Op 30 december is in het BOE (Staatsblad) het Koninklijk Wetsbesluit 32/2021 gepubliceerd waarin de veranderingen op het gebied van arbeid zijn vastgelegd. Vanuit ons advocatenkantoor in Marbella zijn we er zeker van dat u gehoord heeft over deze nieuwe arbeidshervorming in Spanje voor 2022. In deze post zullen wij de belangrijkste aspecten van deze hervorming toelichten:

 

  • Ten eerste komt er een modernisering van de arbeidscontracten in Spanje:

– Modernisering van tijdelijke arbeidscontracten

Tot de hervorming bestonden er drie situaties waarvoor een tijdelijke arbeidsovereenkomst kon worden getekend:

  1. Voor het verrichten van een bepaald werk of een bepaalde dienst.
  2. Wegens marktomstandigheden.
  3. Ter vervanging van werknemers

Als gevolg van de hervorming verdwijnt de arbeids- of dienstenovereenkomst. Het zal alleen nog mogelijk zijn een tijdelijke arbeidsovereenkomst te sluiten wegens productieomstandigheden, zolang de productieomstandigheden dit rechtvaardigen, of ter vervanging van een werknemer voor een periode van 6 maanden, die kan worden verlengd tot één jaar.

De nieuwe arbeidshervorming in Spanje bepaalt dat voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor een periode van minder dan 30 dagen een aanvullende bijdrage wordt betaald door de werkgever aan het einde van het contract.

Ten gunste van de werknemers wijzigt de arbeidshervorming bovendien de periode die nodig is om de status van vaste werknemer te verkrijgen. In Spanje gold als algemene regel dat de werknemer de status van vaste werknemer verkreeg wanneer hij binnen een totale periode van 30 maanden meer dan 24 maanden in dienst was. Met deze nieuwe hervorming wordt deze periode nu teruggebracht tot 18 maanden tewerkstelling binnen een totale periode van 24 maanden.

De reden voor deze wijzigingen is eenvoudig: in Spanje wordt een groot aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten gesloten. Als gevolg daarvan voert Spanje momenteel de Europese ranglijst aan wat uitzendwerk betreft. Met deze arbeidshervorming wil men het tijdelijke karakter van banen verminderen door contracten voor onbepaalde tijd te veralgemenen. Op deze manier zal de tijdelijke arbeidsovereenkomst weer haar oorspronkelijke doel bereiken, misbruik ervan voorkomen en de rechtszekerheid versterken door de vaste arbeidsovereenkomst als algemene regel te bevorderen.

 

arbeidshervorming in Spanje

– Modernisering van de formatieve arbeidsovereenkomst in Spanje

Formatieve arbeidsovereenkomsten worden in twee soorten verdeeld:

  1. Opleiding in afwisseling van werk.
  2. Contract voor het verkrijgen van een beroepspraktijk.

Het contract voor opleiding in de afwisseling van werk is beperkt tot jongeren tot 30 jaar. De minimumduur bedraagt 3 maanden tot 2 jaar. Het heeft tot doel betaald werk te verzoenen met het overeenkomstige onderwijsproces.

De arbeidsovereenkomst voor praktische werkervaring aangepast aan het niveau van de studies is beperkt tot een periode van 6 tot 12 maanden en alleen voor de eerste 3 jaar na het beëindigen van de studies.

Daarnaast wordt een statuut voor stagiairs ingevoerd.

 

– Modernisering van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Met deze arbeidshervorming verdwijnt het onderscheid tussen werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met het oog op de sociale bescherming, waardoor ongerechtvaardigde verschillen in behandeling worden vermeden. Het onbepaalde karakter van de arbeidsverhouding wordt versterkt.

 

  • Een andere wijziging die met de arbeidshervorming in Spanje wordt ingevoerd, is de modernisering van de collectieve arbeidsonderhandelingen.

Het doel is de collectieve arbeidsonderhandelingen te moderniseren door wijzigingen in de structuur van de onderhandelingen aan te brengen, de representativiteit van de onderhandelende partijen te versterken, de inhoud ervan te verrijken en de rechtszekerheid bij de toepassing en de gevolgen ervan te versterken.

Hiermee wordt de hyperactiviteit van collectieve overeenkomsten vastgesteld. Voorheen werd na opzegging van een overeenkomst een termijn van een jaar vastgesteld om een nieuwe overeenkomst te sluiten of een arbitraal vonnis te wijzen. Met de arbeidshervorming wordt bepaald dat de collectieve arbeidsovereenkomst van kracht blijft voor de duur van de onderhandelingen. Bovendien wordt bepaald dat de ondernemingsovereenkomst voorrang heeft op de sectorale overeenkomst, behalve wat de lonen betreft.

 

  • Wijzigingen in de onderaanneming van bedrijven

De arbeidshervorming in Spanje is in die zin gebaseerd op het vaststellen, als collectieve overeenkomst voor aannemers en onderaannemers, van de overeenkomst van de sector van de activiteit die in het contract of de onderaanneming wordt uitgevoerd. En als er een eigen overeenkomst bestaat, kan die alleen worden toegepast als dat gunstiger is.

 

  • Tenslotte worden wijzigingen aangebracht in de ERTE-modellen:

Arbeidstijdverkorting of schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens economische, technische, organisatorische, productie- of overmachtsoorzaken.

Er wordt een nieuw ERTE-model ingevoerd voor economische, technische, organisatorische en produktieredenen (ETOP). Deze zullen over grotere verwerkings faciliteiten beschikken en ook een vrijstelling van 20% van de socialezekerheidsbijdragen krijgen, op voorwaarde dat de opleidingsactiviteiten afgerond zijn. In het geval van ERTE’s wegens overmacht wordt een specifieke oorzaak opgenomen als de verhindering of beperking van de activiteit ten gevolge van besluiten van de overheidsinstantie, met vrijstellingen tot 90%.

Ook wordt de werkgever verplicht zijn positie te behouden, anders moet hij alle exoneraties van elke werknemer wiens contract is beëindigd, terugbetalen.

Ondernemingen die in een crisis verkeren, krijgen de mogelijkheid gebruik te maken van de RED-mechanismen voor flexibiliteit en stabilisering van de werkgelegenheid. Er zijn twee modaliteiten:

– Cyclisch: ”Wanneer een algemene macro-economische situatie wordt ingeschat die de aanwending van bijkomende stabilisatie-instrumenten adviseert”, die een maximumduur van één jaar zal hebben.

– Sectoriële maatregelen: “Wanneer er permanente veranderingen worden waargenomen die de noodzaak doen ontstaan van omscholings- en beroeps overgangs processen voor werknemers”, met een maximale duur van één jaar en de mogelijkheid van twee verlengingen van elk zes maanden.

 

Deze maatregelen zullen ten uitvoer worden gelegd met de voorafgaande instemming van de Raad van Ministers. Vanuit Welex, advocatenkantoor in Marbella, zullen wij u graag adviseren met betrekking tot alle arbeidskwesties of -vragen die voortvloeien uit deze nieuwe arbeidshervorming in Spanje.