Indien U in Spanje beschuldiging bent en het proces niet hebt bijgewoond, moet U weten dat U kunt worden veroordeeld omdat U niet bent verschenen in de rechtszaak.

Het niet verschijnen in civiele procedures in Spanje wordt procedureel verzuim genoemd.

Welex, uw procesadvocaten in Spanje vertellen U er meer over.

 

Verstek of niet-verschijnen in Civiele Procedure in Spanje

Gedaagde zijn in Spanje

Om in Spanje gedaagde te zijn, is het in principe niet nodig om als gedaagde bekend te zijn, anders zou dit tot een onredelijke verlamming van de procedure leiden. Om deze reden staat het procesrecht toe dat de procedure wordt voortgezet ook al de verweerder niet is verschenen, op enkele specifieke uitzonderingen na. Dit betekent dat een verweerder die in Spanje vrijwillig of onvrijwillig procedureel verzuim pleeg niet is verschenen, niet hoeft te verschijnen om de procedure voort te zetten totdat het vonnis is uitgesproken. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat dit in het Spaanse procesrecht niet betekent dat de door de eiser in de vordering gestelde feiten worden erkend, maar dat de vordering wordt geacht te zijn beantwoord in de zin van verzet ertegen, waarbij het proces wordt voortgezet.

 

Wat gebeurt er na het niet verschijnen voor de rechter in Spanje?

Op deze manier wordt, overeenkomstig art. 217 van Wet 1/2000 van Burgerlijke Rechtsvordering (N.L.E.C.), blijft de eiser de bewijslast dragen van de feiten die zijn vordering vormen; hoewel altijd in overweging nemend dat de gedaagde, door niet te verschijnen, de gelegenheid en mogelijkheid heeft verloren om feiten aan te voeren die de vordering van de eiser belemmeren, verhinderen of tenietdoen. De situatie van niet-verschijning in civiele procedures in Spanje beperkt het bewijsmateriaal dat door de rechter moet worden beoordeeld tot dat van de eiser,  hetgeen in de meeste gevallen betekent dat de vordering wordt erkend. Deze situatie kan, zelfs met een veroordeling, worden bestreden door het voeren van procedurele handelingen gericht op de vordering van de rechter tot nietigverklaring van de vorderingen en de terugwerkende kracht van de dossiers bij de beantwoording van de vordering.

 

Daarom, als U in Spanje bent aangeklaagd, wordt het ten zeerste aanbevolen om advies en vertegenwoordiging in te schakelen van deskundige advocaten. Aarzel niet om contact op te nemen met Welex, procesadvocaten in Spanje.