingen, bonussen en vrijstellingen zijn die de wet vaststelt om te weten of degene die de erfenis ontvangt, verplicht is de belasting te betalen of niet.

3. Hoeveel moet u aan erfbelasting betalen?

Naast het bedrag van de belasting die door elke autonome gemeenschap wordt vastgesteld, zijn drie punten van belang bij het bepalen van het te betalen bedrag, aangezien in tegenstelling tot rechtsstelsels in andere landen in Spanje het niet de erfenis is die belast wordt maar de begunstigden van het erfdeel, rekening houdend met:

–         Het eigen vermogen dat elk van de erfgenamen op dat moment heeft. Hoe meer vermogen u heeft, hoe meer erfbelasting u zult moeten betalen.

–         Graad van verwantschap met de overledene. De wet zegt dat hoe dichter de familieverhouding is, hoe minder moet worden betaald en omgekeerd.

–         De waarde van her erfdeel bepaalt ook het bedrag van de belasting. Als de waarde van het erfdeel in cash en goederen hoog is zal het bedrag van de belasting ook hoger zijn.

 

4. Wat zijn de termijnen om de erfbelasting te betalen?

Belangrijk te weten is dat de termijn om de erfbelasting in Spanje te betalen zes maanden is vanaf het overlijden van de testateur, verlengd met nog zes maanden indien u deze verlenging binnen vijf maanden na het overlijden aanvraagt.

5. Wat gebeurt er als u de erfbelasting niet kan betalen?

In sommige gevallen kunnen erfgenamen de erfbelasting niet betalen. In dit geval worden ze gedwongen de erfenis te verwerpen. In dit geval zal de erfenis overgaan op de volgende erfgenamen. Als niemand de erfbelasting kan betalen, gaat de erfenis naar de staat.

Juridisch en financieel advies bij erfenissen wordt persoonlijk op elke klant afgestemd, omdat elke situatie anders is en er veel in dit verband wordt gebaseerd op de persoonlijke situatie en de familieomstandigheden. Er zijn in die zin geen standaardformules of antwoorden met betrekking tot nalatenschappen in Spanje te geven.

Een belangrijke tip wanneer u in Spanje een eigendom heeft is dat u uw zaak voorlegt aan een advocaat die zich bevindt in hetzelfde geografische gebied als de testateur, aangezien deze advocaat op de hoogte is van de geldige wetgeving van de betreffende autonome gemeenschap, zoals ons kantoor Welex voor de autonome gemeenschap van Andalusië.