In deze Blog wil ons advocatenkantoor in Marbella het hebben over Erfenis in Spanje: de figuren van de Executeur en de Verdelende Accountant in Spanje en benadrukken welke de functies zijn die het Spaanse Burgerlijk Wetboek hun na het overlijden van de overledene toevertrouwt.

Erfenis in Spanje: De executeur

De executeur is de persoon die door de overledene in zijn testament is aangewezen om de bepalingen van het testament uit te voeren en dus zijn laatste wil ten uitvoer te brengen, het is belangrijk hem niet te verwarren met de beheerder van de nalatenschap.

Zoals wij reeds gezegd hebben, is de executeur een functie die in Spanje bij testament wordt benoemd, het is een vrijwillige functie, dus de executeur kan de functie al dan niet aanvaarden, het is een zeer persoonlijke functie, dus hij/zij kan de functie niet aan een ander delegeren, het is een vrije functie, maar de erflater kan er in het testament een vergoeding voor vaststellen als hij/zij dat wil, het is een tijdelijke functie, die niet door minderjarigen kan worden uitgeoefend.

 

Erfenis in Spanje

 

Verplichtingen van de executeur in Spanje

De erflater in Spanje kan in zijn testament alle bevoegdheden vastleggen die hij geschikt acht voor de uitvoering van zijn testament, deze worden opgesomd in artikel 902 van het Burgerlijk Wetboek:

  • Het regelen en betalen van de suffrages en de begrafenis van de erflater, overeenkomstig de bepalingen van het testament, en bij gebreke daarvan, volgens de gewoonte van het
  • Om legaten bestaande uit geld te voldoen, met medeweten en goedkeuring van de
  • Waken over de uitvoering van al het andere dat in het testament bevolen wordt, en, rechtvaardig zijnde, de geldigheid ervan in en buiten rechte
  • De nodige voorzorgsmaatregelen nemen voor het behoud en de bewaring van de goederen, met tussenkomst van de aanwezige
  • Verkoop van roerende en onroerende goederen. Dit wordt gegeven wanneer er niet genoeg geld in de nalatenschap is voor de betaling van begrafenissen en Daarvoor hebben zij de toestemming van de erfgenamen nodig (in het negatieve geval zal de gerechtelijke autoriteit beslissen)”.

“Plicht tot nakoming van testamentaire beschikkingen. Verplichting om een inventaris op te maken van de goederen van de nalatenschap. Verplichting om rekening en verantwoording af te leggen. “De executeurs moeten aan de erfgenamen rekenschap geven van hun plichten””.

Voor de naleving van de bepalingen van het testament in Spanje geldt, bij gebreke van een door de erflater zelf bepaalde termijn, een termijn van een jaar vanaf de datum van aanvaarding, maar de erfgenamen en legatarissen kunnen in onderling overleg de termijn van de executeur verlengen zolang zij dat nodig achten.

Wanneer eindigt het executeurschap in Spanje?

Het executeurschap eindigt door het overlijden van de executeur, door de onmogelijkheid om het ambt uit te oefenen, door ontslag uit het ambt (wat aansprakelijkheid voor schade kan opleveren), door afzetting, d.w.z. dat de executeur uit zijn ambt kan worden gezet wegens opzettelijk wangedrag, nalatigheid, onrechtmatig beheer van de goederen of belangenconflict tussen de executeur en de erfgenamen.

Bovendien wordt het executeurschap ook beëindigd met de vervulling van het mandaat.

Efernis in Spanje: De verdelende accountant

De verdelende accountant moet de verdelingshandelingen van de nalatenschap verrichten, en daarom is een van de bevoegdheden van de verdelende accountant de interpretatie van het testament.

Het is een zeer persoonlijke functie, die hij/zij alleen moet uitoefenen, het is een vrijwillige functie, het is een eenzijdige handeling, de goedkeuring van de erfgenamen van de uitgevoerde verdeling is niet nodig (hoewel zij die wel gerechtelijk kunnen aanvechten), het is een tijdelijke functie (de regels van de executeur zijn van toepassing), het is gratis, hoewel de erflater, net als bij de executeur, in het testament een vergoeding kan vastleggen en ook, als de erflater de professionele diensten van een boekhouder-partidor heeft ingehuurd, zal dat van bezoldigde aard zijn.

Wilt u meer weten over uw zaak? Neem contact op met Welex advocaten en economen in Marbella. Ons team van in erfrecht gespecialiseerde advocaten in Marbella zal uw zaak in detail bestuderen. Neem nu contact op met ons advocatenkantoor in Marbella voor elke vraag betreffende uw erfenis in Spanje of elke kwestie in verband met uw erfenis in Spanje.