Welex, uw Nederlandstalige advocaat in Marbella, wenst u te informeren over de nieuwste wijzigingen in de Huurwet in Spanje.

Wijzigingen Van De Huurwet In Spanje

Wijzigingen Van De Huurwet In Spanje

Met betrekking tot de wijzigingen vastgesteld bij het Spaanse Koninklijk Wetsbesluit 7/19 van 1 maart betreffende dringende maatregelen inzake huisvesting en verhuur, in verband met de wijziging van de huurwet, voert deze nieuwe wet belangrijke wijzigingen in met betrekking tot verhuur van woningen.

Deze wet in Spanje benadrukt de noodzaak de huurder nog meer te beschermen en vermeldt een reeks maatregelen zodat deze wet een alternatief biedt voor diegene die geen onroerend goed kopen.

Laten we het hebben over de nieuwe wetsartikelen die in hoofdstuk I van deze wet in Spanje werden ingevoerd.

Met andere woorden, uw Nederderlandstalige advocaat in Marbella informeert hieronder naar de nieuwste wijzigingen in de Huurwet in Spanje

Meer bescherming voor de huurder van een woning in Spanje

Met betrekking tot de verplichte verlenging:

De verplichte verlenging voor de verhuurder en optionele verlenging voor de huurder is nu langer in het geval van huurcontracten voor woninggebruik dan in de vorige wetgeving die deze beperkte tot 3 jaar. Het Spaanse Koninklijk Besluit maakt nu een onderscheid alsook een verlenging van de periode van gedwongen verlenging: de verlenging van de huurovereenkomst wordt vastgesteld op 5 jaar indien de verhuurder een natuurlijke persoon is, of op 7 jaar indien de verhuurder een rechtspersoon is.

De Spaanse wetswijziging herneemt ook de eerdere tweede verlengingen die van kracht waren in de op 5 juni 2013 gepubliceerde huurwet, met dien verstande dat, als er geen voorafgaande kennisgeving is op het einde van de verplichte verlengingen, de jaarlijkse verlengingen van maximaal 3 extra jaren van toepassing zijn. Om een ​​dergelijke verlenging niet van kracht te laten worden, moet een opzeg van 2 of 4 maanden voor het einde van de lopende periode worden gemaakt, afhankelijk van het feit of het de huurder of de verhuurder is die het contract opzegt.

Indien de verlengingen beëindigen en geen van de partijen het contract hebben opgezegd, vindt de stilzwijgende verlenging plaats, alleen indien deze niet uitdrukkelijk van het contract was uitgesloten, onder de voorwaarden van artikel 1566 waarin bepaalt wordt:

“Als op het einde van het contract de huurder ten minste twee weken in de gehuurde woning blijft met instemming van de verhuurder wordt ervan uitgegaan dat er stilzwijgende verlenging is voor de tijd bepaald in de artikelen 1577 en 1581, tenzij er een wettelijke eis voorafgegaan is.

Met betrekking tot de ontbinding van het recht van de verhuurder

wijzigingen van de huurwet in Spanje

Samenvatting huurwet in Spanje

Bij de vorige wetgeving betekende het ontbinden van het recht van de verhuurder ook een ontbinding van het recht van de huurder, onverminderd de bepalingen van artikel 34 van de hypotheekwet voor de bescherming van de rechten die bij het eigendomsregister zijn geregistreerd.

Deze nieuwe norm heeft echter de verplichting geïntroduceerd dat de rechten van de huurder blijven bestaan ​​tot het einde van de duur van het huurcontract.

In overeenstemming met het voorgaande is er geen mogelijkheid meer om het contract te beëindigen om het onroerend goed te verkopen. De zogenaamde “verkoop gaat boven huur” van artikel 1571 van ons burgerlijk wetboek, waarin bepaald wordt:

“De koper van een gehuurde eigendom in Spanje heeft het recht om de geldende huurovereenkomst te beëindigen wanneer de verkoop wordt geverifieerd, tenzij anders overeengekomen wordt en zoals voorzien in de hypotheekwet.

Als de kopende partij dit recht gebruikt, kan de huurder eisen dat hij de oogst mag ophalen van het lopende landbouwjaar en dat de verkoper hem de schadevergoeding betaalt.”

Deze bepaling, die opnieuw is opgenomen in de laatste wijziging van de huurwet, is afgeschaft op grond van de wijziging die het huidige wetsdecreet in werking stelt, waaronder de subrogatie van de rechten en verplichtingen van de verhuurder door de nieuwe koper.

Uitgaven die niet kunnen worden geïndividualiseerd

De verhuurder kan andere kosten in rekening brengen dan deze die kunnen worden geïndividualiseerd door middel van meters, en dit op basis van de participatiecoëfficiënt van de gehuurde woning. In dit geval vereist de wetgever dat de bedragen in het contract worden vastgelegd. Deze vereiste is niet triviaal, aangezien de wetgever de mogelijkheid beperkt en dat deze bedragen tijdens de periode van gedwongen verlengingen niet worden geüpdatet.

