Met ingang van 1 januari 2018 werden belangrijke wijzigingen in de successierechten in Andalusië doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn voor zowel residenten als niet-residenten die hier bijvoorbeeld een vakantiehuisje hebben

De recente hervormingen van de Spaanse successierechten in Andalusië laten toe dat in de meeste gevallen de echtgenoten, kinderen en ouders deze belasting niet meer hoeven te betalen.

Er is goed nieuws voor de inwoners van Andalusië: de Andalusische gemeenschap is qua successierechten van de duurste naar een van de goedkoopste gegaan, rekening houdend met het feit dat heel wat Britten in een gemeente van Andalusië wonen. De provincie Malaga is een van de belangrijkste bestemmingen voor Britten in Spanje. Vanuit Marbella bieden we advies voor eender welke vraag over de Spaanse successierechten in Andalusië.

Toen het nieuwe regionale budget voor Andalusië op 1 januari 2018 in werking trad, bracht het een aanzienlijke verandering met zich mee voor de successie- en schenkingsrechten. Het doel van de wijziging is om nabestaanden te beschermen tegen deze belasting, met name bij overdrachten wegens overlijden (d.w.z. erfenis).

erven in Spanje marbella

Spaanse schenkingsrechten in Andalusië

Volgens het Spaanse burgerlijk wetboek “is schenking een daad van vrijgevigheid waardoor iemand beschikt over iets ten gunste van een ander, die het aanvaardt”, en de belasting daarover wordt betaald door de begunstigden, dat wil zeggen door de  persoon die de schenking ontvangt.

Het percentage dat van toepassing is voor de berekening van de Schenkingsrechten in Spanje hangt af van de waarde van de schenking.

Hebben u en uw erfgenamen voordelen bij deze nieuwe regels?

In het algemeen is dit goed nieuws voor de meeste bewoners en eigenaren van vakantiehuizen in Andalusië, omdat het betekent dat tenzij u in Spanje activa hebt voor in totaal meer dan 1 miljoen euro, u uw vermogen in Spanje onmiddellijk aan uw familie kunt vererven zonder zich zorgen te hoeven maken dat ze daarover belasting zullen moeten betalen.

Deze wet is vooral nuttig als u inwoner bent van Andalusië en u een erfenis ontvangt van een van uw ouders, of als u uw vermogen aan uw echtgenoot en kinderen wilt overdragen in geval van overlijden. Tenzij uw vermogen, of dat van uw begunstigden, meer dan 1 miljoen euro bedraagt, vermijdt u hoge bedragen aan successie- en schenkingsrechten. De regering schat dat ongeveer 95% van de belastingbetalers in Andalusië geen successierechten meer zullen betalen.

Let echter op als de bestaande rijkdom van uw begunstigden meer dan 1 miljoen euro bedraagt, want zij zullen niet profiteren van de nieuwe verlaging.

Hou er ook rekening mee dat deze korting alleen geldt voor mensen die voldoen aan de vereisten overeenkomstig de regionale voorschriften van Andalusië. Anders zullen de belastingen hoe dan ook worden toegepast.

Als u erfgenamen eigendom hebben die boven de genoemde limiet ligt, of als u een erfenis wilt nalaten aan iemand anders dan uw echtgeno (o) t (e) en kinderen, aarzel dan niet om ons advocatenkantoor Welex om persoonlijk advies te vragen over hoe u uw successie- en schenkingsrechten zo laag mogelijk kan houden.

inherit in Spain

Belastingpercentages kunnen veranderen. Elke belastingaangifte is gebaseerd op huidige belastingpraktijken die kunnen worden gewijzigd. De fiscale informatie die we in dit artikel aanhalen is samengevat en is niet compleet. Wij adviseren u om persoonlijk en professioneel advies te vragen.

Levenslange donaties

De nieuwe regels voor levenslange donaties zijn niet zo gunstig als successierechten. Er zijn echter twee belangrijke hervormingen. Namelijk:

1) Er is een korting van 99% voor de schenking aan mensen met een gewone verblijfplaats als de begunstigde een afstammeling is en erkend minusvalide is, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

2) Er is een vermindering van 99% van de schenkingen om bedrijven te verwerven of uit te breiden; er zijn bepaalde vereisten van toepassing die moeten worden geraadpleegd door een deskundige.

Nalatenschappen in Spanje

De aanvaarding van uw erfenis in Spanje.

Na het overlijden van een persoon hebben de erfgenamen het recht om ofwel de erfenis te aanvaarden of deze te verwerpen. In het geval van aanvaarding, moet de volgende documentatie worden verkregen zodat de akte van aanvaarding en toewijzing van de nalatenschap kan worden verleden:

– Overlijdensakte, afgegeven door de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.

– Verklaring van de laatst wilsbeschikking. Dit geeft aan of de overledene een testament heeft opgemaakt. Om dit aan te vragen, heeft u een ​​overlijdensakte nodig.

– Testamenten indien deze werd gemaakt.

– NIE (fiscaal identificatienummer voor buitenlanders) van de erfgenamen.

– Koopakte van het onroerend goed in Spanje.

– Bankattest waaruit het saldo van de rekening op de datum van overlijden blijkt.

Een nieuwe verlaging van € 1.000.000 in Andalucía is ingevoerd voor nalatenschappen (niet voor levenslange donaties). Mogelijke verlagingen zijn bijvoorbeeld de relatieve vermindering, de vermindering voor de hoofdwoning, enz. Die geldt voor de hele Andalusische gemeenschap.

erfenissen

De erfenis kan enige waarde hebben, maar de maximale verlaging bedraagt ​​1 miljoen euro en eender welk hoger bedrag wordt belast met de gebruikelijke tarieven voor successie- en schenkingsrechten.

De korting van 1 miljoen euro wordt alleen toegepast als de volgende twee voorwaarden zijn vervuld:

1) De begunstigde moet deel uitmaken van de groepen I en II (dat wil zeggen, ouders, nakomelingen of echtgenoten)

2) Het vermogen die de begunstigde al heeft, bedraagt ​​niet meer dan 1 miljoen euro. Als deze op het moment van overlijden meer dan 1 miljoen euro bedraagt, is de nieuwe verlaging helemaal niet van toepassing. Voor Spaanse residenten zouden daarvoor globale activa in aanmerking worden genomen, maar voor niet-residenten  komen alleen Spaanse activa in aanmerking.

Let wel op: dit is een variabele korting van maximaal 1 miljoen euro. Dit betekent dat de maximale reductie die kan worden verkregen 1 miljoen euro bedraagt, dit bedrag omvat de andere verlagingen van successierechten die al door de belastingbetaler zijn toegepast.

Een positief feit is dat dit geldt voor elke begunstigde. Als u bijvoorbeeld drie kinderen heeft, kan elk van hen tot 1 miljoen euro belastingvrij krijgen.

Nog vragen? Twijfel niet om contact op te nemen met onze professionals

Bij “Welex” bieden we juridisch, arbeids-, fiscaal en boekhoudkundig advies. Wij bieden rechtszekerheid aan onze klanten vanuit onze ervaring en professionaliteit. Wij zijn een groep advocaten, economen, accountants, arbeidsdeskundigen en rechtszaak advocaten die klaar staan ​​om uw vragen te beantwoorden en uw belangen te verdedigen.

Tot slot willen we u eraan herinneren dat de beste manier om uw erfenis te plannen begint met de beslissing om uw opties te kennen. Het is dan ook altijd beter om naar een professional te stappen die uw situatie kan nakijken en u persoonlijk advies kan geven.