Heeft U de Spaanse nationaliteit verworven en wilt U weten of U deze kunt verliezen? 

In Spanje kunt U na het verkrijgen van de nationaliteit met volledige rechtsgeldigheid te maken krijgen met situaties waarin U verlies van de Spaanse nationaliteit als sanctie. Vanuit Welex, advocaten en accountants in Marbella informeren wij U.

 

Het verlies van de Spaanse nationaliteit als sanctie

Wat wordt verstaan onder Spanjaarden die niet van origine zijn?

Spanjaarden die niet het niet van oorsprong zijn, zijn personen die in het buitenland geboren zijn met een Spaanse vader en moeder, mensen¡ die in Spanje geboren zijn met buitenlandse ouders wanneer één van hen in Spanje geboren is, personen die in Spanje geboren zijn met buitenlandse ouders wanneer beiden geen nationaliteit hebben of de nationaliteit van geen van beiden het kind een nationaliteit toekent, alsook personen die in Spanje geboren zijn en van wie de afstamming niet is vastgesteld. Aan al deze personen kan de Spaanse nationaliteit worden ontnomen, ook al hebben ze die verkregen onder de in het Burgerlijk Wetboek aangegeven voorwaarden.

 

Zo bepaalt artikel 25 dat de Spaanse nationaliteit als sanctie kan worden verloren wanneer iemand:

 

  1. Gedurende een periode van drie jaar uitsluitend de nationaliteit gebruiken waarvan zij bij het verkrijgen van de Spaanse nationaliteit hadden verklaard afstand te doen.

 

  1. Vrijwillig in een vreemde Staat in militaire dienst treden of een politieke functie bekleden, tegen het uitdrukkelijke verbod van de Regering in.

 

  1. Bij een definitieve uitspraak wordt vastgesteld dat de betrokkene zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid, verzwijging of bedrog bij het verkrijgen van de Spaanse nationaliteit. Daaraan mogen echter geen nadelige gevolgen worden verbonden voor derden te goeder trouw. Het beroep tot nietigverklaring moet door het Openbaar Ministerie binnen een termijn van vijftien jaar worden ingesteld.

 

Bijgevolg wordt het verlies van de Spaanse nationaliteit veroorzaakt door het gebruik van de nationaliteit waarvan afstand is gedaan, door de toetreding in de militaire dienst of een openbare functie tegen het verbod van de regering in, of door een vonnis waarbij wordt verklaard dat men zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid, verzwijging of bedrog bij het verkrijgen van de Spaanse nationaliteit.

 

Om al deze redenen zal een administratieve procedure worden gevoerd waarbij het, om uw belangen te beschermen, raadzaam is U te laten bijstaan door een deskundige advocaat.

 

Aarzel dus niet om contact op te nemen met ons advocatenkantoor indien U de Spaanse nationaliteit heeft verworven en deze wenst te behouden. Bij Welex, advocaten en accountants in Marbella, zal een gespecialiseerde advocaat U graag adviseren.