Ook wordt de mogelijkheid ingevoerd om belastingen over de woning door te berekenen aan de huurder. Deze bedragen kunnen op elk moment worden geüpdatet volgens het desbetreffende belastingpercentage. Het spreekt voor zich, en in de nieuwe norm staat dit ook vast, dat dit niet betekent dat er een wijziging is in de belastingplichtige, die altijd de verhuurder zal blijven, die deze doorberekening niet bij de belastingautoriteiten kan aanvoeren.

De wetgever vermeldt ook de mogelijkheid inzake een overeenkomst over de kosten van de makelaars, waarbij wordt aangegeven dat deze in ieder geval voor rekening van de verhuurder komen wanneer deze een rechtspersoon is.

Bijkomende garanties

De nieuwe norm beperkt deze garanties tot 2 maanden huur, middels een bankgarantie of borg, behalve in het geval van huurcontracten voor lange termijn.

U kunt duidelijk zien dat de wijzigingen die bij dit koninklijk wetsdecreet zijn vastgesteld, een betere bescherming aan de huurder bieden, zowel met betrekking tot het gebruik en genot van de gehuurde woning in Spanje als met betrekking tot de economische verplichtingen van genoemde rechtshandeling en die de beschikking van de verhuurder beperkt, die genoodzaakt zal zijn om alternatieven te zoeken voor de toepasselijkheid van de bovengenoemde regel voor meer onereuze huurcontracten.

Neem vandaag nog contact op met WeLex, uw meertalig advocatenkantoor in Marbella voor al uw vragen in verband met uw huurcontract, zowel als u eigenaar bent van onroerend goed in Spanje dat u wilt verhuren of indien u een woning wenst te huren in Spanje.

Advocaat in Marbella heeft het plezier gehad om u te informeren naar de wijzigingen van de huurwet in Spain. Wilt u een woning huren of bent u een eigenaar van een pand in Spanje en wilt u uw woning verhuren? Neem dan kontact met WeLex, uw nederlandstalige advocaat in Marbella

Welex, uw advocatenkantoor in Marbella! Advocaten en Economen onder één dak! Welex, uw Nederlandstalige advocaat in Marbella!

Lees hier meer over de veschillende dienstverleningen van ons Nederlands advocatenkantoor in Spanje

Welex heeft een team van deskundige Nederlandstalige advocaten in Spanje tot uw beschikking die u zekerheid, deskundigheid en objectiviteit aanbieden om uw belangen te verdedigen en bij te dragen aan een doeltreffende en duidelijke oplossing in uw zaak.

Bij ons advocatenkantoor in Spanje vind u drietalige Nederlandstalige Juristen en Advocaten, gespecialiseerd in Spaans recht. Vanuit onze vestiging in Spanje helpen we u graag. Stel nú uw vraag en u zal binnen 24 h een antwoord van één van onze advocaten verkrijgen.

 

Related articles

Voorzitter van de Gemeenschap van Eigenaren in Spanje: eisen en verplichtingen

Het is mogelijk, ook al onwaarschijnlijk, dat er gemeenschappen zijn waarin alle buren  de positie van voorzitter van de Gemeenschap van eigenaren in Spanje wensen te bemachtigen, omdat zij ervan overtuigd zijn dat ze de bevoegdheid dan krijgen  om de Gemeenschap van eigenaren in Spanje naar wens te controleren. De algemene trend in de verenigen van eigenaren in Spanje is echter dat niemand dit standpunt wil aanvaarden.

Te overwegen elementen bij de oprichting van een vereniging van eigenaren in Spanje

Vooraleer we verder ingaan op de vereisten die we moeten vervullen om een vereniging van eigenaren in Spanje op te richten, bekijken we eerst wat men verstaat onder een mede-eigendom. We kijken daarvoor naar ons gemeenschappelijk recht, het Spaanse Burgerlijke Wetboek, waarvan artikel 392 letterlijk het volgende zegt:

Verhuur van vakantiewoningen in Spanje

Door Welex, uw Nederlandstalig vastgoed advocatenkantoor in Marbella. Een Spaanse vennootschap is eigenaar van een woning die deze zal verhuren voor een periode van meer dan twee maanden aan een andere vennootschap in Spanje, die op haar beurt de woning zal verhuren voor vakantieperiodes van minder dan twee maanden.

Geniet van de gemeenschappelijke zones en eis aan de verenigingen van eigenaren in Spanje dat ze deze toegankelijk maakt

Welex, uw Nederlandstalig rechtszaak advocatenkantoor in Spanje, heeft het genoegen u te informeren over de verplichtingen van verenigingen van eigenaren in Spanje om de werken uit te voeren zodat alle gemeenschappelijke zones toegankelijk zijn voor iedereen.

Verklaring van nieuwbouw bij oudere gebouwen in Spanje

Verklaring van nieuwbouw bij oudere gebouwen in Spanje: is het certificaat van het gemeentebestuur over de speciale aard van het land waarop het werd gebouwd, noodzakelijk of niet.

We zijn voortdurend bezig met het updaten van onze kennis om beter advies aan onze cliënten te kunnen geven. Zo hebben we de beschikking van het Directoraat Generaal van Registers en Notariaten ontvangen en wegens de geografische nabijheid van het thema vonden we het interessant om deze te bespreken.

Welex Office