Als u eigenaar bent van een grondstuk in Spanje en u gaat een aannemer inhuren om de bouw uit te voeren, dan moet u rekening houden met de volgende kosten, afgezien van de bouwkosten op het grondstuk:

 

  1. De gemeentelijke bouwvergunning, alsmede elke soort bijdrage, belasting, arbitrage of retributie, die wettelijk overeenkomt met de uitvoering van de werken, voor het aanvangen daarvan.
  1. De Eerste Bewonersvergunning, zodra de bouw voltooid is.
  1. De beroepskosten van de technici die deel uitmaken van de Projectleiding.

 

Het is gebruikelijk dat andere kosten die kunnen ontstaan, zoals vergunningen voor machines, elektriciteits- en waterverbruik, en alle andere kosten die zich kunnen voordoen ten gevolge van de materiële uitvoering van de werken, door de bouwer betaald worden.

 

Bouw op grondstuk in Spanje. Contract met de bouwer

Betalingen voor de bouw op een grondstuk in Spanje

Bij de ondertekening van het contract voor de uitvoering van de bouwwerken moet een eerste betaling van de overeengekomen prijs worden gedaan. Het resterende bedrag wordt betaald volgens het verloop van de werken en zoals overeengekomen met de bouwer, die gewoonlijk een planning van de bouw zal voorleggen, en volgens de maandelijkse certificeringen van de uitvoering van de werkzaamheden, die door de verantwoordelijke architect worden afgegeven.

Zodra de certificering door de bouwdirectie is afgegeven, moet de betaling van elke termijn op een rekening van de bouwer worden gestort.

 

Verantwoordelijkheden van de bouwer voor materiële schade in Spanje

De Spaanse wetgeving bepaalt dat de personen die bij het bouwproces betrokken zijn, aansprakelijk zijn tegenover de eigenaars en andere kopers voor de volgende materiële schade die aan het gebouw wordt toegebracht binnen de aangegeven termijnen, gerekend vanaf de datum van oplevering van het werk:

 

  1. De bouwer is ook aansprakelijk voor schade die binnen een termijn van één jaar elementen van de voltooiing of afwerking van de werken aantast.
  1. Gedurende een periode van drie jaar, voor materiële schade veroorzaakt aan het gebouw door gebreken of defecten in de bouwelementen of installaties die niet-naleving van de bewoonbaarheidsvereisten vastgesteld in artikel 3.1.c) van Wet 38/1999, van 6 november, betreffende de bouwvoorschriften veroorzaken.
  1. Gedurende een periode van tien jaar, voor materiële schade veroorzaakt aan het gebouw ten gevolge van gebreken of defecten die de funderingen, steunen, balken, platen, dragende muren of andere structurele elementen aantasten en die de mechanische weerstand en de stabiliteit van het gebouw rechtstreeks in gevaar brengen.

 

In ieder geval is de projectontwikkelaar samen met de andere interveniërende agenten vóór de eventuele kopers gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de materiële schade aan het gebouw ten gevolge van constructiefouten of -gebreken.

 

Retentie op bouwwerkzaamheden in Spanje

Om de correcte uitvoering van de werken te verzekeren, kan de eigenaar van het terrein, tijdens de bouw op een perceel grond in Spanje, vijf procent (5%) inhouden op elke factuur die overeenkomt met elk certificaat dat door de projectbeheerder wordt afgegeven. Dit is een jaarlijkse garantie ter dekking van de eventuele bouwgebreken. Er zal dus 95% van het bedrag van elk certificaat betaald worden, hetgeen aan de bouwer betaald zal worden bij de eindoplevering van het werk.

 

Als u meer informatie wenst over de bouw op uw grondstuk in Spanje, het contract met de bouwer en de verklaring van nieuwbouw, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met ons kantoor.